CZ EN

Implementace OVZ v organizaci

Na veřejné zakázky je v České republice vynakládáno více než 600 mld. Kč ročně (viz Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018, str. 9). Dopady veřejných zakázek by proto měly být využívány strategicky, protože jen tak může zadavatel nejen nakoupit potřebné zboží, služby a stavební práce, ale současně zohlednit související společenské (sociální), širší ekonomické a environmentální aspekty. Zadavatel může prostřednictvím strategického zadávání veřejných zakázek, které implementoval do svých zakázkových postupů v organizaci, (spolu)naplňovat cíle, které by jinak řešil v rámci jiných politik s využitím dalších prostředků. Pro implementaci OVZ v organizaci je důležité pochopit, na jakých principech OVZ stojí a učinit nutné kroky k zavedení OVZ do zakázkových postupů v organizaci.

Principy odpovědného veřejného zadávání

Principy OVZ vnímáme jako zásady, které tvoří nedílnou součást obecně formulované definice odpovědného veřejného zadávání. Na druhou stranu jsou principy odpovědného veřejného zadávání vyjádřením určitých hodnot, jako celek reflektují hodnotové směřování zadavatele, které se standardně promítá do procesu zadávání veřejných zakázek.

5 klíčových principů odpovědného veřejného zadávání: 

 1. Odpovědnost veřejné správy obsahuje strategické zadávání, hledání udržitelných řešení a jejich promítání do politik, zlepšování postupů a řízení, participace
 2. Udržitelné náklady, tj. zadavatel je řádný hospodář, postupuje v souladu s principy 3E, hledá nejlepší hodnotu za peníze
 3. Důstojné pracovní podmínky, tedy zohledňování lidí a dopadů veřejné zakázky na lidi
 4. Férová soutěž a dodavatelské vztahy zahrnuje otevřenost a transparentnost, férovou soutěž, zohledňování poddodavatelů a dopadů na ně  
 5. Ekologicky udržitelná řešení

Při implementaci OVZ v organizaci je dále třeba strategicky zvolit z příležitostí OVZ, které lze ve veřejných zakázkách podporovat, respektive eliminovat rizika z nich plynoucí:

Kroky, které je nutné v organizaci podstoupit, aby v ní bylo OVZ implementováno, si lze představit takto:

K implementaci odpovědného veřejného zadávání (OVZ) do standardních zakázkových procesů zadavatele je nezbytný systémový přístup založený na promyšlené strategii, tak aby se nejednalo o jednorázové či nahodilé kroky. Proto jsme připravili publikaci IMPLEMENTACE ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ V ORGANIZACI – ke stažení zde, která obsahuje východiska i postup, jak zavedení OVZ v organizaci realizovat. Připravili jsme také stručnou infografiku – Proč a jak implementovat odpovědné veřejné zadávání? – ke stažení zde (tisknout na A3 oboustranně, přeložit na A4).

 

 

 

 

 

Příklady dobré praxe

Rekonstrukce Studentského náměstí (Město Kadaň)

 • Zadavatel: Město Kadaň
 • Název VZ: Kadaň, Studentské náměstí
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání nezaměstnaných absolventů škol
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 28 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Technická specifikace díla byla stanovena jako minimální standard. Nadto byla hodnocena technická úroveň (použití kvalitnějších materiálů) – váha 80 % a nabídková cena – váha 20 %.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 635 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Komunikace s potenciálními dodavateli veřejných zakázek – představení plánu veřejných zakázek (Povodí Vltavy)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 • Název VZ: Představení plánovaných veřejných zakázek
 • Širší společenské zájmy: Podpora dodavatelů v účasti v zadávacích řízeních. Stimulace vyšší konkurence mezi dodavateli. Seznámení se sociálně odpovědným přístupem k zadávání veřejných zakázek.

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Centrální nákup elektřiny na rok 2020
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele, aby část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí spotřebuje v roce 2020, bude vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke změně klimatu s jejími negativními důsledky.
 • Druh zadávacího řízení: Centrální nákup

Související předměty

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.