CZ EN

Cirkulární ekonomika

Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí. V cirkulární ekonomice neboli oběhovém hospodářství se nejedná jenom o nakládání s odpady, ale zohledňuje  výběr obnovitelných a udržitelných zdrojů potřebných k výrobě a zabezpečení služeb, způsob výrobního procesu s ohledem na životní prostředí, nastavení užívání produktů s cílem prodloužení životnosti a způsob nakládání s produktem po dosloužení. Každý produkt má totiž během své existence v různých stádiích různé dopady na životní prostředí, které je možné zohledňovat i při veřejném nakupování.

Cirkulární veřejné zadávání lze definovat jako proces, jehož prostřednictvím si veřejné instituce opatřují dodávky, služby a stavební práce a při tom přispívají k uzavírání materiálových a energetických cyklů, když směřují k omezení či zamezení negativních environmentálních dopadů plnění a vzniku odpadů v horizontu celého životního cyklu pořizovaných plnění.

Circular procurement can be defined as the process by which public authorities purchase works, goods or services that seek to contribute to closed energy and material loops within supply chains, whilst minimising, and in the best case avoiding, negative environmental impacts and waste creation across their whole life-cycle.

Cílem cirkulárního veřejného zadávání je důraz na co nejefektivnější způsob nakládání se zdroji, uzavíraní materiálových a biologických toků a příležitost pro inovativní řešení, včetně většího využíváni digitalizace.

1. Příležitosti k uzavírání materiálových toků

Zadavatel cirkulárním veřejným zadáváním využívá potenciál trhu a umožňuje nákup produktů z druhotných surovin minimálně tím, že neomezuje požadavky na primární zdroje a umožňuje tak dodání produktů vyrobených i z druhotných surovin, jejichž využití může být v některých případech i ekonomicky výhodnější.

Obecně by zadavatel měl, i při malých nákupech:

Při nákupu různých komodit (např. nábytek, papír, čisticí produkty) lze využít ekoznačení  (označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele), při nákupu výrobků spojených se spotřebou energie směrnici Evropského parlamentu na určení požadavků na ekodesign výrobků, nebo se inspirovat příkladem dobré praxe MPSV, kde jsou požadavky nejen na repasované produkty, servis a opravy zařízení a zajištění ekologického nakládání, ale i to jak lze zapojit osoby znevýhodněné na trhu práce. Principy cirkulární ekonomiky se pojí s podporou lokálních nákupů s cílem snižování uhlíkové stopy při dodání předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel může podpořit vhodným způsobem zapojování malých a středných podniků do veřejných zakázek vytvořením podmínek zohledňujících jejich potřeby.

S ohledem na minimalizaci odpadů, lze nadefinovat i požadavky na množství a druh obalových materiálů (např. co nejvíce omezit balení a poskytnout příklady, jak by se věci měly přepravovat v souladu s minimalizací obalů a tedy odpadu, využít recyklovaný obalový materiál, jednosložkový recyklovatelný obalový materiál pocházející z etických a udržitelných zdrojů, opětovně použitelný obal, požadovat zpětný odběr).

Možnosti cirkulárních nákupů:

Stavební zakázky a cirkulární zadávání

Velký potenciál cirkulárního zadávání je především ve veřejných zakázkách na stavební práce. Základem pro zabezpečování surovinové dostatečnosti je pečlivý a promyšlený přístup ke stavbě či rekonstrukci již v čase plánování a projektování. Ideální se jeví i využití tzv. brownfieldů, (zanedbaných a nevyužívaných prostorů vhodných k opětovnému využití). Zadavatel by měl ještě před zahájením příprav zadávací dokumentace na stavbu či rekonstrukci vnímat původní stavbu jako banku materiálů a naplánovat tak nejdřív kroky vedoucí k dekonstrukci, aby byly materiály z původní stavby v co největší míře využity. V České republice vznikne přibližně 18 mil. tun stavebních a demoličních odpadů, což představuje významný potenciál pro náhradu primárních surovin. Proto doporučujeme provést tzv. předdemoliční audit, který upravují následující pokyny:

Audit zadavateli dodá přehled o materiálech, které lze využít přímo na stavbě, materiálech k odvozu do recyklačního zařízení na další zpracování a materiálech, které již nelze využít. Hierarchii způsobu nakládání s odpady definuje i zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, podle kterého by se měl zadavatel prioritně zaměřit na předcházení vzniku odpadu, pak opětovné použití stavebních prvků, recyklaci a energetické využití, a až nakonec přemýšlet nad odstraňováním odpadů.

Dalším velkým potenciálem při cirkulárním zadávání je použití výrobků z druhotných surovin. Pomocníkem pro zadavatele může být i Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin, který zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Česká agentura pro standardizaci. Katalog má dvě základní sekce – přehled druhotných surovin recyklovaných výrobků s technickými normami a právními dokumenty.

Pokud se zadavatelé přihlásí k využívání druhotných surovin, mohou tím vytvořit tlak na trh s produkty a služby využívající ve větší míře cirkulární a inovativní řešení. Příkladem může být město Curych, které od roku 2005 zavedlo povinnou výstavbu veřejných budov s recyklovaným betonem, a díky tomu poptávka při veřejných stavebních zakázkách výrazně ovlivnila nabídku. Namísto původně jediného dodavatele se nyní v oblasti Curychu nachází až deset takových dodavatelů.

Zajímavým příkladem je i modulární stavebnictví přizpůsobující se místu, či případným požadavků na rozšíření kapacity případné rozšiřující kapacitě. Modulární stavba jako rychlý, promyšlený a moderní způsob výstavby je v Čechách využívaná při výstavbě škol a mateřských školek (např. Praha, Jihlava). Předností je možnost demontáže a přesunu na jiné místo, či použití na jiný účel po dosloužení původnímu účelu.

Energie z obnovitelných zdrojů

Jedním z dalších důležitých principů cirkulární ekonomiky je důraz na využívání energie z obnovitelných zdrojů. Energie s certifikátem zaručujícím její dodání z obnovitelných zdrojů je jednou z dalších komodit, jejíž nákup se ukazuje i jako ekonomicky výhodnější. Rovněž může být i jedním z kroků k naplnění závazků klimatické nouze vyhlášené městy a organizacemi nebo obdobného závazku ke snižování emisí oxidu uhličitého. S nákupem energie z obnovitelných zdrojů má zkušenosti například Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Masarykova Univerzita.

Obecně by zadavatel měl přistupovat k zadávání strategicky a komplexně. Při veřejné zakázce může totiž propojit vícero aspektů najednou, a tím ve větší míře přispět k dosažení cílů cirkulárního nebo celkově udržitelného nakupování. Například požadavkem na začlenění principů udržitelného hospodaření s vodou či zavedení energetického managementu při správě budov.

2. Inspirace k uzavírání biologických toků

Pro zadavatele může být inspirací zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Při nakládání s tímto  odpadem může zadavatel požadovat, aby ho dodavatel třídil do nádob k tomu určených a dále zajistil svoz na zpracování do zařízení k materiálovému využití.

V případě zpracování zbylého jídla jde o odpad nevhodný pro klasické kompostování, ale lze požadovat, aby byl zpracován dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, na bioplyn nebo kompost. Zadavatel svými požadavky navíc může ovlivnit i plýtvání s jídlem, a to požadavkem na předání zbylého jídla bezplatně neziskové organizaci shromažďující potraviny, které je přidělují humanitárním nebo charitativním organizacím poskytujícím potravinovou pomoc klientům sociálních služeb, které byly určeny Ministerstvem zemědělství.

Dalším příkladem je zpracování biomasy. Energeticky soběstačná obec Kněžice zpracovává biomasu na energetické a průmyslové využití na lokální úrovni, čímž obec dosahuje energetické soběstačnosti a podporuje místní zaměstnanost a ekonomiku.

Inovativním příkladem z Brna je výroba ekologického paliva biometan pocházejícího z čistírenských kalů pro autobusy Dopravního podniku města Brna, který má totožné složení jako zemní plyn a nebylo nutné stávající autobusy nijak upravovat.

3. Inovativní příležitosti a využívání digitalizace

Trend využívání inovativních služeb spojených s digitalizací formuje nový způsob uspokojování potřeb směrující k tzv. nevlastnickému přístupu a snižování poptávky po produktech a spotřebě materiálů. Změna poptávky mění myšlení trhu a odpovědný přístup k nakupování mění ekonomické, environmentální a sociální dopady.

Velkou příležitostí pro zadavatele z pohledu cirkulární ekonomiky je nepochybně přesun od vlastnictví k pronájmu a sdílení. Odpadá tak  starost o servis, opravy, či nakládání s odpady po dosloužení výrobku či stavby. Tyto činnosti plně zastává dodavatel. Nejjednodušším příkladem je nákup auta, v ideálním případě nákup elektromobilu. Zadavatel by měl místo nákupu zvážit možnost pronájmu jen na nevyhnutné období, či přemýšlet nad možností sdílení s dalšími zadavateli tak, aby bylo plně využito. Zajímavým přístupem může být i sdílení městských aut s obyvateli přes víkendy a svátky, resp. v období jejich nevyužívání úřadem.

Inovativní příležitostí je i pronájem světla jako služby (osvětlení prostoru), či pronájem nábytku, kde vlastníkem stále zůstává dodavatel a rovněž se stará i o výměnu, servis a opravy. Při pronájmu nábytku může jít i o snahu sjednocení celkového designu prostoru.  Obecně sebou tento způsob zajištění komodit přináší i předpoklad odborné technické znalosti konkrétních produktů při výměně a opravách.

Sdílet lze i pracovní místa, což bylo přínosné v některých zemích v době pandemie. Firmy, které v daném období měly zvýšenou poptávku po svých službách, či výrobcích, uzavřely krátkodobé smlouvy s firmami, které byly krizí zasaženy. Smlouvy byly uzavřeny s jejich nevyužitými zaměstnanci a pracovní síla byla zaškolena (včetně BOZP) do nových pracovních činností. Zaměstnanci tím získali nejenom pracovní místo, ale i nové pracovní zkušenosti. V oblasti pracovních míst obecně dochází k postupné transformaci, Evropská unie odhaduje, že přechodem k cirkulární ekonomice se zvýší počet pracovních míst (do roku 2030 by mělo v EU vzniknout dalších 1,2 milionu pracovních míst) a dojde ke změně struktury trhu práce, dovedností a rozdělení pracovních míst.

Digitalizace ve službách se postupně rozrůstá i na služby související se zabezpečením provozu budov, kterých je nespočet. Chytrá „digitální“ města se již mohou těšit z úspor energie v budovách ve správě města, inteligentního rychlého a komfortního systému dopravy, či například z úspor získaných snižováním množství odpadů, resp. jejich správného třídění i pomocí zavedení digitálních technologií. Zadavatel tím napomáhá k propojenému a kvalitněji fungujícímu sytému reflektujícímu konkrétní potřeby a nastavením přesných řešení zvyšuje komfort služeb a rovněž omezuje i plýtvání se zdroji. Použít můžeme příklad nakládání s odpady, kdy obyvatelé využívají QR kódy na pytlech ke snazšímu třídění různých druhů odpadů, což vede k lepšímu třídění, následné recyklaci a snižování množství směsného odpadu končícího na skládce.

Příklady dobré praxe

Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 700 000 Kč bez DPH (17 800 000 Kč s opčním právem)
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Centrální nákup elektřiny na rok 2020
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele, aby část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí spotřebuje v roce 2020, bude vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke změně klimatu s jejími negativními důsledky.
 • Druh zadávacího řízení: Centrální nákup

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Vlámská rámcová dohoda o dodávkách kancelářských potřeb, podpora udržitelnějších alternativ (Vlámsko, Belgie)

 • Zadavatel: Vlámská vláda
 • Název VZ: Otevřené řízení na dodávku (ekologických) kancelářských potřeb
 • Širší společenské zájmy: Požadavek, aby kritéria udržitelnosti splňovalo alespoň 50 % výrobků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Nákup textilu vyrobeného z recyklovaných vláken (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Nizozemské ministerstvo obrany
 • Název VZ: Veřejná zakázka na ručníky a kombinézy obsahující nejméně 10 % recyklovaných textilních vláken od konečného spotřebitele
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení - minimální obsah 10 % recyklovaných textilních vláken od konečných spotřebitelů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: Cena za výrobek nebyla nijak limitována (pilotní projekt)

Opětovné použití a renovace nábytku prostřednictvím cirkulárního veřejného zadávání (Public Health Wales, GB)

 • Zadavatel: Public Health Wales, Velká Británie
 • Název VZ: Návrh kancelářských prostor a dodávka kancelářského nábytku pro nové kanceláře
 • Širší společenské zájmy: Kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: minimalizace frekvence dodání, recyklované obaly, likvidace nábytku bezpečným a udržitelným způsobem, využití ekoznaček a etických norem, zapojení znevýhodněných, podpora malých a středných podniků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku (Hyvinkää, Finsko)

 • Zadavatel: Obec Hyvinkää
 • Název VZ: Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku
 • Širší společenské zájmy: Požadavky na certifikaci ekoznačkou při výstavbě
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 7 000 000 EUR

Nákup a dodávka celého bio ovoce, zeleniny a bylin středně velkým a velkým útvarům (Kodaň, Dánsko)

 • Zadavatel: Město Kodaň, Dánsko
 • Název VZ: Nákup a dodávka celého bio ovoce, zeleniny a bylin středně velkým a velkým útvarům
 • Širší společenské zájmy: Požadavky na dodávku 100 % ekologického sezónního ovoce a zeleniny
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3 000 000 EUR

Program města Barcelona +Udržitelná městská rada (Barcelona, Katalánsko)

 • Zadavatel: Město Barcelona
 • Název VZ: Strategie - Program +Udržitelná městská rada (+SCC)
 • Širší společenské zájmy: Snížit environmentální a sociální dopad instituce, prosazovat systém udržitelného hospodářství a výroby využíváním potenciálu při výkonu správy, sjednotit politiku udržitelnosti Městské rady a motivovat svým příkladem ke změnám

Zlepšení kvality ovzduší v Katalánsku prostřednictvím nákupu čistých vozidel (Katalánsko)

 • Zadavatel: Katalánská vláda
 • Název VZ: Nákup čistých vozidel
 • Širší společenské zájmy: Snížení emisí CO2, snížení spotřeby energie

Udržitelné textilie pro hasičský záchranný sbor (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Úřad pro bezpečnost, Nizozemsko
 • Název VZ: Udržitelné oděvy pro požární stanice v 19 z 25 nizozemských hasičských okrsků
 • Širší společenské zájmy: Dodržování požadavků v oblasti životního prostředí a sociální oblasti, pravidelné předkládání inovativních návrhů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Podpora odpovědného nakupování ve městě Nantes (Nantes, Francie)

 • Zadavatel: Metropolitní oblast Nantes
 • Název VZ: Program podpory odpovědného nakupování (SPAR)
 • Širší společenské zájmy: Posílit vzájemnou propojenost různých aktivit, propojit sociální a environmentální smluvní ustanovení u veřejného zadávání s podporou malým a středním podnikům, informovat interní i externí zainteresované strany o prioritách odpovědného veřejného zadávání

Udržitelná rekonstrukce dálnice A6 (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, Odbor ministerstva Rijkswaterstaat
 • Název VZ: Udržitelná rekonstrukce úseku dálnice A6 Almere- Havendreef
 • Širší společenské zájmy: Omezení emisí CO2, analýza životního cyklu (LCA)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení (strategie EMAS)

Vývoj monitorovacího systému pro zelené veřejné zadávání (GPP) v Římě (Řím, Itálie)

 • Zadavatel: Metropolitní město Řím
 • Název VZ: Akční plán pro zelené nakupování v provincii
 • Širší společenské zájmy: Cílem je snížení emisí CO2 o 20 % do roku 2020, Kritéria pro GPP součástí více než 98 % nákupů; snížení emisí CO2 prostřednictvím veřejného zadávání: 749 tun (2009 – 2014)

Inovativní nákup osvětlení pro systém londýnského metra (Londýn, Velká Británie)

 • Zadavatel: Transport for London
 • Název VZ: Dodávka energeticky účinných svítidel a světelných zdrojů
 • Širší společenské zájmy: Úspory díky tomuto programu ve výši 25 % nákladů na celou životnost, včetně 75 % nákladů na údržbu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 8 milionů GBP

Stavba depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích s využitím recyklátu (Pardubický kraj)

 • Zadavatel: Pardubický kraj
 • Název VZ: Zpracování projektové dokumentace na stavbu depozitářů pro Východočeskou galerii v Pardubicích a pro Východočeské muzeum v Pardubicích včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na ekologicky šetrné řešení (stavba bude splňovat parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů (Statutární město Jihlava)

 • Zadavatel: Statutární město Jihlava
 • Název VZ: Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpadu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

Nastavení optimalizace svozu odpadu s cílem zvýšení míry třídění odpadu (Choceň)

 • Zadavatel: Město Choceň
 • Název VZ: Svoz a nakládání s odpadem města Choceň
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpady
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

Fakultní nemocnice Olomouc vystavěla první energeticky úspornou kliniku v České republice (FN Olomouc)

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název VZ: FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení - výstavba energeticky úsporné kliniky ve standardu pasivní budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331, navíc v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky.
 • Hodnocení: Součástí hodnocení nabídek, jako jedno z hodnotících kritérií, byla i ekologická šetrnost. Zadavatel hodnotil počet uchazečem v nabídce předložených certifikátů ekologické šetrnosti k materiálům, které použije k plnění veřejné zakázky. Zadavatel v zadávací dokumentaci („ZD“) specifikoval, co se rozumí ekologicky šetrnými materiály (str. 16 ZD).
 • Předpokládaná hodnota VZ: 298 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Inspirace, zdroje a metodiky k cirkulárnímu zadávání:  Konkrétní návod, jak se při koupi nových elektrospotřebičů orientovat podle energetických štítků a konkrétní a pravidelně aktualizovanou databázi energeticky nejúspornějších spotřebičů, které jsou v prodeji v České republice naleznete zde: http://www.uspornespotrebice.cz/. Můžete v ní vyhledávat podle energetické náročnosti jednotlivých druhů výrobků i dalších parametrů.

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.