O projektu

Veřejní zadavatelé v České republice stále nevyužívají možnost řešit souběžně s realizací veřejné zakázky problémy v sociální či společenské oblasti a při hodnocení nabídek jich většina zohledňuje pouze hledisko ceny. Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) je přístup k zadávání veřejných zakázek, kdy je vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sledován i dopad dané zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí.

Jeho rozvoji a implementaci zatím brání nízké povědomí, neuvědomování si výhod a další bariéry jako zavedený systém a kultura zadávání veřejných zakázek, neznalost právních předpisů, nejasná odpovědnost a nízká motivace. V důsledku to brání efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků.

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí od března 2016 s cílem podpořit využívání a rozvoj (sociálně) odpovědného veřejného zadávání.

Jde o snahu začlenit užívání principů OVZ do každodenní praxe zadávání veřejných zakázek a zajistit tak funkční řešení pro efektivnější vynakládání veřejných prostředků, zejména s ohledem na potřeby v oblasti zaměstnanosti, sociální začleňování, případně udržitelnosti obecně, tj. včetně dopadu na životní prostředí.

Projekt vytváří dlouhodobou konzultační a odbornou platformu pro rozvoj tohoto konceptu a mimo jiné nabízí:

  • poradenství a konzultace v oblasti využívání OVZ (definování vhodných příležitostí v rámci VZ, definice konkrétních požadavků či kritérií a jejich smluvní ošetření, zanesení principů OVZ do interních předpisů, apod.),
  • platformu pro získání informací, příkladů dobré praxe, vzorových textací, odpovědí na položené otázky, apod. (web),
  • aktivity na podporu výměny zkušeností a získávání informací (vzdělávací akce, e-learning, konference),
  • výstupy mezinárodní spolupráce a přístup k inspirativním řešením v požadovaných oblastech.

K dispozici je tým odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek, práva, zaměstnanosti, sociálního začleňování, udržitelnosti a dalších souvisejících oblastech.

Vedle krátkodobé (ad hoc) spolupráce se zadavateli při řešení jednotlivých otázek souvisejících s OVZ při zadávání veřejných zakázek se projekt otevírá i možnosti nastavení dlouhodobé spolupráce mezi MPSV a zadavatelem. V rámci této spolupráce je na počátku definován cíl a potřeby daného zadavatele v oblasti OVZ, které by měly být díky využívání výše uvedených aktivit naplněny.

Po dobu trvání projektu jsou všechny náklady hrazeny z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (projekt č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732).