CZ EN

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018 (20.9.)

Konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství
ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2018 – Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách

Praha, čtvrtek 20. září 2018, 9.00 – 17.00 hod. (prezence od 8:30 hod.)
Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)

Kvalita je v současné době zřejmě jedním z nejčastěji skloňovaných slov v kontextu zadávání veřejných zakázek. Pravidelně diskutujeme o ideálním poměru ceny a kvality, o významu subjektivního hodnocení kvality, o negativních dopadech dlouhodobého tlaku na cenová kritéria. Přesto zatím v České republice (resp. zemích středoevropského regionu) hodnocení „pouze na cenu“ stále dominuje.
Společensky odpovědný přístup může přinést zvýšení kvality zadávání veřejných zakázek v několika úhlech pohledu. Prvním je nastavení kvalitního systému řízení procesu zadávání veřejných zakázek – jejich lepší příprava, promyšlení všech konsekvencí i evaluace celého procesu. Na to navazuje otázka hodnocení společenských dopadů na úrovni jednotlivé zakázky. A neměli bychom zapomenout sledovat společensky odpovědné požadavky zadavatele i na úrovni dodavatelského řetězce – kde se občas vytrácejí.
Debata předních odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek se tak soustředí na tři klíčová témata – kvalita nastavení procesů a řízení zadávání veřejných zakázek, hodnocení kvality zejména z hlediska společenské odpovědnosti a v neposlední řadě zajištění férových dodavatelských vztahů.

Program konference:

Registrovat se na konferenci je možné prostřednictvím elektronického formuláře.
Akce je určena pro odbornou veřejnost, především zadavatele veřejných zakázek, představitele státní správy a samosprávy, zástupce soukromého a neziskového sektoru. Účast na konferenci je zdarma. Konference bude simultánně tlumočena AJ/ČJ. (Kontakt: Petr Kocián 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz)

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018 (20/09/2018)
Prosím, zanechte nám svůj telefon pro případ potřeby Vás rychle informovat.
Pro možnost registrace a účasti na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2018 je nutné poskytnout souhlas** s využitím osobních údajů.

**více o souhlasu s využitím osobních údajů >>> zde

 

Sending

Tematické zaměření konference:
1. Téma/blok – Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení procesů a řízení v organizaci

Kupní síla veřejných zadavatelů  je mocný nástroj k ovlivňování trhu, k tlaku na vyšší míru udržitelnosti a dosahování dalších pozitivních celospolečenských efektů. Dobrým nastavením systému nákupů lze dosáhnout nejen konkrétně definovaných společenský prospěšných cílů, ale rovněž celkového zlepšení veřejného nakupování.
Že se vyplatí promyslet systém nakupování zadavatelů, důraz na strategii, propojení jednotlivých fází nakupování, řízení procesu jako celku, dobrou komunikaci zadavatele navenek a využití získaných zkušeností dokládá řada příkladů nejen z Evropy, ale i z aktivit domácích zadavatelů.
Systémový přístup k nastavení systému veřejných nákupů popisuje směrnice ISO 20400:2017. Řadě aspektů se věnuje rovněž metodika českého ministerstva financí. I tyto dokumenty, jakož i zkušenosti zahraničních zadavatelů, mohou nastínit odpovědi na následující otázky:

Panel (složení a personální obsazení bude doplněno a upřesněno): Shaun McCarthy – Action Sustainability (Velká Británie), Valdemar Adamiš – Ministerstvo financí ČR, Jiří Šimon – Ministerstvo zemědělství ČR, Matthieu Cahen – OECD (Francie), Dóra Kókai – město Budapešť (Maďarská republika)

2. Téma/blok – Kvalita vs. cena. Jakou hodnotu má společenská odpovědnost?

Zadavatel se při nakupování zcela přirozeně orientuje podle ceny. Je však namístě, aby zvažoval nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou plnění při zohledňování sociální přidané hodnoty. Zadavatel by měl minimálně usilovat o to, aby při dodávce nedocházelo k negativním efektům v oblasti sociální a environmentální a, kde to jde (a to zejména bez zvýšení finančních nároků), navíc naopak podporoval pozitivní efekty zadávaných veřejných zakázek. Orientace výlučně na nejnižší číselné vyjádření ceny není vhodná a negarantuje kvalitu.
S hodnocením nepochybně úzce souvisí otázka rozvrhu vah jednotlivých kritérií a jejich nastavení, hledání nastavení optimálního poměru jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, otázce přisuzování konkrétních bodových hodnot jednotlivým nabídkám nebo otázce subjektivního hodnocení. Dále s ním mohou souviset i tyto otázky:

Panel (složení a personální obsazení bude doplněno a upřesněno): Martin Hadaš – Masarykova universita (Česká republika), Simon Clement – ICLEI (Spolková republika Německo), Jaroslav Lexa – Inštitút verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie (Slovenská republika), Jiří Buryan – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (Česká republika)

3. Blok – Jak udržet udržitelný dodavatelský řetězec?

Dodavatelský řetězec, tedy systém subjektů, které stojí mezi základní surovinou a konečným zákazníkem, může být u některých zakázek poměrně složitý. Chce-li zadavatel zajistit, aby při plnění veřejné zakázky za veřejné finanční prostředky byly dodržovány férové podmínky, jako je včasná úhrada závazků, legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, ochrana životního prostředí atd. musí se zabývat rizikem nedodržování těchto standardů i níže v dodavatelském řetězci.
Kvalita v dodavatelských vztazích není otázkou samoúčelnou. Problematika férových plateb mezi obchodníky, důstojných pracovních podmínek zaměstnanců, ale i ochrany životního prostředí apod. se ve výsledku může dotknout rovněž kvality samotného věcného plnění. Opomenout nelze ani související otázky reputace veřejných institucí a jejich odpovědností za dopady veřejných nákupů. Vzdálenost konkrétního výrobního procesu od sféry zadavatele nemůže být jeho alibi ve vztahu k udržitelnosti.
V souvislosti s kvalitou v dodavatelském řetězci mohou vyvstat otázky jako:

Panel (složení a personální obsazení bude doplněno a upřesněno): Shaun McCarthy – Action Sustainability (Velká Británie), Caitlin Helfrich – Mezinárodní organizace práce, ILO, (Švýcarsko), Malika Kessous – Ministère de l’Économie et des Finances (Francie), Státní úřad inspekce práce (Česká republika), Jiří Prokš – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Česká republika)