CZ EN

Lesy České republiky, s. p.

LESY-CR-horizontal_web

Lesy ČR, s. p. (dále jen „LČR“) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na obecné priority a cíle LČR při nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky.

LČR vyhledávají a ve vhodných případech uplatňují sociální a environmentální aspekty v zakázkách, přičemž mimo jiné usilují o zlepšení postavení pracovníků v lesích v ČR. Cílem je zajištění důstojných pracovních podmínek lesních dělníků a v širších souvislostech obnovení vnímání této práce jako tradiční místní pracovní příležitosti, která je nedílnou součástí podpory života na venkově.

V rámci spolupráce na projektu s MPSV by LČR chtěly dále rozvíjet výše uvedené aspekty odpovědného zadávání v praxi, včetně hledání efektivních postupů, jak tyto aspekty zařadit do multikriteriálního hodnocení.

 

Příklady dobré praxe

Provádění lesnických činností (Lesy ČR)

  • Zadavatel: Lesy ČR
  • Název VZ: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2017+
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 2 806 610 tis. Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)