CZ EN

Povodí Vltavy, státní podnik

logo PVL

Odpovědnému veřejnému zadávání se Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „Povodí Vltavy“) intenzivně věnuje již od roku 2016, kdy začalo v rámci vybraných veřejných zakázek po dodavatelích požadovat zejména zaměstnávání osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, osob se ztíženým přístupem na trh práce, ale také podporu studentů formou praxe, která by jim měla sloužit jako základ k úspěšnému vstupu na trh práce po dokončení studia.

Snažíme se získat v rámci zadávání veřejných zakázek co největší prospěch pro společnost. Máme dobrý pocit z toho, pokud se podaří kromě základního účelu veřejné zakázky, dosáhnout i jiných cílů, které možná nejsou tak viditelné, ale jejichž význam není rozhodně zanedbatelný. Věříme, že se v budoucnu stane společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek naprostým standardem, který bude využíván napříč zadavateli,“ říká Tomáš Havlíček, investiční ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Od výše zmíněného roku se tak v rámci akcí Povodí Vltavy podařilo získat zaměstnání pro 68 osob se ztíženým přístupem na trh práce a osob dlouhodobě nezaměstnaných, pro jednu osobu se záznamem v rejstříku trestů (v krátké budoucnosti se tento počet razantně zvýší) a pro 25 studentů, kteří se ve většině případů podílí u vybraných dodavatelů na přípravě projektových prací či odborných analýz.

V návaznosti na své aktivity v této oblasti získalo Povodí Vltavy roce 2017 ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. Ocenění bylo uděleno za pilotní projekt zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. Předmětný projekt byl realizován v rámci akce s názvem „Sázava ř.km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu“, která byla spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Výše zmíněné přístupy v oblasti odpovědného zadávání jsou jednou z možností, jak docílit snižování nezaměstnanosti, přičemž umožňují podat pomocnou ruku těm, kteří chtějí svým přičiněním zlepšit svou životní situaci a své postavení ve společnosti. Pravdou však je, že s ohledem na nízkou míru nezaměstnanosti v České republice Povodí Vltavy hledá i další cesty zohledňující aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Jednou z takových cest využívaných již několik let Povodím Vltavy je důraz na legální zaměstnávání a důstojné pracovní podmínky u svých dodavatelů. Za tím účelem dodavatelé předkládají do nabídek zvláštní čestné prohlášení, jímž se deklaratorně zavazují k dodržování právních předpisů ČR, přičemž se plnění tohoto závazku zavazují zajistit i u svých poddodavatelů. Závaznost tohoto čestného prohlášení je pak propsána smlouvou i do plnění veřejné zakázky.

Povodí Vltavy se však soustředí i na férové vztahy v dodavatelském řetězci, proto je součástí čestného prohlášení dle předchozího odstavce také závazek dodavatelů ke sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokud a délky záruční doby.

Vzhledem k neustále se vyskytující problematice pozdních plateb ve stavebnictví je součástí výše uvedeného čestného prohlášení také závazek dodavatelů k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Za účelem kontroly tohoto závazku pak Povodí Vltavy v rámci vybraných akcí požaduje po dodavatelích zřízení a udržování transparentního účtu k provádění plateb souvisejících s plnění veřejné zakázky. Transparentní účet Povodí Vltavy úspěšně využívá v rámci akce s názvem „Berounka ř. km 19,429 – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti“, avšak v krátké budoucnosti se počet transparentních účtů zřízených v rámci akcí Povodí Vltavy razantně zvýší.

Povodí Vltavy se také soustředí na dodržování principů cirkulární ekonomiky a rozšíření jejich uplatňování při plnění jednotlivých akcí. V tomto ohledu proto dává důraz na opětovné využívání různých surovin, recyklaci a minimalizaci vzniku odpadů.

Od roku 2018 Povodí Vltavy také provádí každoroční představení plánu veřejných zakázek pro potencionální dodavatele. Záměr představení plánovaných veřejných zakázek je každý rok s dostatečným předstihem zveřejněn na profilu zadavatele Povodí Vltavy a dodavatelé, kteří projeví zájem o účast zasláním přiložené přihlášky, se jej pak mohou účastnit. V rámci tohoto představení jsou účastníci seznámeni s plánovanými zakázkami na dodávky, služby a stavební práce. U každé zakázky se dozvědí její předpokládanou hodnotu, předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení a stručné informace o jejím předmětu. V rámci každého představení jsou účastníci také seznamování s principy odpovědného zadávání veřejných zakázek, které Povodí Vltavy uplatňuje.

Povodí Vltavy hodlá principy odpovědného zadávání uplatňovat i do budoucna, přičemž za tímto účelem úzce spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Kromě již uplatňovaných přístupů se hodlá Povodí Vltavy zaměřit více na cirkulární ekonomiku. Za tímto účelem teď připravuje konání předběžné tržní konzultace, jejímž cílem by mělo být zjištění na trhu dostupných řešení pro stavební práce obvykle zadávané Povodím Vltavy.

Přehled akcí s využitím institutů SOVZ
Institut Název akce Počet podpořených osob Poznámka
Zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných Provozní zázemí pro PS Lužnice ve Veselí nad Lužnicí 3 Odkaz na profil.
Kocába ř.km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevnění 2 Odkaz na profil.
VD Hracholusky – rekonstrukce přemostění z hráze ke sdruženému objektu 2 Odkaz na profil.
DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276 – 12,398 1 Odkaz na profil.
Zaměstnání osob se záznamem v rejstříku trestů Sázava ř. km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu 1 Odkaz na profil.
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod 1 Odkaz na profil. Probíhá zadávací řízení.
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod 3 V přípravě, zadávací řízení bude zahájeno v dohledné době.
Podpora studentské praxe VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod – zpracování DSP a DPS 1 Odkaz na profil.
Studie proveditelnosti: VD Kamýk – zabezpečení VD před účinky velkých vod 1 Odkaz na profil. Probíhá plnění.
Husinec – protipovodňová opatření, DPS 1 Odkaz na profil. Probíhá plnění.
Čestné prohlášení o odpovědném plnění VZ Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha – Smíchov Odkaz na profil. Probíhá plnění.
VD Trnávka – odstranění nánosů Odkaz na profil. Probíhá plnění.
Transparentní účet Berounka ř. km 19,429 – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti Odkaz na profil. Probíhá plnění.
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod Odkaz na profil. Probíhá zadávací řízení.

Příklady dobré praxe

Komunikace s potenciálními dodavateli veřejných zakázek – představení plánu veřejných zakázek (Povodí Vltavy)

  • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
  • Název VZ: Představení plánovaných veřejných zakázek
  • Širší společenské zájmy: Podpora dodavatelů v účasti v zadávacích řízeních. Stimulace vyšší konkurence mezi dodavateli. Seznámení se sociálně odpovědným přístupem k zadávání veřejných zakázek.

Transparentní účet jako nástroj ke zlepšení platebních podmínek v dodavatelském řetězci (Povodí Vl.)

  • Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p.
  • Název VZ: Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice výstavba rybího přechodu a vodácké propusti
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zřízení transparentního účtu umožňujícího sledovat sledování včasných plateb poddodavatelům, závazek o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 22 847 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)