Příležitosti OVZ

Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce

Statistiky nezaměstnanosti ukazují na vysokou míru nasycení trhu práce (dle údajů ČSÚ z 30. 11. 2017 je to 2,6 %)….

Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací

V posledních letech je ze strany zaměstnavatelů opakovaně zdůrazňován požadavek na kvalifikované zaměstnance především v technických a…

Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce

Kdo se na plnění veřejné zakázky podílí v praxi? A za jakých pracovních podmínek? Mají tyto osoby zajištěnou…

Podpora přístupu sociálních podniků

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást…

Podpora malých a středních podniků

Zadavatel může podniknout opatření ke zpřístupnění zadávacích řízení malým a středním firmám a zvýšit tak pravděpodobnost, že vítězným účastníkem řízení bude právě malá nebo střední firma…

Etické nakupování

Každý zadavatel pořizuje celou škálu různého zboží. A všichni zadavatelé mají možnost se rozhodnout, zda pořídí zboží,…

Ekologicky šetrná řešení

Jedním ze tří pilířů odpovědného veřejného zadávání je vedle ekonomických a sociálních aspektů i zohlednění dopadů dané…

Dodavatelské vztahy, přímé platby poddodavatelům

V dodavatelských vztazích existuje řada potenciálně problematických prvků, které mají vliv na plnění veřejné zakázky nebo v širším pojetí na společnost i životní prostředí…

Podpora zaměstnávání osob s trestní minulostí

Odpovědně zadávané veřejné zakázky mohou způsobit, že veřejné prostředky, které by byly tak jako tak utraceny při uspokojování potřeb…

Podpora komunikace zadavatelů s dodavateli při zadávání veřejných zakázek z pohledu OVZ

Komunikace mezi zadavateli a dodavateli při zadávání veřejných zakázek může být v některých případech klíčem k úspěšnému vysoutěžení…

Implementace OVZ v organizaci

Uplatňováním odpovědného veřejného zadávání („OVZ“) v organizaci se při vynakládání veřejných prostředků v rámci zakázek zohledňuje jejich dopad na…