CZ EN

Dodavatelské vztahy, přímé platby poddodavatelům

Téma vztahů s dodavatelem, resp. hlavním dodavatelem veřejné zakázky a jeho poddodavateli první i nižších úrovní, stojí za pozornost. V dodavatelských vztazích existuje řada potenciálně problematických prvků, které mají vliv na plnění veřejné zakázky nebo v širším pojetí na společnost i životní prostředí. K těmto potenciálně problematickým oblastem patří např. včasné placení poddodavatelům za provedenou službu nebo dodané produkty, důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce či ochrana životního prostředí v posledních článcích dodavatelského řetězce. Komplikované vztahy v dodavatelském řetězci mohou být pro malé a střední podniky  bariérou pro jejich zájem o podílení se na plnění veřejných zakázek. Tímto ekonomika přichází o příležitost růstu malých a středních podniků a veřejný sektor obecně přichází o inovativnost, flexibilitu a efektivitu, kterou malé podniky přinášejí.

Zákonná úprava

Dodavatelské vztahy jsou upraveny v ustanovení § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Z důvodové zprávy k ZZVZ vyplývá, že zadavatel má právo vyhradit si v zadávací dokumentaci, aby účastník zadávacího řízení určil v nabídce, které části veřejné zakázky za něj bude plnit poddodavatel a předložil seznam již známých poddodavatelů, tedy těch, u nichž účastník zadávacího řízení již v okamžiku podání nabídky ví, že je při realizaci veřejné zakázky využije. Dodavatel je pak povinen zadavateli poskytnout informace o osobách přítomných např. na staveništích, kde jsou prováděny stavební práce, nebo o tom, kteří poddodavatelé poskytují služby v budovách, zařízeních či prostorách pod kontrolou zadavatele, jako jsou např. radnice, školy, sportovní zařízení či dálnice. Proto u stavebních prací nebo určitých služeb bude mít vybraný dodavatel povinnost do 10 dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele sdělit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů těchto stavebních prací nebo služeb. Tato povinnost se bude vztahovat i na poddodavatele, kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, tedy po zahájení plnění, a tuto povinnost bude dodavatel muset splnit do zahájení plnění daným poddodavatelem.

Speciální kapitolu v dodavatelských vztazích představují platební podmínky v dodavatelském řetězci. Dlouhé lhůty splatnosti nebo i následné překračování této doby splatnosti je kritické především pro malé a střední podniky. Tyto podniky nemívají velké finanční rezervy, proto nemohou unést to, že jim objednatel za provedené služby nezaplatí včas, vůbec anebo zaplatí jen částečně. Těmito praktikami je pak ohrožena samotná existence menších firem.

Zákon o zadávání veřejných zakázek nabízí nástroj – přímé platby poddodavatelům (zakotveny v ustanovení § 106 ZZVZ), kterým zadavatel může platby v dodavatelském řetězci řídit, tedy kontrolovat komu a kdy platby odcházejí. Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, že na žádost poddodavatele bude úhrady za plnění veřejné zakázky platit přímo poddodavateli. Z důvodové zprávy k ZZVZ vyplývá, že zadavatelé mohou v zadávací dokumentaci stanovit též mechanismus poskytování přímých plateb poddodavatelům, a to včetně možnosti hlavního dodavatele rozporovat přímou platbu poddodavateli. Umožnění přímých plateb poddodavatelům musí být stanoveno v zadávací dokumentaci, aby s touto eventualitou mohli dodavatelé počítat při sestavování svých nabídek. Záleží na zadavateli, jakým způsobem nastaví mechanismus vztahů mezi zadavatelem, dodavatelem a poddodavatelem. Zadavatel by měl také zvážit, zda je možnost využít plateb poddodavatelům v souladu s jeho požadavky, a zda jeho využití nebrání jiné právní předpisy.

Příklady praxe ze zahraničí

Jako příklad země, kde dodavatelským vztahům i platebním podmínkám věnují velkou pozornost, je Velká Británie, konkrétně Severní Irsko. Tamní vláda se snaží zlepšovat vztahy v dodavatelských řetězcích pomocí kodexů nebo i závazných pokynů. Velká pozornost je věnována sektoru stavebnictví. Dodavatelé veřejných zakázek na stavební práce se musí zavázat platit včas a v dohodnutých částkách svým poddodavatelům – dodavatelé jsou žádáni, aby podepsali tzv. Dohodu o férových platbách. Tato „Fair Payment Charter“ je součástí obecnějšího Kodexu praxe pro dodavatele stavebních veřejných zakázek a jejich poddodavatele.  Kodex dobré praxe nastavuje hodnoty a standardy chování pro zadavatele i všechny členy dodavatelského řetězce, podporuje je, aby spolu pracovali otevřeně a kooperativně a aby se snažili být lepšími zákazníky a dodavateli ve vztazích, které mohou přinést vzájemné výhody. V tomto kodexu najdeme hodnoty jako transparentnost, efektivita, ekonomická výhodnost, férové zacházení, odpovědnost, výběr optimálního řešení apod. Kodex byl zformulován po vzájemné diskusi zadavatelů a dodavatelů, resp. zástupců stavebního sektoru, o společných hodnotách a cílech.

Projektový bankovní účet pro přímé platby poddodavatelům

Konkrétním nástrojem pro přímé platby poddodavatelům jsou projektové bankovní účty (Project Bank Accounts), které fungují v Severním Irsku nebo ve Skotsku. V Severním Irsku využívají projektové bankovní účty ve veřejných zakázkách na stavební práce, jejichž hodnota přesahuje 2 mil. liber a na kterých se významně podílí poddodavatelé. Tento nástroj se využívá pro platby poddodavatelům v první úrovni, ale na základě dohody zadavatele s hlavním dodavatelem se mohou využívat i v nižší úrovni dodavatelského řetězce.

Zadavatel využívá projektový bankovní účet tak, že po dohodě s hlavním dodavatelem, odesílá požadované platby na tento účet a z něj se tyto platby rovnou odesílají hlavnímu dodavateli a vyjmenovaným poddodavatelům. Tím je zajištěna nejen rychlost plateb poddodavatelům, ale tento způsob přináší i zvýšení jistoty úhrady za provedené práce, tedy ochranu před neproplacením faktury v případě insolvence hlavního dodavatele. Promptní platby mají dopad na cash flow hlavního dodavatele, proto je důležité využití projektových bankovních účtů oznámit již v zadávací dokumentaci.

Shrnutí pokynů vlády Severního Irska k projektovým bankovním účtům si můžete otevřít zde (odkaz na pokyny v originále, včetně vzorových dokumentů.)

Ve výše uvedených pokynech vlády Severního Irska se uvádí, že v předkvalifikačním dotazníku  (tzv. „Prequalification questionare“) se ohlašuje použití projektových bankovních účtů takto: Nechť dodavatel vezme na vědomí, že ve smluvních podmínkách může být uvedeno, že se bude používat projektový bankovní účet. Zadavatel pak může po dodavateli požadovat, aby se připojil jako správce tohoto účtu (trustu), aby s účtem mohl nakládat. Projektový bankovní účet bude poskytnut zadavatelem a bude využit k provádění plateb od zadavatele dodavateli a jeho poddodavatelům první úrovně. Dodavatel bude povinen poskytovat platby prostřednictvím projektového bankovního účtu všem poddodavatelům vyjmenovaným v předložené nabídce a všem ostatním poddodavatelům specifikovaným ve smlouvě. Další detaily fungování projektového bankovního účtu budou specifikovány v zadávací dokumentaci.

Ve Skotsku zavedli projektové bankovní účty od října 2016 s cílem vylepšit cash flow malých subdodavatelských firem ve stavebnictví. Skotská vláda provozuje speciální webovou stránku k projektovým bankovním účtům.

Na této stránce najdete příklad, jak formulovat využití projektového bankovního účtu v zadávací dokumentaci a také ve smlouvě s dodavatelem. Český překlad tohoto dokumentu si můžete přečíst tady.

Zavádění projektových účtů je vždy konzultováno se soukromým sektorem – zástupci dodavatelů. Např. The Specialist Engineering Contractors‘ (SEC) Group vydala brožuru „12 snadných kroků k založení projektového bankovního účtu

Zkušenosti s projektovými bankovními účty publikovala společnost Highways England, která staví a spravuje silnice a dálnice v Anglii. Účty využila i pro poddodavatele v nižších úrovních dodavatelského řetězce a podařilo se jí zkrátit dobu uhrazení částky poslednímu článku v dodavatelském řetězci ze 120 na 21 dní. Celá studie je ke stažení na tomto odkazu.

Další odkazy na dokumenty k projektovým bankovním účtům pro přímé platby najdete v části níže „Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje“.

Řízení dodavatelského řetězce

Ve Velké Británii věnují pozornost i obecnějším otázkám vztahů s dodavateli, aby byl využit plný potenciál trhu a získána maximální hodnota za veřejné peníze. Řízení dodavatelského řetězce ve veřejných zakázkách (The Office of Government Commerce document Supply Chain Management in Public Sector Procurement) je dokumentem Britské vlády vydaným již v roce 2006, kde je uvedena řada doporučení, jak s dodavatelským řetězcem komunikovat či jakým způsobem řídit vztahy s (pod)dodavateli v průběhu plnění apod. Důraz je kladen na oboustrannou komunikaci se soukromým sektorem s cílem zlepšení podmínek v dodavatelském řetězci. Konkrétně je uvedeno např. i to, že zadavatel může ve smluvních podmínkách stanovit, jak má dodavatel uzavírat smlouvy a řídit své poddodavatele. Dále je zmíněno, že kritéria řízení dodavatelského řetězce nemusí být jen součástí smluvních podmínek, ale také kontrol postupu plnění (využívají se např. Balanced Business Scorecard nebo Key Performance Indicators).  Zájem britských zadavatelů komunikovat s potenciálními dodavateli lze dokumentovat na příkladu Severního Irska, kde se konají akce typu „Seznamte se s nakupujícím“ (v orig. „Meet the Buyer“). Seznam aktuálních akcí si můžete prohlédnout na tomto odkazu. Tyto akce jsou navštěvovány potenciálními dodavateli, kteří mají zájem se dozvědět, jaké zakázky veřejní zadavatelé připravují, obecně jak připravit dobrou nabídku, ale také přicházejí vzájemně diskutovat o řešeních, které trh v současnosti umí nabídnout.

Z české praxe lze zmínit společnost Lesy ČR, která dbá o bezpečnost pracovníků, kteří provádějí různé práce v lese. Proto vydává brožuru, kterou předává i svým dodavatelům, aby se ujistila, že bezpečnostní podmínky budou dodržovány i dále v dodavatelském řetězci. Odkaz na brožuru: Pracovní postupy a zásady bezpečnosti práce při lesnických činnostech u podniku Lesy České republiky, s.p.

Příklady dobré praxe

Provádění lesnických činností (Lesy ČR)

 • Zadavatel: Lesy ČR
 • Název VZ: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2017+
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 806 610 tis. Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl (Komise pro lesní hospodářství, Velká Británie)

 • Zadavatel: Komise pro lesní hospodářství
 • Název VZ: Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl
 • Širší společenské zájmy: Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce (klade se důraz mimo jiné na zdraví a bezpečnost osob podílejících se na plnění VZ)
 • Hodnocení: Hodnocení probíhá podle „matrice pro hodnocení“, kde kromě ceny jsou předmětem hodnocení i další aspekty z oblasti procesu posuzování rizik, pracovního procesu při osamocené práci, poradenství v oblasti zdraví a bezpečnosti, proces pro hlášení úrazů apod.
 • Předpokládaná hodnota VZ: £ 400 000 (za celé období plnění VZ, až 4 roky)

Komunikace s potenciálními dodavateli veřejných zakázek – představení plánu veřejných zakázek (Povodí Vltavy)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 • Název VZ: Představení plánovaných veřejných zakázek
 • Širší společenské zájmy: Podpora dodavatelů v účasti v zadávacích řízeních. Stimulace vyšší konkurence mezi dodavateli. Seznámení se sociálně odpovědným přístupem k zadávání veřejných zakázek.

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Transparentní účet jako nástroj ke zlepšení platebních podmínek v dodavatelském řetězci (Povodí Vl.)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p.
 • Název VZ: Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice výstavba rybího přechodu a vodácké propusti
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zřízení transparentního účtu umožňujícího sledovat sledování včasných plateb poddodavatelům, závazek o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 22 847 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

   

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.