Odpovědné veřejné zadávání v ČR

Lesy ČR, s. p. (dále jen „LČR“) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na obecné priority a cíle LČR při nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky.

LČR vyhledávají a ve vhodných případech uplatňují sociální a environmentální aspekty v zakázkách, přičemž mimo jiné usilují o zlepšení postavení pracovníků v lesích v ČR. Cílem je zajištění důstojných pracovních podmínek lesních dělníků a v širších souvislostech obnovení vnímání této práce jako tradiční místní pracovní příležitosti, která je nedílnou součástí podpory života na venkově.

V rámci spolupráce na projektu s MPSV by LČR chtěly dále rozvíjet výše uvedené aspekty odpovědného zadávání v praxi, včetně hledání efektivních postupů, jak tyto aspekty zařadit do multikriteriálního hodnocení.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na obecné priority a cíle konceptu společenské odpovědnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky.

KrÚ JMK odpovědný přístup aktivně integruje do politiky veřejného zadávání a snaží se skloubit nakupování s takovými aspekty jako je například podpora firem zaměstnávajících osob se zdravotním postižením, podpora sociálních podniků či ochrana životního prostředí.

V rámci spolupráce na projektu s MPSV, by se KrÚ JMK rád věnoval systémovému ukotvení konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek a nakupování do podmínek JMK a KrÚ JMK.

Masarykova univerzita (dále jen „MU“) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na obecné priority a cíle při nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky.

Mezi základní hodnoty MU patří zodpovědnost, chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role univerzity zdůrazňující její úlohu spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuze, a úcta k pravidlům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost fungování instituce.

MU využívá efektivní postupy, které jí pomáhají cílit na kvalitu poptávaného plnění a zohledňovat také sociální a environmentální aspekty v zakázkách, například zavedení několika Dynamických nákupních systémů (dále jen „DNS“) pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží a služeb. DNS umožňuje flexibilně reagovat na aktuální potřeby zadavatele při dodržení pravidla o sčítání předpokládaných hodnot obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb. DNS navíc otevírá možnost účastnit se dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS i malým a středním dodavatelům.