Tým

David Novák

David absolvoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Oblasti zadávání veřejných zakázek se věnuje již více než 10 let. Od roku 2011 vede odbor centrálních nákupů a veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, v rámci kterého sestavil tým a nastavil vnitřní procesy a pravidla zadávání veřejných zakázek, a to vč. resortních centrálních nákupů, takovým způsobem, aby bylo při naplňování zásad rovného přístupu a zákazu diskriminace dodavatelů maximálně eliminováno riziko jakéhokoli pochybení v náročném procesu zadávání veřejných zakázek. Koncept sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, kdy zadavatelé mohou přispět k řešení konkrétních společenských témat, bere jako nejaktuálnější výzvu a v současné době jako jednu z priorit činnosti jím řízeného odboru.

Leona Gergelová Šteigrová

Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeaizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde – mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU – zastupovala Českou republiku v Evropské unii. Během předsednictví ČR v Radě EU předsedala Výboru pro vzdělávání Rady Evropské unie. Tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek se věnuje již řadu let, nejprve jako ředitelka neziskové organizace Nová ekonomika. Od roku 2014 působí jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde po věcné stránce vede i projekt Sociálně odpovědného veřejného zadávání.

Petra Ingerová

Petra se věnuje zadávání veřejných zakázek a jeho metodice.  V současné době pracuje pro oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Součástí projektu Sociálně odpovědného veřejného zadávání je od jeho zahájení, spolupodílí se na tvorbě vzorových dokumentů i osvětě. Od zahájení studia práv a během zahraničních studijních pobytů se zaměřuje také na problematiku lidských práv, rovných příležitostí a životního prostředí.

Peter Sokol

Peter Sokol absolvoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity a několik let učil na základní škole. Tři roky působil v občanském sdružení AISIS na pozici manažera projektů. Od roku 2008 působí jako konzultant ve společnosti CSR Consult a neziskové organizaci Nová ekonomika. Zde se věnuje strategiím v oblasti společenské odpovědnosti firem a odpovědnému zadávání veřejných zakázek. V projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání působí jako expert na metodiku – tedy na to, jak koncept odpovědného zadávání zapojit do chodu jednotlivých organizací.

Eva Chvalkovská

Eva je profesionál v oblasti společenské odpovědnosti, komunikace, public affairs a networkingu. V týmu se věnuje zejména komunikaci s dodavateli veřejných zakázek s cílem, aby soukromé společnosti byly připraveny plnit sociální či environmentální aspekty ve veřejných zakázkách, resp. aby v jejich plnění nacházely i svou konkurenční výhodu. Eva má předchozí desetiletou zkušenost z Americké obchodní komory v ČR, kde v posledních letech působila jako zástupkyně ředitele. Budování dlouhodobých vztahů s relevantními partnery, nacházení a prosazování inovativních řešení mezi byznysem a veřejným sektorem patřily mezi její hlavní cíle. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika na Národohospodářské fakultě.

Monika Dobrovodská

Monika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a ve své diplomové práci se věnovala některým aspektům práv dětí. Poté pracovala jako právník na různých pozicích ve veřejném sektoru a překládala a konsekutivně tlumočila z angličtiny a novořečtiny. Od roku 2003 pracovala na zahraničním a poté právním oddělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce a posledních 6 let vedla oddělení právní a legislativní tamtéž. V letech 2004–2006 byla vyslaná jako národní expert na právní oddělení Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise. Od srpna 2016 působí jako právník na Ministerstvu práce a sociálních věcí, v rámci projektu Sociálně odpovědné veřejné zadávání. Ve volném čase se věnuje přírodnímu zahradničení a józe.

Marie Janečková

Marie vystudovala právnickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již více než deset let se zabývá možnostmi financování rozvojových záměrů a disponuje zkušenostmi z celé řady projektů realizovaných v soukromém i veřejném sektoru. Kromě jiného působila v projektových kancelářích České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí, kde byla zodpovědná za zpracování a vedení mnoha dalších projektů a strategií.  V současné době se věnuje odpovědnému veřejnému zadávání na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Jan Beránek

Honza absolvoval bakalářský stupeň vysokoškolského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor národní hospodářství. V současné době dokončuje magisterský stupeň studia na Vysoké škole finanční a správní, obor finance a finanční služby. Od roku 2008 působí v oblasti veřejných zakázek, od srpna roku 2014 působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí na pozici administrátora veřejných zakázek. S problematikou odpovědného veřejného zadávání se blíže seznámil právě v rámci své pracovní činnosti na ministerstvu.

Markéta Matysíková

Markéta se několik let věnovala zadávání veřejných zakázek u významného administrátora veřejných zakázek. Nejprve na pozici konzultant veřejných zakázek a následně jako právník pro veřejné zakázky. Během tohoto působení získala znalost celého procesu zadávacího řízení, včetně nezbytných znalostí pro zadávání zakázek dotovaných z fondů Evropské unie. V současné době je součástí týmu projektu Sociálně odpovědného veřejného zadávání, na kterém se podílí od jeho počátku, a to zejména při tvorbě metodiky v oblasti odpovědného veřejného zadávání, podkladů pro zadávací řízení v části formulování požadavků souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním a dalších materiálů v oblasti odpovědného veřejného zadávání.

Adam Gromnica

Adam je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a studentem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci projektu se věnuje zejména tématu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a v poslední době zaměřuje pozornost na problematiku zaměstnávání osob s trestní minulostí.

Tereza Šmídová

Tereza vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Po dokončení studia začala pracovat na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. V projektu především poskytuje podporu realizačnímu týmu při práci s cílovou skupinou, zajišťuje administrativu a podílí se na realizaci akcí.

Petr Kocián

Petr vystudoval obor podniková ekonomika a management na ZČU v Plzni a na VŠE v Praze. Od roku 2002 pracuje v oblasti marketingu. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí působí od roku 2014, nejdříve v tiskovém a PR oddělení, v roce 2016 se pak jako expert komunikace zapojil do projektu. Téma sociálně odpovědného veřejného zadávání bude chtít dostat do povědomí zejména cílových skupin projektu.

Iva Kvašňáková

Iva se od studií na právnické fakultě UK v Praze věnovala právu životního prostředí a oblasti lidských práv, v jejichž studiu pokračovala na univerzitě v Budapešti a Utrechtu. V 90. letech byla koordinátorkou Českého helsinského výboru v Torontu a později působila 10 let jako editorka a překladatelka v Národní genealogické společnosti ve Washingtonu. Na UCLA vystudovala pedagogiku a psychologii a po návratu z USA se věnuje výuce, vede překladatelské a editorské semináře a podílí se na realizaci vzdělávacích projektů ve společnosti Aisis. V projektu Sociálně odpovědného veřejného zadávání se věnuje oblasti vzdělávání.

Pavel Valenta

Pavel vystudoval Fakultu ekonomicko-správní  na Univerzitě v Pardubicích, ve své diplomové práci se věnoval tématu vývoji veřejných financí v souvislosti s politicko-hospodářskými cykly v České republice. Po absolvování vysoké školy pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, kde vykonává pozici finančního manažera na projektech spolufinancovaných z OP LZZ a OPZ. Již 13 let se ve volném čase věnuje včelaření. Je absolventem Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách.

Karel Tůma

V projektu působí v roli projektového manažera – je tou osobou, která zajistí “aby se věci staly” ve správný čas, s rámci plánovaného rozpočtu a v souladu se záměrem projektu. Odborné kvality osvědčil zejména na postu ředitele odboru v Hospodářské komoře České republiky, kde vedl tým realizující projekt Informační místa pro podnikatele (ceporepubliková síť – cca 80 poboček – kontaktních pracovišť poskytující informace z oblasti podnikání pro malé a střední podniketele). Uspěšně řídil projekt zavádění služeb CzechPoint ve strukturách HKČR. Na MPSV řídil v roli projektového manažera projekt Nastavení jednotného systému řízení bezpečnosti v rezortu MPSV.

Regina Hulmanová

Několik let pracovala v sociální oblasti, kde se věnovala přímé pomoci lidem bez přístřeší v nízkoprahové noclehárně v Bratislavě a později individuální pomoci rodinám s handicapovanými dětmi v nadaci, kde koordinovala i pilotní dobrovolnický projekt. Poté získala zkušenosti ve veřejné správě v projektu Zdravé město a věnuje se tématu udržitelného rozvoje. V projektu Sociálně odpovědného veřejného zadávání se stará o komunikaci s městy, zpracovává příklady dobré praxe a věnuje se cirkulárnímu veřejnému zadávání.