CZ EN

Etické nakupování

Každý zadavatel pořizuje celou škálu různého zboží. A všichni zadavatelé mají možnost se rozhodnout, zda pořídí zboží, při jehož výrobě jsou zohledňovány ekonomické, sociální a ekologické aspekty či nikoli. Tím, z jakého zdroje je pořízeno zboží, lze ovlivnit řadu faktorů. Zadavatel má možnost nakupovat způsobem, kterým nepřispěje k využívání dětské práce, nucené práce, práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách, práce s extrémními přesčasy, kácení pralesů, zamořování půdy a dalším problematickým oblastem. Upřednostnění výrobků, při jejichž produkci nebylo využito dětské práce a dalších výše uvedených negativních faktorů s sebou jako přidanou hodnotu zpravidla přináší vyšší kvalitu pořízeného zboží a dále též informaci, že nám nejsou lhostejné okolnosti, za kterých námi pořízený výrobek vznikal.

Etické nakupování je přístup, kdy je dbáno na to, za jakých ekologických a sociálních podmínek bylo zboží vyrobeno, přičemž jsou zohledňovány výše uvedené oblasti.

Aspekty etického nakupování je potřebné zohledňovat u komodit, jako jsou zejména textil, obuv, hračky, občerstvení (káva, čokoláda, čaj) apod., produkovaných v zemích mimo Evropskou unii (především Asie, Latinská Amerika, Afrika). Při výrobě komodit vhodných pro zohlednění etického nakupování je na místě vyžadovat soulad s přílohou X Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, která obsahuje následující úmluvy:

S ohledem na skutečnost, že na veřejné zakázky bylo v České republice jen v minulém roce vynaloženo více než 500 mld. Kč, jedná se o velkou příležitost ovlivnit směr, jakým se bude trh a způsob výroby zboží nadále ubírat.

Fair trade:

Jedním z významných nástrojů, podporující etické nakupování je systém fair trade (spravedlivý obchod). Systém fair trade se věnuje následujícím oblastem: ekonomická (poskytování odpovídající odměny za práci či různé etické finanční služby), sociální (dodržování pracovněprávních pravidel Mezinárodní organizace práce (ILO), zákaz nucené a dětské práce či dlouhodobý udržitelný rozvoj místních komunit), životní prostředí (šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů či omezování používání zemědělské chemie).

Všechny tyto tři oblasti jsou úzce propojené a společně fungují za účelem zlepšení situace zemědělců, řemeslníků i zaměstnanců v rozvojových zemích. Fair trade definoval též Evropský parlament v bodě 2 Usnesení Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245(INI)).

Je fair trade to stejné jako bio?

Není. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj je jedním z důležitých principů fair trade, ale nemá tak přísná pravidla, jako ekologické zemědělství. Certifikace Fairtrade má např. seznam povolených chemických látek, které je možné použít v případě problémů se škůdci nebo nemocemi.

U jakých nákupů lze zohlednit fair trade? Káva, čaj, kakao, čokoláda, rýže, banány, bavlna…

Systémem fair trade se zabývá též NaZemi, z. s., tj. spolek založený pro řešení problémů tzv. rozvojových zemí, v následujících dokumentech:

PROČ NAKUPOVAT ETICKY – PŘÍKLADY

Jak se žije na banánových plantážích

„…Většině dětí, se kterými zástupci Human Rights Watch hovořili, bylo v době, kdy začaly pracovat na plantáži deset či jedenáct let. Děti popisovaly dlouhé hodiny náročné práce, s nebezpečnými nástroji a v prostředí zamořeném chemikáliemi. Za každý den si vydělaly v průměru 3,5 dolaru, skoro o polovinu méně než dospělí pracovníci…“

Dětská práce na kakaových plantážích

Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je ve světě nuceno k práci více než 215 miliónů dětí (více zde).

…Z oblasti západní Afriky pochází 70 % světové produkce kakaa. Více než 1,5 milionu rodinných farem ve státech Ghana, Pobřeží slonoviny, Kamerun a Nigérie je životně závislých na pěstování kakaovníků. Pěstování kakaa ale není lukrativní, farmáři žijí v bídě a najímají si nejlevnější pracovní sílu, často děti, některé jsou k nim unášeny z okolních států (Ve státě Pobřeží slonoviny pracuje téměř 40 % dětí ve věku 5–14 let, přibližně 10 000 z nich jsou oběti únosů a zotročování)/ Více informací lze získat zde/. Děti jsou nuceny pracovat dlouhé hodiny, přicházejí do kontaktu s pesticidy, denně používají mačety, nosí těžké náklady. V produkci kakaa pracuje v západní Africe stále 1,8 milionu dětí, z toho jen v Pobřeží slonoviny více než 800 000 dětí. Díky zájmu spotřebitelů o etické produkty již někteří velcí výrobci čokolády přešli částečně na fair tradové kakao. Ve Velké Británii to vedlo k navýšení tržeb z prodeje fairtradové čokolády z 84 milionu liber v roce 2009 na 342 milionů liber v roce 2010, čímž čokoládové produkty tržbami dokonce překonaly fair tradovou kávu (180 milionů liber)…

…Dětská práce podkopává příležitost dospělých získat práci a být za ni přiměřeně ohodnocen. Zkušenosti dokazují, že výskyt dětské práce je vysoce nepravděpodobný v oblastech, kde existují svobodné odbory. Minimálně je třeba prosazovat standardy ILO týkající se nejnižšího věku pro vstup do zaměstnání a nejnebezpečnějších forem dětské práce (Úmluva č. 182)…

Nakupujeme produkty z bavlny

Hasiči, policisté, zaměstnanci nemocnice nebo služeb města – ti všichni používají uniformy a pracovní oděvy. Veřejné instituce z peněz daňových poplatníků využívají propagační trička, mikiny nebo plátěné tašky. Toto oblečení se vyrábí především v zemích s nedůstojnými pracovními podmínkami a za mzdy, které nepokrývají životní náklady. Především tedy v rozvojových zemích Jižní Ameriky, Asie a Afriky.

Na pěstování bavlny v současné době připadá až 16% celkové světové spotřeby pesticidů, přestože zabírá jen 2,5 % zemědělské půdy.

PŘÍSTUP EVROPSKÉ SMĚRNICE K ETICKÉMU NAKUPOVÁNÍ

(Směrnice jak ve své preambuli, tak v konkrétních ustanoveních vyšla vstříc možnosti zadávat odpovědné veřejné zakázky, a potvrdila tak předchozí judikaturu Soudního dvora EU. Směrnice již ve své preambuli (čl. 97) výslovně zmiňuje možnost zadávat veřejné zakázky na dodávky zboží pocházející ze spravedlivého obchodu ( trade). Směrnice doporučuje, aby: „…veřejní zadavatelé měli možnost využívat kritéria pro zadání nebo podmínky plnění veřejných zakázek v souvislosti s dodávkami nebo službami, které mají být poskytnuty v rámci veřejné zakázky, ve všech ohledech a v kterékoli fázi jejich životního cyklu od těžby surovin použitých v daném výrobku po likvidaci takového výrobku, včetně faktorů, které jsou spojeny s konkrétním výrobním procesem, poskytováním nebo obchodem a jeho podmínkami v případě těchto […] dodávek nebo služeb nebo s konkrétním procesem v pozdější fázi je jich životního cyklu, a to i pokud tyto faktory nejsou součástí jejich věcné podstaty. Kritéria a podmínky odkazující na takovýto proces výroby či poskytování mohou například stanovit, že při výrobě nakupovaných výrobků nejsou používány toxické chemické látky nebo že nakupované služby jsou poskytovány za použití energeticky účinných strojů. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie to zahrnuje rovněž kritéria pro zadání nebo podmínky plnění veřejné zakázky související s dodávkami nebo používáním výrobků spravedlivého obchodu (fair trade) v průběhu plnění veřejné zakázky, jež má být zadána. Kritéria a podmínky související s obchodem a jeho podmínkami mohou například odkazovat na skutečnost, že dotčený výrobek pochází ze spravedlivého obchodu (fair trade), včetně povinnosti platit výrobcům určitou minimální cenu a cenovou přirážku. Podmínky plnění veřejné zakázky týkající se otázek životního prostředí mohou zahrnovat například dodání, balení a likvidaci výrobků a v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a na služby minimalizaci odpadu nebo účinné využívání zdrojů. Podmínka spojení s předmětem veřejné zakázky nicméně vylučuje kritéria a podmínky týkající se obecné obchodní politiky společnosti.“ Ačkoli preambule nemá normativní význam, je důležitou interpretační pomůckou při výkladu obsahu Směrnice. Zadávání odpovědných veřejných zakázek pak umožňuje řada ustanovení s normativním významem, zejména čl. 18, čl. 43 a čl. 57 Směrnice.)

Příklady dobré praxe

Nákup hasičských uniforem (Düsseldorf, Německo)

 • Zadavatel: Düsseldorf – pro Hasičský záchranný sbor
 • Název VZ: Nákup hasičských uniforem
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Dodavatel uniforem musí ke své nabídce připojit doklad o výrobních podmínkách. Zakázku lze přidělit pouze takovému dodavateli, u kterého je zřejmé, že on, i jeho dodavatelé dodržují základní normy Mezinárodní organizace práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn (Dopravní podnik Londýn, Velká Británie)

 • Zadavatel: Dopravní podnik Londýn (Transport for London – TfL)
 • Název VZ: Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na udržitelnou spotřebu, zejména etické nakupování (fairly traded products) a ekologicky šetrná řešení, konkrétně 1) aby byl všechen odpad z jídla kompostován, 2) další odpad recyklován, 3) všechno jednorázové balení musí být z recyklovatelného materiálu a všechen použitý olej musí být sebrán a druhotně využit. Jídlo musí být nejméně 50% jídla z lokálních potravin, všechna použitá vajíčka od slepic z volných výběhů, maso ze zvířat chovaných v certifikovaných chovech. Požadovány jsou sezónní a certifikované potraviny (vč. etického nakupování), nesmí se používat ryby ze seznamu těch, kterým hrozí vyhynutí.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Zajištění projektových konferencí (Národní ústav pro vzdělávání)

 • Zadavatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Název VZ: Zajištění projektových konferencí
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 5 685 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 36 743 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

IT vybavení (Dataport, Německo)

 • Zadavatel: Dataport - pro severní spolkové země Brémy, Hamburg, Šlesvicko-Holštýnsko, Německo
 • Název VZ: IT vybavení - předpokládaný počet 60.tis. počítačů a 12,5 tis. notebooků
 • Širší společenské zájmy: Podpora důstojných pracovních podmínek
 • Hodnocení: Sociální koncept dodavatele – Váha v rámci kritéria kvality: 10% (5% věrohodnost konceptu, 4 % model verifikace, 1% šíře pokrytí sociálních standardů)
 • Předpokládaná hodnota VZ: 70 mil. Euro
 • Druh zadávacího řízení: Jednací řízení. (Rámcová dohoda).

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na etickou výrobu textilu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: část 4: 14 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení - nadlimitní režim
 • Právní předpis: Zadávací řízení bylo zahájeno dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, před vyhlášením VZ byly provedeny předběžné tržní konzultace

Dodávka mikin z organické bavlny (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka mikin z organické bavlny
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Bavlna produkovaná v souladu s: 1) nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 2) produkce šetrná k životnímu prostředí, 3) kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 4) dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU; nabídková cena 45%, kvalita zpracování 40% (vyžádány vzorky), výrobní proces 15% (Při výrobním procesu nabízeného produktu dodržena kritéria: transparentní dodavatelský řetězec; vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky; zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby; platné pracovní smlouvy.)
 • Předpokládaná hodnota VZ: VZMR
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Catering – kvalitně, udržitelně, jednoduše (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Catering ve veřejných zakázkách
 • Širší společenské zájmy: Požadavky zadavatele podporující etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty jsou podporovány formou § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ a jsou uvedeny ve specifikaci předmětu smlouvy
 • Druh zadávacího řízení: dílčí veřejné zakázky v rámci DNS
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Dodávka informační techniky s udržitelnými aspekty (Městský institut pro informatiku, Barcelona)

 • Zadavatel: Městský institut pro informatiku Barcelona
 • Název VZ: Dodávky ICT infrastruktury a profesionálních služeb pro nové Centrum zpracování dat
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci. Zohlednění environmentálních aspektů a externích dopadů zakázky.
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byly tyto aspekty odpovědného zadávání: principy férového obchodu, dopad externalit zakázky, důstojné podmínky ve všech článcích dodavatelského řetězce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1,200,000 EUR
 • Druh zadávacího řízení: otevřené

Rámcová smlouva na dodávky nábytku (Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě Kommentus, Švédsko)

 • Zadavatel: Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě, Kommentus (Švédsko)
 • Název VZ: Rámcová smlouva na dodávky nábytku
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení, na dodržování lidských práv a důstojné podmínky pracovníků podílejících se na zakázce
 • Hodnocení: Zadavatel stanovil tři stupně ekologické šetrnosti, přičemž dosažení nejvyššího stupně znamenalo 20% výhodu při hodnocení nabídek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 470 mil. EUR (na dobu 4 let)
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.