CZ EN

Město Jičín

logojicin_small

Město Jičín, které leží v Královéhradeckém kraji, má zkušenosti se společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek od roku 2018.

Jedná se o velmi zajímavý způsob zadávání pro samosprávu i menších měst, protože tak se může legálně dobrat cílů, které má obyčejně každá strana v programu – pomoc pro lidi se znevýhodněním na trhu práce, ohleduplnost k životnímu prostředí, získání jistoty v nákupu výrobků, které nejsou zatíženy pochybným původem,“ uvádí místostarosta města Jičín Mgr. Petr Hamáček.

V pilotní zakázce Sazba, tisk a distribuce Jičínského zpravodaje na tři roky město nastavilo jako 15% hodnoticí kritérium ekologicky šetrné řešení (požadavky na papír z udržitelných a zákonných zdrojů, emise, spotřebu energie a nakládání s odpady).

Ve směrování k odpovědnému nakupování město neopomíná ani příspěvkové organizace. Sportovní zařízení města Jičína ve veřejné zakázce Praní a žehlení prádla vč. odvozu suchého i mokrého prádla, dovozu, balení, převázání a drobné opravy pro 3 střediska na 4 roky (2018–2022) s předpokládanou hodnotou 800 000 Kč bez DPH (roční objem cca 41 000 ks), využilo možnost předběžné tržní konzultace. Zadavatelem bylo dopředu uveřejněno sedm okruhů určených k individuální konzultaci a ponechán též prostor pro sdělení informací od dodavatelů. Jeden z okruhů se týkal ekologicky šetrného plnění zakázky, další pak podmínky zaměstnání alespoň 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.

V roce 2018 Město Jičín zakomponovalo ustanovení odpovědného veřejného zadávání do Směrnice o veřejných zakázkách: Zadavatel při zadávání nadlimitních, podlimitních zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu zohledňuje dopady dané zakázky v relevantní oblasti, v níž je realizována, na společnost a ekonomiku, při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, a ve vhodných případech uplatňuje příležitosti dle usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Jičín zavedl efektivnější způsob podávání nabídek formou formulářů, které zahrnují i prohlášení o společensky odpovědném zadávání v oblasti pracovněprávních předpisů, a to z oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti ochrany zdraví a vzdělání. V tomto smyslu město vnímá potenciál v podpoře technického vzdělávání dětí základních škol formou exkurzí, využívání předběžných tržních konzultací a klade důraz na včasné plnění finančních závazků dodavatele vůči svým poddodavatelům.

Cílem mé práce je zajistit pro město nákup transparentně a nediskriminačně a OVZ dodává mé práci ještě další přidanou hodnotu,“ doplňuje vedoucí oddělení veřejných zakázek MěÚ Jičín Lenka Hollerová, DiS.

Příloha:
Zadávací dokumentace Praní a žehlení prádla, Sportovní zařízení města Jičín

Příklady dobré praxe