Články a publikace

Důležité

V reakci na dílčí novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání jsme pro Vás připravili publikaci Odpovědné veřejné zadávání v kostce – Příručka odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021 – ke stažení zde.

S ohledem na situaci, kdy mezi přijetím no vely ZZVZ a jeho účinností je pouhý měsíc, nabízí tato publikace výtah z dosavadních metodik, a po diskusi se zadavateli, kteří dlouhodobě odpovědné zadávání realizují, nabízí zestručněný pohled na to, jak lze odpovědné veřejné zadá vání v souladu se ZZVZ implementovat. Tato publikace tak není vyčerpávajícím metodickým návodem, ani v žádném případě nenahrazuje výklad gestora ZZVZ, tj. Ministerstva pro místní rozvoj, nicméně nabízí stručný přehled, jak lze nově zavedené zásady aplikovat.

Publikace obsahuje kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání, který Vám bude praktickým pomocníkem při přípravě jakékoli veřejné zakázky. Tento kontrolní list pro Vaše praktické využití ve formátu pdf je ke stažení zde.

Při uplatňování odpovědného veřejného můžete hledat příležitosti také z pohledu předmětů plnění – přehled ke stažení zde.

 

Články

Níže najdete články, které se věnují odpovědnému zadávání veřejných zakázek a byly publikovány v odborných časopisech, a publikace, které byly vydány během projektu jako metodické materiály.

 

Publikace

Představujeme novou publikaci ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ V KOSTCE ke stažení zdeOVZ_v_kostce_titulka

Tato publikace vznikla v návaznosti na schválení dílčí novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Publikace nabízí výtah z dosavadních metodik, a po diskusi se zadavateli, kteří dlouhodobě odpovědné zadávání realizují, nabízí zestručněný pohled na to, jak lze odpovědné veřejné zadávání v souladu se ZZVZ implementovat. Tato publikace není vyčerpávajícím metodickým návodem, ani v žádném případě nenahrazuje výklad gestora ZZVZ, tj. Ministerstva pro místní rozvoj, nicméně nabízí stručný přehled, jak lze nově zavedené zásady aplikovat. Součástí publikace je kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání – ke stažení zde a souhrn příležitostí z pohledu předmětů plnění – přehled ke stažení zde

 

 

 

 

Představujeme novou publikaci JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍT ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE  – ke stažení zde.
Titulka Krizový balíček 2020

Tato publikace není komplexní metodikou odpovědného zadávání, ale souhrnem příležitostí, které lze jednoduše využívat, aby stát a samospráva svými nákupy pomáhaly v rekonvalescenci naší ekonomice, k jejímuž zpomalení došlo vlivem pandemie COVID-19.

Veřejné zakázky jsou významným nástrojem státu a samosprávy, jak na uvedenou situaci reagovat. V rámci trhu veřejných zakázek ročně projde až 600 mld. KČ od veřejné správy směrem k dodavatelům v soukromém sektoru, ekvivalent zhruba 10-12 % HDP. Jsou-li veřejné nákupy řešeny strategicky, může se jednat o významný nástroj státu a samosprávy, jak podpořit zaměstnanost, situaci podniků, jakož i cíle v oblasti udržitelnosti. Před pandemií COVID-19, v době zásadního ekonomického růstu, tuto příležitost ve veřejných zakázkách řada zadavatelů podceňovala. V současné situaci je však třeba efektivně využívat všechny nástroje, kterými stát a samospráva disponuje, aby pomohla řešit zvyšující se nezaměstnanost (zejména znevýhodněných osob na trhu práce), situaci malých a středních firem, zajistila férové vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky (zejm. v méně kvalifikovaných profesích) a v neposlední řadě zbytečně nerezignovala na podporu ekologicky šetrných a cirkulárních řešení.

 

Vydali jsme metodickou publikaci ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ (2. doplněné vydání)ke stažení zde.
Titulka OVZ metodika 2019V metodice jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, konkrétně:

  • zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce,
  • důstojné pracovní podmínky,
  • vzdělávání, praxe a rekvalifikace,
  • sociální podniky,
  • malé a střední podniky (které mají často vliv na místní zaměstnanost),
  • etické nakupování a
  • ekologicky šetrná řešení.

Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.
V rámci jednotlivých témat se seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a jak je rozpoznat. V závěru metodiky najdete i odpovědi na otázky proč a jak odpovědné veřejné zadávání ve vaší organizaci implementovat (samostatná publikace k implementaci OVZ v organizaci viz níže).

 

titulka_obr

Dále jsme připravili publikaci Společenská odpovědnost a veřejné zakázky – ke stažení zde. Podtitul „Co znamená odpovědné veřejné zadávání a jak souvisí se společenskou odpovědností firem“ naznačuje, že publikace je určená především soukromým společnostem, které se účastní soutěží o veřejné zakázky nebo o roli dodavatele veřejného sektoru zatím jen uvažují. V publikaci čtenář najde, co si konkrétně lze představit pod pojmem odpovědné veřejné zadávání, co znamená pro účastníky zadávacích řízení, kde na něj mohou narazit, a také co se od nich očekává. Část publikace je věnována i právní úpravě, která jasně prokazuje, že odpovědné veřejné zadávání je nejen v souladu se všemi platnými českými i evropskými předpisy, ale je jimi i podporováno.

 

Proč zadávat veřejné zakázky sociálním podnikům? Odpovědi najdete v publikaci Podpora sociálních podniků prostřednictvím veřejných zakázek – ke stažení zde. Propojenosoc podniky na webst veřejných zakázek a sociálního podnikání je v zemích západní Evropy nezpochybnitelná. Základem je evropská právní úprava zadávání veřejných zakázek (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES). Ta vychází z toho, že významnou roli při zaměstnávání nebo jiné podpoře osob se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním hrají sociálně zaměřené podniky. Takový přístup se stále častěji objevuje i v České republice.

 

 

 

K implementaci odpovědného veřejného zadávání (OVZ) do standardních zakázkových procesů zadavatele je nezbytný systémový přístup založený na promyšlené strategii, tak aby se nejednalo o jednorázové či nahodilé kroky. Publikace IMPLEMENTACE ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ V ORGANIZACI ke stažení zde obsahuje východiska i postup, jak zavedení OVZ v organizaci realizovat. Připravili jsme také stručnou infografikuProč a jak implementovat odpovědné veřejné zadávání?ke stažení zde (tisknout na A3 oboustranně, přeložit na A4).

 

 

 

 

titulka OVZ pro mesta a obceODPOVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ PRO MĚSTA A OBCE (ke stažení zde) – tato publikace přináší stručné konkrétní příklady, jak lze společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek uplatnit na úrovni měst a obcí. Odpovědný přístup je nejen o sociálních, enviromentálních, etických aj. aspektech ve veřejných nákupech a zakázkách, ale je to o celkovém odpovědném a strategickém přístupu organizace k celé této oblasti. V publikaci najdete odpovědi na otázky, co je odpovědné zadávání veřejných zakázek, jak na to, i vyjádření těch, co již tento přístup zavedli a používají.

 

 

Publikaci Odpovědné veřejné zadávání – EVROPSKÁ PRAXE (ke stažení zde) jsme vydali s cílem přiblížit různé přístupy titulka OVZ Evropska praxek odpovědnému zadávání veřejných zakázek z pohledu několika evropských zemí. Už jen samotné pojmenování přístupu, který bývá označován jako strategický, udržitelný, společensky nebo sociálně odpovědný, naznačuje, že praktické nastavení a jeho konkrétní využívání se v evropských zemích může lišit. Hlavní myšlenka tohoto konceptu je však společná, a to získat za veřejné prostředky vynaložené na veřejné nákupy maximální přínos pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.

 

 

 

 

Analýza: Necenová kritéria při zadávání veřejných zakázek v EU

Analýza poskytuje detailní pohled na využívání různých hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách napříč EU, a to i v rámci konkrétních odvětví. Poukazuje tak na různé přístupy aplikované v různých zemích – zejména v otázce využívání soutěže cenou.

 

KATALOG SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ – ke stažení ZDE (.pdf, 73 MB)Katalog socialnich podnikuMinisterstvo práce a sociálních věcí přináší v nové publikaci první celorepublikový přehled výrobků a služeb sociálních podniků. Katalog je určen pro veřejné instituce, ale i firmy, které mají zájem odebírat výrobky a služby od sociálních podniků. Nyní (únor 2020) obsahuje přes 130 ověřených podniků a jejich 357 provozoven, které se oficiálně hlásí k myšlence sociálního podnikání. Na rozdíl od mnoha jiných databází, všechny podniky v tomto katalogu, deklarují své přihlášení v zakládacích dokumentech svých podniků a oficiálně tak vystupují. Všechny podniky v katalogu jsou ověřeny tzv. Identifikátorem sociálních podniků. Jedná se o mechanismus, který na základě současně využívaných definicí, indikuje nakolik je podnik sociální. Data uvedená v katalogu se v průběhu času mohou měnit.
Na konci publikace naleznete také právní úpravu využitelnou pro podporu přístupu sociálních podniků k veřejným zakázkám a také současnou definici sociálního podniku a základní statistiky.
V katalogu jsme zvolili jako základní oborové řazení podniků, jednotlivé obory jsou uživatelsky barevně odděleny. Po katalogové části je k dispozici regionální přehled podniků a jejich provozoven.