O projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání již od roku 2014.

MPSV si v této oblasti definovala dva strategické cíle:

Klíčové aktivity na podporu naplnění druhého strategického cíle jsou již od roku 2016 realizovány v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání (reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732).

Projekt vytvořil dlouhodobou konzultační a odbornou platformu pro rozvoj tohoto konceptu a mimo jiné nabízí:

  • poradenství a konzultace v oblasti využívání OVZ (definování vhodných příležitostí v rámci VZ, definice konkrétních požadavků či kritérií a jejich smluvní ošetření, zanesení principů OVZ do interních předpisů, podpora při implementaci OVZ v rámci organizace apod.),
  • platformu pro získání informací, příkladů dobré praxe, vzorových textací, odpovědí na položené otázky, apod. (web),
  • aktivity na podporu výměny zkušeností a získávání informací (školy strategického nakupování, workshopy k dílčím tématům, školení na míru pro zadavatele, školení průřezová, e-learning, mezinárodní konference),
  • výstupy ve formě celé řady odborných článků a metodických publikací k tématu odpovědného veřejného zadávání,
  • výstupy mezinárodní spolupráce a přístup k inspirativním řešením v požadovaných oblastech,
  • dokument „Závěrečná evaluační zpráva projektu“ naleznete zde.

Na počátku roku 2020 na tyto aktivity plynule navázal projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek (reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727). Tento projekt staví na výstupech předchozího projektu, avšak cílem projektu je uvedení konceptu strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.  Klade tak důraz na implementaci strategického přístupu k veřejným nákupům, tedy na systémové uplatňování pravidel odpovědného veřejného zadávání a propojení priorit a cílů konkrétního zadavatele s jím investovanými prostředky do veřejných zakázek.

Projekt si klade za cíl  vytvořit a realizovat koncept komplexního vzdělávání ke strategickému zadávání, který bude reprezentovat koncepčně řešený Institut odpovědného veřejného zadávání.

Vedle krátkodobé (ad hoc) spolupráce se zadavateli při řešení jednotlivých otázek souvisejících s OVZ při zadávání veřejných zakázek se projekt otevírá i možnosti nastavení dlouhodobé spolupráce. MPSV usiluje o vznik Platformy odpovědného veřejného zadávání, neformálního uskupení veřejných zadavatelů, kteří se hlásí ke strategickému přístupu k veřejnému nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání. Klíčovou součástí Platformy je sdílení dobré praxe a networking s ostatními členy a odborníky v oboru odpovědného veřejného zadávání.

K dispozici je tým odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek, práva, zaměstnanosti, sociálního začleňování, udržitelnosti a dalších souvisejících oblastech.