CZ EN

Povodí Vltavy, státní podnik

logo PVL

Povodí Vltavy od roku 2016 intenzivně zohledňuje aktuální trend společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Při investování prostředků státního podniku je možno docílit významného vedlejšího efektu, kterým je zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob se ztíženým přístupem na trh práce, ale i studentů, kteří již v průběhu studia mohou získat řadu cenných zkušeností, které jim po dokončení studia pomohou úspěšně vstoupit na trh práce.

Z těchto důvodů uplatňuje státní podnik při zadávání veřejných zakázek principy společensky odpovědného veřejného zadávání. Při plnění takto zadané veřejné zakázky musí vybraný dodavatel zaměstnat zadavatelem požadovaný počet osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, případně osob po výkonu trestu, nebo studentů a to po celou dobu realizace předmětné zakázky.

Snažíme se získat v rámci zadávání veřejných zakázek co největší prospěch pro společnost. Máme dobrý pocit z toho, pokud se podaří kromě základního účelu veřejné zakázky, dosáhnout i jiných cílů, které možná nejsou tak viditelné, ale jejichž význam není rozhodně zanedbatelný. Věříme, že se v budoucnu stane společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek naprostým standardem, který bude využíván napříč zadavateli,“ říká Tomáš Havlíček, investiční ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Od roku 2016 se tak podařilo získat zaměstnání pro 46 osob se ztíženým přístupem na trh práce a osob dlouhodobě nezaměstnaných, pro jednu osobu se záznamem v rejstříku trestů a pro 18 studentů, kteří se ve většině případů podílí u vybraných dodavatelů na přípravě projektových prací či odborných analýz.

Tento přístup je jednou z možností, jak docílit snižování nezaměstnanosti a umožňuje podat pomocnou ruku těm, kteří chtějí svým přičiněním zlepšit svou životní situaci a své postavení ve společnosti. V roce 2017 získal státní podnik Povodí Vltavy ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. Jedná se o pilotní projekt zaměstnávání osob se záznamem v trestním rejstříku, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Tento projekt je realizován u akce Rekonstrukce jezu Městečko na řece Sázavě.

Pravdou je, že s ohledem na aktuální nízkou míru nezaměstnanosti v České republice státní podnik Povodí Vltavy hledá i další cesty zohledňující aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

V lednu roku 2018 přistoupil státní podnik poprvé k představení plánu veřejných zakázek pro potencionální dodavatele. Záměr prezentace plánovaných veřejných zakázek pro rok 2018 byl zveřejněn na profilu zadavatele a dodavatelé, kteří projevili zájem o účast na této prezentaci zasláním přiložené přihlášky, se pak mohli této prezentace účastnit.  Při prezentaci, které se nakonec zúčastnilo 40 potencionálních dodavatelů, byli účastníci seznámeni s plánovanými zakázkami na dodávky, služby a stavební práce. U každé zakázky se dozvěděli předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, předpokládaný termín zadávacího řízení a stručně předmět veřejné zakázky. Tato prezentace byla přítomnými účastníky hodnocena velmi kladně. Účastníci byli také seznámeni s principy společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, které státní podnik již uplatňuje a bude uplatňovat i budoucnosti.

Státní podnik Povodí Vltavy bude i do budoucna uplatňovat princip společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. V této věci úzce spolupracuje mimo jiné s Ministerstvem spravedlnosti ČR. Hlavním cílem této spolupráce je správné nastavení podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu trestu. Stejně tak bude i v budoucnu státní podnik Povodí Vltavy vyžadovat od dodavatelů účast studentů na vybraných zakázkách. V roce 2018 se chce státní podnik Povodí Vltavy dále více zaměřit na zajištění rovných podmínek pro poddodavatele vítězných dodavatelů veřejných zakázek. V současnosti tak například připravuje koncepci financování větších staveb prostřednictvím transparentního účtu.

Příklady dobré praxe

Komunikace s potenciálními dodavateli veřejných zakázek – představení plánu veřejných zakázek (Povodí Vltavy)

  • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
  • Název VZ: Představení plánovaných veřejných zakázek
  • Širší společenské zájmy: Podpora dodavatelů v účasti v zadávacích řízeních. Stimulace vyšší konkurence mezi dodavateli. Seznámení se sociálně odpovědným přístupem k zadávání veřejných zakázek.