Vzdělávání

V rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání nabízíme realizaci seminářů či jinak koncipovaných vzdělávacích akcí. Pokud máte zájem o vzdělávací akci, která může být připravena vám na míru a po domluvě proběhnout přímo u vás v organizaci, kontaktujte nás na sovz@mpsv.cz. Vzdělávací akce se může týkat odpovědného veřejného zadávání v obecné rovině anebo ji můžeme připravit v souladu s vašimi požadavky a prioritami, lze se tedy zaměřit více na některá z témat odpovědného veřejného zadávání nebo ty z předmětů plnění, které běžně nakupujete.

Nevíte, zda je vaše připravovaná zakázka vhodná pro uplatnění společensky odpovědných aspektů? Zkuste využít stručný NÁVOD, který vám může nabídnout odpovědi.

Metodika

Vydali jsme Metodiku Odpovědné veřejné zadávání (2. doplněné vydání)ke stažení zde.
V publikaci jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, konkrétně: zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, důstojné pracovní podmínky, vzdělávání, praxe a rekvalifikace, sociální podniky, malé a střední podniky (které mají často vliv na místní zaměstnanost), etické nakupování a ekologicky šetrná řešení.
Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

K implementaci odpovědného veřejného zadávání (OVZ) do standardních zakázkových procesů zadavatele je nezbytný systémový přístup založený na promyšlené strategii, tak aby se nejednalo o jednorázové či nahodilé kroky. Publikace IMPLEMENTACE ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ V ORGANIZACI – ke stažení zde obsahuje východiska i postup, jak zavedení OVZ v organizaci realizovat. Připravili jsme také stručnou infografiku – Proč a jak implementovat odpovědné veřejné zadávání? – ke stažení zde (tisknout na A3 oboustranně, přeložit na A4).

Dále jsme připravili publikaci Společenská odpovědnost a veřejné zakázkyke stažení zde.
Podtitul „Co znamená odpovědné veřejné zadávání a jak souvisí se společenskou odpovědností firem“ naznačuje, že publikace je určená především soukromým společnostem, které se účastní soutěží o veřejné zakázky nebo o roli dodavatele veřejného sektoru zatím jen uvažují. V publikaci najdete, co si konkrétně lze představit pod pojmem odpovědné veřejné zadávání, co znamená pro účastníky zadávacích řízení, kde na něj mohou narazit, a také co se od nich očekává. Část publikace je věnována i právní úpravě, která jasně prokazuje, že odpovědné veřejné zadávání je nejen v souladu se všemi platnými českými i evropskými předpisy, ale je jimi i podporováno.

Proč zadávat veřejné zakázky sociálním podnikům? Odpovědi najdete v publikaci Podpora sociálních podniků prostřednictvím veřejných zakázek – ke stažení zde. Propojenost veřejných zakázek a sociálního podnikání je v zemích západní Evropy nezpochybnitelná. Základem je evropská právní úprava zadávání veřejných zakázek (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES). Ta vychází z toho, že významnou roli při zaměstnávání nebo jiné podpoře osob se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním hrají sociálně zaměřené podniky. Takový přístup se stále častěji objevuje i v České republice.

ODPOVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ PRO MĚSTA A OBCE (ke stažení zde) – tato publikace přináší stručné konkrétní příklady, jak lze společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek uplatnit na úrovni měst a obcí. Odpovědný přístup je nejen o sociálních, enviromentálních, etických aj. aspektech ve veřejných nákupech a zakázkách, ale je to o celkovém odpovědném a strategickém přístupu organizace k celé této oblasti. V publikaci najdete odpovědi na otázky, co je odpovědné zadávání veřejných zakázek, jak na to, i vyjádření těch, co již tento přístup zavedli a používají.

Publikaci Odpovědné veřejné zadávání – evropská praxe (ke stažení zde) jsme vydali s cílem přiblížit různé přístupy k odpovědnému zadávání veřejných zakázek z pohledu několika evropských zemí. Už jen samotné pojmenování přístupu, který bývá označován jako strategický, udržitelný, společensky nebo sociálně odpovědný, naznačuje, že praktické nastavení a jeho konkrétní využívání se v evropských zemích může lišit. Hlavní myšlenka tohoto konceptu je však společná, a to získat za veřejné prostředky vynaložené na veřejné nákupy maximální přínos pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.

 

E-learning

Můžete také absolvovat e-learnigový kurz pro sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jeho smyslem je umožnit zadavatelům získat komplexní přehled, jakým způsobem lze uplatňovat principy odpovědného zadávání v jednotlivých společenských oblastech, jaké využít nástroje k implementaci těchto principů. Dodavatelé se pak mohou seznámit s tím, co se od nich očekává a připravit se na pokrok ve veřejném zadávání tak, aby nabízeli zboží a služby, které odpovídají potřebám současné společnosti. Kurz je strukturován podle témat, která lze odpovědným zadáváním podpořit.
Do e-learningového kurzu můžete vstoupit zde.