CZ EN

Catering a stravování

 

Občerstvení a cateringové služby jsou oblastí zadávání veřejných zakázek, kCateringde lze v široké míře využít možnosti společensky odpovědného zadávání a podpořit tak společenské zájmy, jako např.: etické nakupování fair trade a produktů ekologického zemědělství či využít možnost ekologicky šetrných řešení. Zadavatelé mohou zamezit nadměrnému a nešetrnému hospodaření se zdroji a energiemi, ničení přírody, zneužívání dětské práce či pracovníků obecně. Zadavatelé mohou nakupovat produkty, které byly vyrobeny za spravedlivých pracovních podmínek a s ohledem k životnímu prostředí, či požadovat ekologicky šetrný způsob produkce a redukce obalů a odpadů. Zadavatelé mohou do zadávacích podmínek zavést některé specifické požadavky, které bude zadavatel přímo požadovat či tato kritéria promítnout v rámci hodnocení zakázky (např. požadavek na specifikaci vlastností produktů se značkou FAIR TRADE, produkty ekologického zemědělství, požadavek způsobu produkce občerstvení s ohledem na ekologicky šetrná řešení, požadavek ekologicky šetrných variant na obaly občerstvení, redukci odpadů apod.).

Zadavatelé mohou poptávat např.:

FAIRTRADE PRODUKTY
PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
DALŠÍ POŽADAVKY např.:

Zadavatelé mohou v rámci občerstvení a cateringových služeb využít i možnost služeb sociálních podniků a zohlednit tak sociální aspekty zadávacího řízení a vytvořit pracovní místa pro znevýhodněné osoby. Zadavatelé tak mohou vytvořit pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním tím, že do kritérií veřejných zakázek zavedou některé specifické požadavky, které bude zadavatel přímo požadovat či tato kritéria promítnout v rámci hodnocení zakázky (např. požadavek využití sociálních podniků v rámci přípravy občerstvení a zajištění cateringu, využít osoby zdravotně postižené v rámci přípravy občerstvení apod.).

Zadavatelé mohou poptávat zajištění občerstvení a cateringu od:

Oblast zadávacích řízení občerstvení a cateringu se bude zejména týkat veřejných zakázek malého rozsahu („VZMR)“, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo je nižší v případě veřejné zakázky na dodávky a služby částce 2 000 000,- Kč. Limit stanovený pro VZMR je upraven ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Zadavatel není povinen zadávat VZMR v zadávacím řízení podle ZZVZ. Jde o výjimku z povinnosti konat zadávací řízení. Zároveň pro zadání této zakázky platí obecná pravidla, která upravují zejména pravidla pro určení předpokládané hodnoty a zásady postupu zadavatele. Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu je zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6 (transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a nesmí omezovat účast dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

Způsob zadání veřejných zakázek malého rozsahu určí zadavatel zpravidla formou vnitřních předpisů. U dotovaných veřejných zakázek je zadavatel povinen dodržet podmínky poskytnutí dotace, které mohou stanovit i pravidla pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

FAIR TRADE ZARUČUJE

Fair trade je mezinárodně uznávaný nástroj podpory udržitelného rozvoje. Veřejní zadavatelé spotřebou fairtradových produktů přispívají k naplnění mezinárodních cílů udržitelnosti, snižování chudoby ve světě, boji proti dětské práci a staví se za zlepšování pracovních podmínek v rozvojovém světě. Fairtrade obecně zaručuje dodržování lidských práv, šetrnost k životnímu prostředí (zákaz preventivního používání agrochemie či geneticky modifikovaných organismů), udržitelný rozvoj místních komunit (demokratický způsob řízení družstva, investice do infrastruktury, předávání know-how pro dlouhodobý rozvoj), spravedlivou odměnu za vykonanou práci (důstojné živobytí), garanci minimální výkupní ceny, možnosti předfinancování.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY FAIR TRADE http://www.fairtrade.cz/

World Fair Trade Organization (WFTO, Světová fairtradová organizace)

 1. SPRAVEDLIVÁ CENA – Fairtradoví pěstitelé a řemeslníci mají jistotu, že za své produkty dostanou spravedlivou výkupní cenu, která pokrývá náklady na produkci a důstojný život celé rodiny
 2. ROZVOJ KOMUNIT – Certifikovaná fairtradová družstva dostávají tzv. sociální příplatek – prémii, kterou mohou investovat do vzdělávání, rozvoje infrastruktury, zdravotní péče nebo do zlepšovaní produkce.
 3. OCHRANA PŘÍRODY – Fairtradoví pěstitelé se snaží o dlouhodobě udržitelnou produkci a nepoužívají agrochemikálie preventivně, ale jen v případě, že se potýkají se škůdci nebo nemocemi.
 4. DLOUHODOBÉ OBCHODNÍ VZTAHY – Fairtradový pěstitel ví, kolik peněz a kdy dostane. Díky tomu si může dovolit plánovat budoucnost své rodiny nebo např. investovat. Často má také možnost využít předfinancování.
 5. DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY – Zaměstnanci fairtradových podniků mají zajištěno dodržování pracovních práv: řádnou pracovní smlouvu a dobu, bezpečné pracovní podmínky nebo alespoň minimální zákonnou mzdu. Zaměstnanci fairtradových podniků mají zajištěno dodržování pracovních práv: řádnou pracovní smlouvu a dobu, bezpečné pracovní podmínky nebo alespoň minimální zákonnou mzdu.
 6. ROVNOPRÁVNOST – Ženy a muži mají ve fairtradových družstvech rovnocenný hlas, stejně jako migranti nebo národnostní menšiny. Fair trade posiluje postavení žen ve společnosti a jejich ekonomickou nezávislost.
 7. DEMOKRACIE – Fairtradová družstva fungují na demokratickém principu: hlas každého člena má stejnou váhu. Každý může např. vznášet návrhy na využívání sociální prémie kandidovat na nebo vykonávat vedoucí funkce.
 8. ZÁKAZ DĚTSKÉ PRÁCE – Dětská práce – tedy ta, která poškozuje psychický a fyzický vývoj dítěte – je v systému fair trade zakázana. Stejné pravidlo platí i pro nucenou, otrockou práci.

Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí ve věci Evropská komise vs. Nizozemí (C-368/10) potvrdil, že fairtradová kritéria mohou být začleněna do vypisovaných veřejných zakázek. Současně upozorňuje, že zadavatel by měl odkazovat spíše na detailnější specifikaci, než pouze na eko-značky či jiné známky (viz doporučená specifikace níže). Používání fairtradeových kritérií akcentuje i směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ FAIR TRADE, PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Doporučujeme, aby zadavatelé využili možnosti specifikovat předmět plnění přímo s požadavkem minimálních fair trade standardů (vlastností výrobků) či produktů ekologického zemědělství či obdobných výrobků splňujících podmínky stanovené pro fair trade či produkty ekologického zemědělství, a to vzhledem k transparentnosti a srozumitelnosti požadavku. Vzhledem k trhu nabízejícímu fair trade či produkty ekologického zemědělství tak zadavatel má jistotu, že získá právě tyto produkty.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pro inspiraci využívá odpovědné zadávání veřejných zakázek v oblasti občerstvení a cateringových služeb následujícím způsobem: 

Technické specifikace

V souladu s úsilím zadavatele naplňovat principy sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje je požadováno,

Ověření:

Dodavatel je povinen prokázat, že jsou tato kritéria splněna.

Základním hodnotícím kritériem

Nejnižší nabídková cena.

Obchodní podmínky

Dodavatel je povinen plnit v souladu s se stanovenými požadavky v technické specifikaci. Porušení je sankcionováno smluvní pokutou. V případě, že se zadavatelé rozhodnou využít fair trade a produkty ekologického zemědělství v rámci hodnotících kritérií, je nutné vyhnout se kvalitativnímu hodnocení (subjektivnímu hodnocení) a nastavit odůvodnitelné váhy jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, tak aby byl způsob hodnocení průhledný. Zadavatelé pak nebudou moci využít rozhodovací kritéria nejnižší nabídková cena. 

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI NABÍDKY

V případě dodávky fair trade je dodavatel povinen prokázat, že nabízený výrobek byl vyroben v souladu s podmínkami stanovenými v Usnesení Evropského parlamentu o spravedlivém obchodu a rozvoji č. 2005/2245 (INI). Tyto podmínky jsou splněny, pokud nabízené výrobky nesou značku FAIRTRADE dle FLO nebo jsou dovážené a distribuované prostřednictvím fair trade organizací (členové WTO), které jsou uvedeny na webových stránkách WFTO.

Dodavatelé mohou prokázat shodu požadavků i jiným vhodným způsobem.

V případě výrobků z certifikovaných biopotravin z kontrolovaného ekologického zemědělství musí být dodán produkt se známkou označující, že se jedná o produkt ekologického zemědělství. Produkty označené ekoznačkou vnitrostátní nebo ekoznačkou EU jsou považovány za vyhovující. Dodavatel může prokázat naplnění požadavku i jiným vhodným způsobem.

Kritéria hodnocení

 „Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek s dílčími kritérii hodnocení a jejich vah např.:

Způsob hodnocení

Vzorec nejnižší (hodnota/hodnocená nabídka x 6), za produkt ekologického zemědělství obdrží uchazeč 2 body a za výrobek fair trade rovněž 2 body. Pokud nebude mít výrobek značku fair trade ani ekoznačkou vnitrostátní nebo ekoznačkou EU, obdrží uchazeč 0 bodů. V případě, že výrobek je současně produkt ekologického zemědělství i fair trade, obdrží uchazeč celkem 4 body.

Příklady dobré praxe

Zajištění stravování ve školách (město Řím, Itálie)

 • Zadavatel: Město Řím (Roma Capitale)
 • Název VZ: Zajištění stravování ve školách
 • Širší společenské zájmy: kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: Požadavek separace odpadu potravinového a nepotravinového, použití mycích prostředků s nízkými environmentálními dopady a biologickou rozložitelnost materiálů výrobků pro jedno použití. Mezi kritéria uplatňovaní na potraviny a jídla patřil např. požadavek kontrolovaného ekologického zemědělství, zákaz geneticky modifikovaných surovin, garance čerstvosti potravin
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn (Dopravní podnik Londýn, Velká Británie)

 • Zadavatel: Dopravní podnik Londýn (Transport for London – TfL)
 • Název VZ: Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na udržitelnou spotřebu, zejména etické nakupování (fairly traded products) a ekologicky šetrná řešení, konkrétně 1) aby byl všechen odpad z jídla kompostován, 2) další odpad recyklován, 3) všechno jednorázové balení musí být z recyklovatelného materiálu a všechen použitý olej musí být sebrán a druhotně využit. Jídlo musí být nejméně 50% jídla z lokálních potravin, všechna použitá vajíčka od slepic z volných výběhů, maso ze zvířat chovaných v certifikovaných chovech. Požadovány jsou sezónní a certifikované potraviny (vč. etického nakupování), nesmí se používat ryby ze seznamu těch, kterým hrozí vyhynutí.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Dodávky jídla pro školy a zařízení sociální péče (Rada hrabství Northumberland, Velká Británie)

 • Zadavatel: Rada hrabství Northumberland , Velká Británie
 • Název VZ: Dodávky jídla pro školy a zařízení sociální péče
 • Širší společenské zájmy: Podpora místních malých a středních podniků
 • Hodnocení: 60 % kvalita, 40% cena
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3 mil. liber

Zajištění projektových konferencí (Národní ústav pro vzdělávání)

 • Zadavatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Název VZ: Zajištění projektových konferencí
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 5 685 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 36 743 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění občerstvení a biopotraviny do škol (Město Lens, Francie)

 • Zadavatel: Město Lens, Francie
 • Název VZ: Zajištění občerstvení a biopotraviny do škol
 • Širší společenské zájmy: Požadavek bio potraviny, ekologicky šetrná řešení, konkrétně 20% dodaných potravin musí pocházet z ekologického zemědělství, musí být respektována sezónnost potravin, snížení environmentální stopy služeb spojených s provozem školních jídelen, a to zejména prostřednictvím snížení odpadu z potravin, zvýšením povědomí dětí o udržitelném rozvoji a poskytnutím školení o udržitelnosti zaměstnancům školních jídelen.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2,2 mil. EUR

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na etickou výrobu textilu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: část 4: 14 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení - nadlimitní režim
 • Právní předpis: Zadávací řízení bylo zahájeno dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, před vyhlášením VZ byly provedeny předběžné tržní konzultace

Catering – kvalitně, udržitelně, jednoduše (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Catering ve veřejných zakázkách
 • Širší společenské zájmy: Požadavky zadavatele podporující etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty jsou podporovány formou § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ a jsou uvedeny ve specifikaci předmětu smlouvy
 • Druh zadávacího řízení: dílčí veřejné zakázky v rámci DNS
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Výběr provozovatele kantýny (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: VÝBĚR PROVOZOVATELE KANTÝNY V BUDOVĚ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, Na Poříčním právu 1, Praha 2
 • Širší společenské zájmy: Podpora sociálních podniků
 • Hodnocení: 80 % nejnižší součet cen vybraného sortimentu, 20 % bude-li plnění provozováno sociálním podnikem
 • Právní předpis: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku v souladu s § 1772 a násl. OZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.