Články a publikace

Články

Níže najdete články, které se věnují odpovědnému zadávání veřejných zakázek a byly publikovány v odborných časopisech, a publikace, které byly vydány během projektu jako metodické materiály.

 

Publikace

Představujeme novou publikaci JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍT ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE  – ke stažení zde.
Titulka Krizový balíček 2020

Tato publikace není komplexní metodikou odpovědného zadávání, ale souhrnem příležitostí, které lze jednoduše využívat, aby stát a samospráva svými nákupy pomáhaly v rekonvalescenci naší ekonomice, k jejímuž zpomalení došlo vlivem pandemie COVID-19.

Veřejné zakázky jsou významným nástrojem státu a samosprávy, jak na uvedenou situaci reagovat. V rámci trhu veřejných zakázek ročně projde až 600 mld. KČ od veřejné správy směrem k dodavatelům v soukromém sektoru, ekvivalent zhruba 10-12 % HDP. Jsou-li veřejné nákupy řešeny strategicky, může se jednat o významný nástroj státu a samosprávy, jak podpořit zaměstnanost, situaci podniků, jakož i cíle v oblasti udržitelnosti. Před pandemií COVID-19, v době zásadního ekonomického růstu, tuto příležitost ve veřejných zakázkách řada zadavatelů podceňovala. V současné situaci je však třeba efektivně využívat všechny nástroje, kterými stát a samospráva disponuje, aby pomohla řešit zvyšující se nezaměstnanost (zejména znevýhodněných osob na trhu práce), situaci malých a středních firem, zajistila férové vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky (zejm. v méně kvalifikovaných profesích) a v neposlední řadě zbytečně nerezignovala na podporu ekologicky šetrných a cirkulárních řešení.

 

Vydali jsme metodickou publikaci ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ (2. doplněné vydání)ke stažení zde.
Titulka OVZ metodika 2019V metodice jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, konkrétně:

  • zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce,
  • důstojné pracovní podmínky,
  • vzdělávání, praxe a rekvalifikace,
  • sociální podniky,
  • malé a střední podniky (které mají často vliv na místní zaměstnanost),
  • etické nakupování a
  • ekologicky šetrná řešení.

Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.
V rámci jednotlivých témat se seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a jak je rozpoznat. V závěru metodiky najdete i odpovědi na otázky proč a jak odpovědné veřejné zadávání ve vaší organizaci implementovat (samostatná publikace k implementaci OVZ v organizaci viz níže).

 

titulka_obr

Dále jsme připravili publikaci Společenská odpovědnost a veřejné zakázky – ke stažení zde. Podtitul „Co znamená odpovědné veřejné zadávání a jak souvisí se společenskou odpovědností firem“ naznačuje, že publikace je určená především soukromým společnostem, které se účastní soutěží o veřejné zakázky nebo o roli dodavatele veřejného sektoru zatím jen uvažují. V publikaci čtenář najde, co si konkrétně lze představit pod pojmem odpovědné veřejné zadávání, co znamená pro účastníky zadávacích řízení, kde na něj mohou narazit, a také co se od nich očekává. Část publikace je věnována i právní úpravě, která jasně prokazuje, že odpovědné veřejné zadávání je nejen v souladu se všemi platnými českými i evropskými předpisy, ale je jimi i podporováno.

 

Proč zadávat veřejné zakázky sociálním podnikům? Odpovědi najdete v publikaci Podpora sociálních podniků prostřednictvím veřejných zakázek – ke stažení zde. Propojenosoc podniky na webst veřejných zakázek a sociálního podnikání je v zemích západní Evropy nezpochybnitelná. Základem je evropská právní úprava zadávání veřejných zakázek (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES). Ta vychází z toho, že významnou roli při zaměstnávání nebo jiné podpoře osob se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním hrají sociálně zaměřené podniky. Takový přístup se stále častěji objevuje i v České republice.

 

 

 

K implementaci odpovědného veřejného zadávání (OVZ) do standardních zakázkových procesů zadavatele je nezbytný systémový přístup založený na promyšlené strategii, tak aby se nejednalo o jednorázové či nahodilé kroky. Publikace IMPLEMENTACE ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ V ORGANIZACI ke stažení zde obsahuje východiska i postup, jak zavedení OVZ v organizaci realizovat. Připravili jsme také stručnou infografikuProč a jak implementovat odpovědné veřejné zadávání?ke stažení zde (tisknout na A3 oboustranně, přeložit na A4).

 

 

 

 

titulka OVZ pro mesta a obceODPOVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ PRO MĚSTA A OBCE (ke stažení zde) – tato publikace přináší stručné konkrétní příklady, jak lze společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek uplatnit na úrovni měst a obcí. Odpovědný přístup je nejen o sociálních, enviromentálních, etických aj. aspektech ve veřejných nákupech a zakázkách, ale je to o celkovém odpovědném a strategickém přístupu organizace k celé této oblasti. V publikaci najdete odpovědi na otázky, co je odpovědné zadávání veřejných zakázek, jak na to, i vyjádření těch, co již tento přístup zavedli a používají.

 

 

Publikaci Odpovědné veřejné zadávání – EVROPSKÁ PRAXE (ke stažení zde) jsme vydali s cílem přiblížit různé přístupy titulka OVZ Evropska praxek odpovědnému zadávání veřejných zakázek z pohledu několika evropských zemí. Už jen samotné pojmenování přístupu, který bývá označován jako strategický, udržitelný, společensky nebo sociálně odpovědný, naznačuje, že praktické nastavení a jeho konkrétní využívání se v evropských zemích může lišit. Hlavní myšlenka tohoto konceptu je však společná, a to získat za veřejné prostředky vynaložené na veřejné nákupy maximální přínos pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.

 

 

 

 

Analýza: Necenová kritéria při zadávání veřejných zakázek v EU

Analýza poskytuje detailní pohled na využívání různých hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách napříč EU, a to i v rámci konkrétních odvětví. Poukazuje tak na různé přístupy aplikované v různých zemích – zejména v otázce využívání soutěže cenou.

 

KATALOG SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ – ke stažení ZDE (.pdf, 73 MB)Katalog socialnich podnikuMinisterstvo práce a sociálních věcí přináší v nové publikaci první celorepublikový přehled výrobků a služeb sociálních podniků. Katalog je určen pro veřejné instituce, ale i firmy, které mají zájem odebírat výrobky a služby od sociálních podniků. Nyní (únor 2020) obsahuje přes 130 ověřených podniků a jejich 357 provozoven, které se oficiálně hlásí k myšlence sociálního podnikání. Na rozdíl od mnoha jiných databází, všechny podniky v tomto katalogu, deklarují své přihlášení v zakládacích dokumentech svých podniků a oficiálně tak vystupují. Všechny podniky v katalogu jsou ověřeny tzv. Identifikátorem sociálních podniků. Jedná se o mechanismus, který na základě současně využívaných definicí, indikuje nakolik je podnik sociální. Data uvedená v katalogu se v průběhu času mohou měnit.
Na konci publikace naleznete také právní úpravu využitelnou pro podporu přístupu sociálních podniků k veřejným zakázkám a také současnou definici sociálního podniku a základní statistiky.
V katalogu jsme zvolili jako základní oborové řazení podniků, jednotlivé obory jsou uživatelsky barevně odděleny. Po katalogové části je k dispozici regionální přehled podniků a jejich provozoven.