CZ EN

Podpora malých a středních podniků

Pozornost v rámci konceptu odpovědného veřejného zadávání si zaslouží i malé a střední podniky, které veřejnému sektoru mohou nabídnout kvalitní i inovativní produkty a služby. Podpora malých a středních podniků může být jedním z legitimních cílů veřejného zadavatele a vždy je vhodné, aby zadavatelé měli své cíle, které zadáváním veřejných zakázek hodlají podporovat, zpracovány ve svých strategických dokumentech.

Malé a střední podniky („MSP“) jsou hnacím motorem ekonomiky, zdrojem pracovních míst a vzniku inovací. Podpora malých a středních podniků často znamená podporu místní ekonomiky, tedy lokálních podniků. MSP představují až 99,84 % všech podnikatelských subjektů v ČR. MSP mají podíl na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry 59 % a podíl přidané hodnoty malých a středních podniků na celku ČR tvoří 54 %.

Zohledňování potřeb malých a středních podniků při zadávání veřejných zakázek je již zakotveno ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124.

Je-li podpora malých a středních podniků jedním ze strategických cílů zadavatele, může podniknout mnohá opatření vedoucí ke zpřístupnění zadávacích řízení malým a středním firmám a zvýšit tak pravděpodobnost, že vítězným účastníkem bude právě malá nebo střední firma. Jedná se zejména o konkrétní kroky vedoucí k dosažitelnosti podmínek veřejných zakázek pro MSP, vyváženosti kritéria ceny a kvality a přehodnocování nutného počtu účastníků zadávacích řízení, zejména pak kroky vedoucí ke snížení administrativních nároků účasti v řízení, dělení veřejné zakázky na části, které mohou menší firmy snadněji plnit, využití dynamického nákupního systému nebo zlepšení komunikace s podnikatelskou komunitou.

Znalost místní ekonomiky a komunikace s lokálními malými a středními firmami

V samostatné příloze se můžete dozvědět více o předběžných tržních konzultacích a o tom, jak je oceňují zadavatelé, kteří je využili.

Další odkazy k tématu předběžné tržní konzultace

MPSV vyhlásilo předběžné tržní konzultace k zakázce Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším.

Detailněji k této konzultaci:

Informace o konání předběžné konzultace se vždy objevuje na třech místech současně

1) Oznámení předběžných informací ve smyslu § 86 ZVZ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (v případě nadlimitních zakázek i v TEDu, tj. Úředním věstníku EU), část dodatečné informace.

2) Na profilu zadavatele, k nahlédnutí tady

3) Na webových stránkách MPSV – pozvánku na konzultace naleznete zde.

Na den konání samotné konzultace MPSV připravilo prezentaci, kterou naleznete zde.

A po konzultaci MPSV vyhotovilo zápis, včetně prezentace a prezenční listiny (k nahlédnutí tady) a bez zbytečného odkladu ho zveřejnilo na profilu zadavatele. Zápis byl také součástí zadávací dokumentace. Cílem je maximální transparentnost předběžných tržních konzultací, dodržování zásad nediskriminace a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

 K další obdobné zakázce – Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám II. – ministerstvo vyhlásilo opět předběžnou tržní konzultaci.

Zápis i prezentaci z této konzultace si můžete prohlédnout tady.

Další inspirací mohou být předběžné tržní konzultace vyhlášené Ministerstvem zemědělství, které se týkaly následujících předmětů plnění:

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
Pojištění motorových vozidel
Registry MzE – Požadavky společné zemědělské politiky

Minimalizace administrativní náročnosti zadávacího řízení v těchto oblastech:

Rozdělení zakázky na menší části (zakázka se zadává se jako celek, ale účastníci řízení se mohou hlásit do soutěže jen o část zakázky)

Zadávanou zakázku lze rozdělit na části podle předmětů plnění nebo geograficky podle místa plnění. Tím se také sníží finanční či technické nároky zakázky a plnění části může zajistit i menší firma (např. požadavek na disponování určitým počtem stavebních strojů nebo velikost vozového parku).

Současně platí, že části veřejné zakázky se zadávají v režimu odpovídajícímu součtu jejich předpokládaných hodnot, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou tyto části zadávány v jednom nebo více zadávacích řízeních. Pouze při splnění zákonných podmínek je možné některé části zadat v režimu odpovídajícím předpokládané hodnotě této části.

V nadlimitním režimu je zadavatel dokonce povinen důvody, na základě kterých dospěl k závěru, že veřejnou zakázku nerozdělí, uvést v zadávací dokumentaci nebo v písemné zprávě zadavatele podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“).

Využití dynamického nákupního systému (dále „DNS“)

DNS je v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) popsán v části šesté, hlavě III, ustanovení §§ 138 – 142 ZZVZ. Z důvodové zprávy ZZVZ vyplývá, že DNS přispívá k výraznému posílení a rozvoji elektronického zadávání veřejných zakázek.  Jedná se o elektronickou formu zadávání veřejných zakázek, která umožňuje flexibilně reagovat na aktuální potřeby zadavatele při pořizování obecně dostupných komodit a umožňuje opakovaně zadávat veřejné zakázky, pro které byl zaveden dynamický nákupní systém. Zadavatel má možnost rozdělit dynamický nákupní systém do kategorií dodávek, stavebních prací nebo služeb, které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu veřejných zakázek, jež budou v dané kategorii zadávány.

Zadavatel není oprávněn požadovat po dodavateli, který žádá o zařazení do dynamického nákupního systému nebo v něm zařazen již je, žádné poplatky spojené s využíváním dynamického nákupního systému, což snižuje i administrativní náročnost pro vstup malých a středních podniků do zadávacích řízení.

Nově, s cílem zjednodušit celý proces, je ustanoveno, že zadavatel má možnost určit trvání dynamického nákupního systému v souladu se svými požadavky, jelikož DNS již není časově omezen. Dodavatel má možnost si zvolit, zda podá žádost o účast do jedné, několika či všech kategorií v rámci dynamického nákupního systému. Je-li dynamický nákupní systém rozdělen do kategorií, zadavatel vyzývá k podání nabídek pro danou veřejnou zakázku ty dodavatele, kteří jsou zařazeni v příslušné kategorii. Nově je stanovena zadavateli povinnost uveřejnit informaci, dojde-li ke změně trvání dynamického nákupního systému oproti lhůtě uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému, a rovněž má zadavatel povinnost oznámit (uveřejnit) ukončení dynamického nákupního systému.

Více se dočtete také ve speciální příloze o dynamickém nákupním systému.

Viz také Směrnice o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), článek 66.

Subdodavatelské vztahy, zapojení (místních) podniků do subdodávek

Využití poddodavatele je v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upraveno v §105.

Platební podmínky, přímé platby poddodavatelům

Více najdete v tématu Dodavatelské vztahy, přímé platby poddodavatelům.

Inspirace ze zahraničí

V Severním Irsku vláda vydala pokyny, jak zadavatelé mají pomáhat zpřístupňovat veřejné zakázky malým a středním podnikům. Ať už se jedná o jejich účast na zakázce přímo v roli dodavatele nebo v pozici poddodavatele či níže v dodavatelském řetězci. Shrnutí těchto pokynů v českém jazyce si můžete prohlédnout tady.

Příklady dobré praxe

Nové nemocnice v jižním Glasgow (NHS Greater Glasgow and Clyde, Velká Británie)

 • Zadavatel: NHS Greater Glasgow and Clyde
 • Název VZ: The New South Glasgow Hospital
 • Širší společenské zájmy: Cílený nábor a školení byl nastaven zejména na místní nové účastníky na trhu, místa pro učňovskou praxi a pracovní stáže. Zapojení a rozvoj sociálních podniků. Zapojení a rozvoj malých a středních podniků.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 842 mil. liber

Recyklace odpadu (Rada hrabství Devon, Velká Británie)

 • Zadavatel: Rada hrabství Devon, Velká Británie
 • Název VZ: Recyklace odpadu
 • Širší společenské zájmy: Upravení podmínek zadávacího řízení tak, aby se mohly účastnit i malé a střední podniky nebo sociální podniky. Důraz na přidanou hodnotu v oblasti udržitelnosti.
 • Hodnocení: Udržitelnost představuje 20 z 60 procent, které v hodnocení připadají na kvalitu. Zbývajících 40 procent představuje cena.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 mil. liber

Dodávky jídla pro školy a zařízení sociální péče (Rada hrabství Northumberland, Velká Británie)

 • Zadavatel: Rada hrabství Northumberland , Velká Británie
 • Název VZ: Dodávky jídla pro školy a zařízení sociální péče
 • Širší společenské zájmy: Podpora místních malých a středních podniků
 • Hodnocení: 60 % kvalita, 40% cena
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3 mil. liber

Opravy reagující na potřeby bytového fondu (Croydon Council, Velká Británie)

 • Zadavatel: Croydon Council (městský obvod Londýn)
 • Název VZ: Opravy reagující na potřeby bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: Podpora zaměstnanosti a dovedností, podpora místní ekonomiky, zapojení místní komunity.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 180 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Bytová zástavba R3 v městské části Raploch (Raploch URC, Velká Británie)

 • Zadavatel: Společnost pro regeneraci městské části Raploch (Raploch URC)
 • Název VZ: Bytová zástavba R3 v městské části Raploch
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity pro místní komunitu spočívající zejména v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti, dále pak v podpoře malých a sociálních podniků
 • Hodnocení: Ano – sociální benefity pro místní komunity představovaly 10 % celkového hodnocení.

Těžební a pěstební práce v lesních porostech (Technické služby Havlíčkův Brod)

 • Zadavatel: Technické služby Havlíčkův Brod
 • Název VZ: Těžební a pěstební práce v lesních porostech
 • Širší společenské zájmy: Podpora malých a středních, podpora sociálního podnikání rozdělením veřejné zakázky na části
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného veřejného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 785 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Komunikace s potenciálními dodavateli veřejných zakázek – představení plánu veřejných zakázek (Povodí Vltavy)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 • Název VZ: Představení plánovaných veřejných zakázek
 • Širší společenské zájmy: Podpora dodavatelů v účasti v zadávacích řízeních. Stimulace vyšší konkurence mezi dodavateli. Seznámení se sociálně odpovědným přístupem k zadávání veřejných zakázek.

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.