CZ EN

Jihomoravský kraj

jihomoravsky kraj logo

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na obecné priority a cíle konceptu společenské odpovědnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky.

KrÚ JMK odpovědný přístup aktivně integruje do politiky veřejného zadávání a snaží se skloubit nakupování s takovými aspekty jako je například podpora firem zaměstnávajících osob se zdravotním postižením, podpora sociálních podniků či ochrana životního prostředí.

V rámci spolupráce na projektu s MPSV, by se KrÚ JMK rád věnoval systémovému ukotvení konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek a nakupování do podmínek JMK a KrÚ JMK.

Příklady dobré praxe