CZ EN

Podpora komunikace zadavatelů s dodavateli při zadávání veřejných zakázek z pohledu OVZ

Komunikace mezi zadavateli a dodavateli při zadávání veřejných zakázek může být v některých případech klíčem k úspěšnému vysoutěžení veřejné zakázky. Je to velmi efektivní nástroj v rukou zadavatele. Zadavatel však nemůže komunikovat dle své libovůle, naopak, svému jednání musí věnovat náležitou pozornost, komunikovat otevřeně a dostatečně transparentně a postupovat vždy v rozsahu a takovým způsobem, který je umožněn zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“), (dále také jako „vhodná komunikace“).

Potřeba vhodné komunikace nabývá na důležitosti také v případech, kdy zadavatelé v rámci svého strategického přístupu k veřejným zakázkám využívají konceptu tzv. odpovědného veřejného zadávání a v rámci své snahy poptat zboží, služby nebo stavební práce, prosazují i své další priority například v oblasti sociální politiky, zaměstnanosti, rozvoje místní ekonomiky nebo životního prostředí. Zadavatelé při komunikaci (jednání) mohou zjistit reakci trhu a jeho možnosti. Dodavatelé mohou zadavatelům pomoci nalézt užitečné nastavení aspektů OVZ, kterými lze při plnění veřejné zakázky přispět společnosti či životnímu prostředí. Cílem je přitom najít efektivní nastavení (specifikace předmětu plnění a smluvních a obchodních podmínek) odpovídající požadavkům zadavatele i reálným možnostem dodavatelů.

I oblast odpovědného zadávání by měla být předmětem soutěže a konkurence, aby došlo k maximalizaci přínosů pro zadavatele a společnost. Heslo „value for money“, tj. získání maximální hodnoty za vynaložené prostředky, platí i zde.

Proč podporovat komunikaci mezi zadavateli a dodavateli?

Přehled některých možností zadavatele:

 Možnosti všeobecné, kdy zadavatel jedná průběžně s celým potencionálním dodavatelským řetězcem bez vazby na konkrétní veřejnou zakázku:

Možnosti zadavatele seznámit dodavatele se svými záměry a získat reakci trhu před zahájením zadávacího řízení:

Možnosti podporující větší účast dodavatelů v soutěži:

Zadávací řízení umožňující jednání s dodavateli ze své podstaty:

V zadávacím řízení:

Na některé aspekty komunikace mezi zadavateli a dodavateli v zadávacím řízení (a při zvláštních postupech podle části šesté ZZVZ) pamatuje zákon explicitně v ustanovení § 211 zákona. ZZVZ požaduje komunikaci písemnou formou, a není-li zákonem vyloučeno, lze využít i méně formální komunikaci ústní. Klíčovou podmínkou tohoto postupu je dostatečné zajištění zdokumentování takové komunikace. Transparentnost postupu zadavatele lze zajistit například prostřednictvím zápisů, zvukových nahrávek nebo souhrnů hlavních prvků komunikace.

Cílem vhodné komunikace není připravit korupční prostředí nebo zvýhodnit či poškodit dodavatele. S ohledem na individuální okolnosti a charakter zakázky se může vhodný postup zadavatele lišit, ale obecně lze doporučit, v souladu s § 6 ZZVZ:

Příklady dobré praxe

Budování škol pro budoucnost (Londýnská městská část Islington, Velká Británie)

 • Zadavatel: Londýnská městská část Islington, Velká Británie
 • Název VZ: Budování škol pro budoucnost
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob a zvýšení kvalifikace pracovníků, podílejících se na realizaci zakázky
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byl návrh řešení uchazečů pro maximální sociální prospěch zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 140 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Opravy reagující na potřeby bytového fondu (Croydon Council, Velká Británie)

 • Zadavatel: Croydon Council (městský obvod Londýn)
 • Název VZ: Opravy reagující na potřeby bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: Podpora zaměstnanosti a dovedností, podpora místní ekonomiky, zapojení místní komunity.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 180 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na etickou výrobu textilu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: část 4: 14 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení - nadlimitní režim
 • Právní předpis: Zadávací řízení bylo zahájeno dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, před vyhlášením VZ byly provedeny předběžné tržní konzultace

Komunikace s potenciálními dodavateli veřejných zakázek – představení plánu veřejných zakázek (Povodí Vltavy)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 • Název VZ: Představení plánovaných veřejných zakázek
 • Širší společenské zájmy: Podpora dodavatelů v účasti v zadávacích řízeních. Stimulace vyšší konkurence mezi dodavateli. Seznámení se sociálně odpovědným přístupem k zadávání veřejných zakázek.

Úklid – komunikace s dodavateli jako cesta ke kvalitnějšímu zadání zakázky (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Úklidové služby pro Českou televizi
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců). Požadavek na využívání ekologicky šetrných prostředků s certifikací (resp. ochrannou známkou).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení. Kritérium kvality projektu úklidových služeb mělo váhu 45 % a zahrnovalo dílčí kritéria, která souvisela s nízkou fluktuací zaměstnanců a jejich vzdělávání v oblasti BOZP, zásad a postupů úklidu, úklidových prostředků a zařízení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 67 005 443,24 Kč včetně DPH
 • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Tým SOVZ k tématu publikoval následující články:

Související předměty

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.