O MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se k tématu odpovědného veřejného zadávání hlásí od roku 2014. Jako orgán veřejné správy považuje za důležité, aby prostředky, které v rámci veřejného nakupování vynakládá, byly vynakládány také v souladu s prioritami MPSV v oblasti sociálních věcí a životního prostředí.

„Podpora zaměstnanosti a sociálního začleňování patří mezi obecné priority našeho resortu. Odpovědné zadávání nabízí příležitost, jak tyto priority naplnit i prostřednictvím veřejných zakázek,“ řekla Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí (2014 – 2017).

Pilotní ověření konceptu v praxi

Velkou inspirací se pro MPSV stala zejména zahraniční praxe, kde přístup označovaný „value for money“ (tj. dosažení maximální hodnoty za vynaložené peníze) je běžnou součástí veřejného nakupování. Komplexní příklady ze západní a severní Evropy jednoznačně prokázaly přínosy využívání tohoto konceptu a ukázaly, jak jeho vhodné využití může podpořit strategické cíle zadavatele.

Stačilo proto jen vybrat vhodné plnění a zahájit pilotní ověření v praxi. MPSV si vybralo veřejnou zakázku s názvem „Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV“ s předpokládanou hodnotou 10 mil. Kč bez DPH a poskytováním plnění po dobu 4 let. Do zadávacích podmínek byl zakotven požadavek na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob (min. 2 osoby na plný pracovní úvazek) a požadavek na ekologicky šetrné plnění. Zadavatel pravidelně provádí kontrolu plnění jeho požadavků a s výsledky je spokojen.

Stanovení priorit a zavedení konceptu do resortu MPSV

Již v roce 2015 byla schválena a v roce 2019 aktualizována interní Strategie odpovědného veřejného zadávání, která definuje strategické priority v oblasti politiky veřejného zadávání. MPSV se zde hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání, který lze definovat jako proces, při kterém organizace nakupuje produkty a služby a realizuje stavební práce způsobem, kdy získává maximální hodnotu za peníze z hlediska vytváření prospěchu pro společnost a ekonomiku a při minimálních škodách na životním prostředí. Zahrnuje tak v sobě jak důraz na princip „3E“ (economy, efficiency, effectiveness – hospodárnost, účelnost, efektivnost) tak i ohled na podporu zaměstnanosti a sociální a environmentální aspekty. Konkrétní implementace tohoto konceptu se opírá o tři níže definované priority:

  1. Diverzifikace dodavatelského řetězce: podpora soutěže, otevřenosti vůči dodavatelům a zvýšení diverzity dodavatelského řetězce.
  2. Podpora a rozvoj sociálně odpovědného veřejného zadávání: zohledňování sociálních aspektů při zadávání veřejných zakázek, a to jak s ohledem na sociální začleňování a podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob, tak s důrazem na potírání nelegální práce, resp. dodržování pracovněprávních podmínek a bezpečnosti práce.
  3. Zohledňování celkové udržitelnosti a dopadů na životní prostředí: hledání ekologicky šetrných řešení, které jsou v rovnováze s důrazem na ekonomickou výhodnost a aktuální hospodářskou situaci.

Pro efektivní nastavení a implementaci systému strategického a odpovědného zadávání veřejných zakázek v každodenní praxi MPSV byla ke Strategii odpovědného veřejného zadávání doplněna i interní Metodika odpovědného veřejného zadávání. Zde administrátoři zakázek v resortu MPSV mohou najít praktické návody, vzorové textace a příklady, jak promítnout koncept do zadávací dokumentace. Je kladen důraz na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení, která zohledňují kromě ceny i technické a kvalitativní aspekty, udržitelnost a náklady životního cyklu. Zohledňovány jsou rovněž aspekty a přínosy týkající se sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti.

Koncept sociálně odpovědného veřejné zadávání na MPSV sleduje zejména tyto aspekty:

  • příležitosti pro podporu zaměstnanosti, zejména znevýhodněných skupin obyvatel
  • zajištění férových pracovních podmínek a bezpečnosti práce
  • zapojení sociálních podniků a firem zaměstnávajících zdravotně znevýhodněné
  • využívání produktů Fair trade a další oblasti týkající se organizace akcí
  • příležitosti pro využívání ekologicky šetrných řešení, včetně benefitů v sociální oblasti
  • příležitosti pro rozvoj odpovědného zadávání v projektech spolufinancovaných z prostředků EU

Dokumenty doplňuje i Příkaz ministryně o zadávání veřejných zakázek v resortu MPSV.

Každodenní praxe

V souladu se Strategií odpovědného veřejného zadávání a na základě Metodiky odpovědného veřejného zadávání přijalo MPSV řadu opatření a vytvořilo instituty tak, aby v dlouhodobém výhledu mohlo být rozhodnuto, do kterých veřejných zakázek je vhodné aspekty odpovědného zadávání začlenit a jak je začlenit.

Další příklady dobré praxe MPSV s aspektem odpovědného veřejného zadávání:

MPSV téma odpovědného veřejného zadávání rozvíjí v praxi spolu s partnery

MPSV nejen koncept odpovědného veřejného zadávání dlouhodobě v praxi aplikuje, ale prostřednictvím projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ a ve spolupráci se s dalšími zadavateli v České republice i zahraničí dále rozvíjí a hledá nové možnosti jeho využití.

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek nabízí široký prostor jak efektivněji vynakládat veřejné prostředky a je příležitostí ukázat, jak může veřejná správa odpovědně a efektivně fungovat v souladu s trendy v řadě zemí EU. Jedná se o inovativní přístup k nakupování ze strany veřejných zadavatelů, při kterém je vedle pořízení požadované služby, dodávky či stavební práce přispíváno i k řešení dalších, zadavatelem preferovaných, společenských výzev a priorit. MPSV se k uplatňování principů odpovědného veřejného zadávání aktivně hlásí a k většímu začlenění užívání jeho principů do každodenní praxe zadávání veřejných zakázek chce přispět nejen příklady své vlastní dobré praxe, ale rovněž metodickou podporou pro zadavatele, kteří mají zájem vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sledovat i dopad dané zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí nebo životního prostředí.“

Mgr. David Novák, ředitel, odbor právní a veřejných zakázek