CZ EN

Ekologicky šetrná řešení, včetně cirkulárního zadávání

Jedním ze tří pilířů odpovědného veřejného zadávání je vedle ekonomických a sociálních aspektů i zohlednění dopadů dané dodávky, služby či stavební práce na životní prostředí. Environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí a společnosti se v některých případech se sociálními aspekty prolínají. Chytrými veřejnými nákupy za využití ekologicky šetrných řešení lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí, šetřit energii, snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, ale také podpořit udržitelný přístup na trhu s daným segmentem či dávat průmyslu stimulaci pro vývoj zelených technologií. Ekologicky šetrné zakázky mohou přispět k udržitelnému rozvoji daného regionu.

Zohledňování environmentálních aspektů ve veřejných zakázkách má výslovnou oporu ve směrnici č. 2014/24/EU, je dokonce jedním ze strategických cílů směrnice a proto je podporováno i v tuzemské právní úpravě v ZZVZ, do něhož byla směrnice transponována. Oproti předchozí právní úpravě v ZVZ došlo v ZZVZ k posunu spočívajícímu ve větší akcentaci na zohlednění kvality, sociálních a environmentálních aspektů. Přitom už v roce 2010 bylo přijato usnesení Vlády České republiky č. 465 ze dne 14. června 2010 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy. Toto usnesení vlády bylo v roce 2017 nahrazeno komplexnějším usnesením Vlády České republiky ze dne 24. července č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. V usnesení se státní správa a samospráva zavazuje, že bude při nákupu zboží a služeb zohledňovat jejich environmentální aspekty. Zejména bude trvale usilovat o:

 1. omezení spotřeby energií,
 2. omezení spotřeby vody,
 3. omezení spotřeby surovin,
 4. omezení produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy,
 5. omezení produkce odpadů,
 6. omezení uhlíkové stopy.

V usnesení Vlády ČR č. 531 z roku 2017 se dále uvádí: „Zboží a služby, které státní správa a samospráva pořizuje, mají vždy určitý dopad na životní prostředí – jejich výroba, transport, užívání a likvidace jsou spojeny s produkcí látek uvolňovaných do prostředí, se spotřebou surovin, energií, vody atp. Zohledněním environmentálních aspektů je proto možné usměrnit tyto dopady tak, aby se orgány veřejné správy snažily pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak. Environmentální požadavky, které státní správa a samospráva při nákupech uplatňuje, směřují k dosažení rovnováhy mezi environmentální šetrností, cenovou výhodností a dostupností na trhu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR si například nechalo v roce 2015 zpracovat studii ke snižování environmentálních dopadů organizace založenou na principu posuzování životního cyklu. Tato studie, zpracovaná týmem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, slouží mimo jiné jako podklad pro zásady ekologicky udržitelného úřadu, postupně implementované do praxe ministerstva i resortních organizací.

Strategický rámec Česká republika 2030

Česká republika si vytýčila řadu cílů v oblasti ekologické udržitelnosti ve Strategickém rámci „Česká republika 2030“ (dostupný zde: https://www.cr2030.cz/). Mnohé z nich je vhodné (spolu)naplňovat i veřejnými nákupy. Cíle v oblasti ekologické udržitelnosti, které lze realizovat mimo jiné prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání jsou uvedeny zde.

Pro nalezení vhodného ekologicky šetrného řešení je důležité důkladně analyzovat, jaké plnění vlastně zadavatel potřebuje. Není-li si zadavatel jistý, jaká ekologicky šetrná řešení jsou na trhu dostupná, či za jakou cenu, je možné relevantní informace obdržet prostřednictvím předběžných tržních konzultací v souladu s § 33 ZZVZ. Nelze nezmínit, že ekologicky šetrné nakupování nemusí znamenat jen nákup produktů šetrnějších k životnímu prostředí. Může to znamenat i nakupovat účelněji, tedy např. výrobky, které zadavateli díky své kvalitě budou sloužit delší dobu. Také to může znamenat nakupovat pouze to, co zadavatel skutečně potřebuje a využije, zjednodušeně řečeno nakupovat prostě méně.

Ekoznačky

Produktům a službám může být na základě splnění určitých parametrů udělena ekoznačka, přičemž to, jestli produkt nebo služba parametry ekoznačky splňuje, kontroluje nezávislá třetí strana. Může se jednat o ekoznačky pro různé produkty jako je EU květina a Ekologicky šetrný výrobek anebo o speciální ekoznačky, např. Biopotraviny, FSC pro dřevo a výrobky ze dřeva nebo ENERGY STAR pro výpočetní techniku. Více o ekoznačkách se můžete dozvědět zde, kritéria pro Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačku EU (EU květinu) a certifikované produkty jsou dostupné na stránce ekoznačka České informační agentury životního prostředí (CENIA). Další informace k environmentálním značkám a prohlášením jsou dostupné zde: EPD (Environmentální značky a prohlášení).

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství je strategie udržitelného rozvoje založená na maximálním využití produktů a služeb zohledňující dopady na životní prostředí po celou dobu životního cyklu produktu a uzavírání materiálových a biologických toků. Zajímá nás, jak byly získány (ne)obnovitelné suroviny potřebné k výrobě, samotný proces výroby (např. jaké zdroje byly využity k výrobě), užívaní produktu s ohledem na prodlužování životnosti a co se s ním stane po dosloužení. Každý produkt má totiž během své existence v různých stádiích různé dopady na životní prostředí, které můžeme zohledňovat i při veřejném nakupování.

Cirkulární veřejné zadávání lze definovat jako proces, jehož prostřednictvím si veřejné instituce opatřují dodávky, služby a stavební práce a při tom přispívají k uzavírání materiálových a energetických cyklů, když směřují k omezení či zamezení negativních environmentálních dopadů plnění a vzniku odpadů v horizontu celého životního cyklu pořizovaných plnění.

Circular procurement can be defined as the process by which public authorities purchase works, goods or services that seek to contribute to closed energy and material loops within supply chains, whilst minimising, and in the best case avoiding, negative environmental impacts and waste creation across their whole life-cycle (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf)

1. Příležitosti k uzavírání materiálových toků

Cílem cirkulárního veřejného zadávání je využít potenciál trhu v oblasti inovací a umožnit nákup recyklovaného materiálu např. i tím, že zadavatel neomezí požadavky v zadávací dokumentaci na primární zdroje. Primárně by si měl zadavatel položit otázku, zda je nutné požadované produkty vlastnit, nebo je možné si je pronajmout jako službu na dobu určitou a směrovat k tzv. nevlastnickému přístupu. Pokud se rozhodne pro nákup, má příležitost přemýšlet i nad možností tyto produkty dále sdílet (např. s obyvateli města) v době, kdy je nepotřebuje a využít tedy produkty v maximální možné míře.

Obecně při (i malých) nákupech by měl zadavatel preferovat produkty recyklované (resp. alespoň minimální procentuální podíl recyklovaného materiálu), repasované nebo opravitelné s cílem prodloužení životnosti a snižovat tak množství dalších vyrobených produktů z přírodních zdrojů (kovy, ropa, dřevo atd.). Na druhé straně je důležité se zajímat i o to, zda lze produkt po skončení životnosti rozebrat a jednotlivé části dále využít, či recyklovat. Tento způsob nakupování vede k minimalizaci odpadu a šetří přírodní zdroje. Předcházení vzniku odpadů nám ukládá i zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., co v praxi představuje příležitosti k úspoře přírodního materiálu, využití recyklovaných materiálů, minimalizaci obalů, prodloužení životnosti produktů a další.

Zadavatel se také může v rámci cirkulárních veřejných zakázek zaměřit na to, zda je možné po dosloužení výrobku využít tzv. take back systém (zpětný odběr) s cílem povinnosti dodavatele repasovat či recyklovat jednotlivé části výrobku, tak aby mohly být znovu použity pro další produkty.

Další příležitosti může být i požadavek na ekodesign produktu. Jde o proces navrhování a vývoje produktu, který vedle klasických vlastností (funkčnost, bezpečnost…) klade důraz na minimalizaci dopadů produktu na životní prostředí v rámci celého životního cyklu.

Rovněž může zadavatel svými požadavky ovlivnit i množství a druh obalových materiálů:

Při nákupu služeb může zadavatel opět využít nevlastnický princip a zaměřit se na sdílení, pronájem, využití online a Smart řešení. Zajímavou příležitostí je místo nákupu využívat pronájem či sdílení, tedy

poskytovatel výrobku/služby zůstává nadále majitelem a přebírá péči o výrobek/službu (opravy, údržba, výměna atd.). Tento přístup lze využít např. při pronájmu auta, ať už formou platby za každé užití, krátkodobého nebo dlouhodobého pronájmu. Požadovat lze i ekologickou variantu automobilů. Na tomto jednoduchém příkladu je zjevné, že při nákupu je možné využít i několik příležitostí zároveň.

Dalším přínosem cirkulární ekonomiky je využívání principů Smart systému při řízení městské infrastruktury, resp. jiných on-line řešení, kterými lze nahradit dosavadní způsoby a chytře dosahovat úspory zdrojů.

Velký potenciál cirkulárního zadávání vidíme především ve veřejných zakázkách na stavební práce. Podstatou je pečlivý a promyšlený přístup k stavbě či rekonstrukci již v čase plánování. Ideální se nám jeví využití tzv. brownfieldů, tj. zanedbaných a nevyužívaných prostorů vhodných k dalšímu využití (opět dochází k využití zdrojů, které již máme, a není potřebné vytvářet nové). Před zahájením příprav zadávací dokumentace ve smyslu využití stavebních a demoličních odpadů jako zdrojů, doporučujeme provést tzv. předdemoliční audit, který upravují následující pokyny:

Audit zadavateli přinese přehled o materiálech, které lze využít přímo na stavbě, materiálech k odvozu do recyklačního zařízení na další zpracování a matriálech, které nelze využít. Hierarchii způsobu nakládání s odpady definuje i zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Zadavatel by se měl prioritně zaměřit na předcházení vzniku odpadu, opětovné použití stavebních prvků, recyklaci, energetické využití a až nakonec přemýšlet nad odstraňováním odpadů.

Zadavatel při cirkulárním zadávání má možnost ovlivnit, i jaké materiály a výrobky budou na stavbě použity a v jakém rozsahu. Může se jednat o využití 100% recyklátu nebo požadavku na minimální podíl recyklovaného materiálu. Pomocníkem pro zadavatele může být i Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin, který zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Česká agentura pro standardizaci. Katalog má dvě základní sekce – přehled druhotných surovin recyklovaných výrobků s technickými normami a právními dokumenty.

Příklady specifikace cirkulárních nákupů:

Obecně by zadavatel měl přistupovat k zadávání strategicky a komplexně. Při veřejné zakázce může totiž propojit vícero aspektů najednou, a tím ve větší míře přispět k dosažení cílů cirkulárního nebo celkově udržitelného nakupování. Například požadavkem na začlenění principů udržitelného hospodaření s vodou při stavbě může zadavatel řešit i otázku adaptace na klimatickou změnu. Úsporu pitné vody lze dosáhnout zachycováním dešťové vody v akumulačních nádržích a tu dále využívat při čistění ulic, závlaze, splachování toalet, mytí vozidel atd., čímž zadavatel dosahuje i ekonomickou úsporu. Jinou možností je vsakování dešťové vody přímo na pozemku pomocí vsakovacích zařízení. Zajímavý je i systém zpracování tzv. šedé vody pro splachování toalet.

2. Inspirace na uzavírání biologických toků

Pro zadavatele může být inspirací zpracování biologicky rozložitelných odpadů z jídelen. Důležité je rozhodnout, zda jde o odpad vznikající při přípravě jídla nebo o gastro odpad (zbytky jídel). Při zpracování odpadu vznikajícího při přípravě jídel může zadavatel požadovat, aby dodavatel tyto bioodpady třídil do nádob k tomu určených a dále zajistil svoz na zpracování do kompostárny nebo bioplynové stanice. V případě gastro odpadu (zbytky jídel) jde o odpad nevhodný pro klasické kompostování, ale lze požadovat, aby byl zpracován buď v bioplynové stanici, nebo v elektrickém kompostéru (dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě). Zadavatel svými požadavky navíc může ovlivnit i plýtvání s jídlem, a to požadavkem na předání zbylého jídla bezplatně neziskové organizaci shromažďující potraviny, které je přidělují humanitárním nebo charitativním organizacím poskytujícím potravinovou pomoc klientům sociálních služeb, které byly určeny rozhodnutím Ministerstva zemědělství.

Dalším příkladem je zpracování biomasy. Energeticky soběstačná obec Kněžice zpracovává biomasu na energetické a průmyslové využití na lokální úrovni, čímž obec dosahuje energetické soběstačnosti a podporuje místní zaměstnanost a ekonomiku.

Inovativním příkladem z Brna je výroba ekologického paliva biometan pocházejícího z čistírenských kalů pro autobusy Dopravního podniku města Brna, který má totožné složení jako zemní plyn a nebylo nutné stávající autobusy nijak upravovat.

V zadávacím řízení:

V praxi se ekologicky šetrná řešení v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace podmínky účasti v zadávacím řízení, tedy „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ, a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy. Pro zvýšení transparentnosti je možné nazvat veřejnou zakázku tak, aby její zaměření bylo na první pohled zřejmé, např. „Zakázka na ekologický úklid“ nebo „Zakázka na stavbu energeticky úsporné budovy“.

Zvláštní podmínky plnění je možno uplatnit pouze na některou část plnění, např. pouze u těch částí nábytku, které jsou vyrobeny ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva, bude požadováno ekologicky šetrné řešení (viz příklady dobré praxe). Pokud takový postup nepostačuje, zadavatel může na základě znalosti trhu zvážit rozdělení předmětu veřejné zakázky na části ve smyslu § 101 ZZVZ, a postupovat pak při výběru dodavatelů v každé části odděleně. To může navíc podpořit účast malých a středních podniků v zadávacím řízení. Rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky na části lze alternovat takovým způsobem, kdy každá z uvažovaných částí bude zadána jako samostatné zadávací řízení (avšak zcela v souladu s § 18 ZZVZ).

Jiná možnost je popsat v zadávací dokumentaci parametry předmětu plnění prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci, popis účelu nebo potřeb, které mají být naplněny ve smyslu § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ. Zadavatel nemusí stanovovat všechny charakteristiky, které má produkt, služba nebo stavební práce mít, musí ale dostatečně podrobně stanovit, jaký má mít efekt. Tento přístup ponechává větší prostor pro tržní kreativitu, včetně inovací, nicméně možnosti, které trh nabízí, se mohou značně lišit, a proto je třeba zajistit, aby technické podmínky byly dostatečně přesné, aby bylo na jejich základě možné zpracovat nabídky a aby je následně bylo možné řádně vyhodnotit.

V některých případech je vhodnější zařadit ekologicky šetrná řešení do multikriteriálního hodnocení a tedy míru naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a následně ji hodnotit. Jako dílčí hodnotící kritérium lze například hodnotit podíl recyklovaných materiálů (papír, karton, lepenka, plast apod.) ve výrobku, s tím, že se stanoví minimální hranice tohoto podílu, a čím větší podíl recyklovaných materiálů budou výrobky obsahovat, tím více bodů v hodnocení nabídka získá.

Ekonomickou výhodnost nabídky lze v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotit mimo jiné na základě poměru nákladů životního cyklu a kvality nebo také podle nejnižších nákladů životního cyklu. Životním cyklem se rozumí všechny po sobě jdoucí nebo provázané fáze, zahrnující výzkum a vývoj, pokud mají být provedeny, výrobu, obchod a jeho podmínky, přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu existence předmětu dodávky nebo stavby nebo poskytování služby, od získání surovin nebo vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení služby nebo používání (§ 28 odst. 1 písm. k) ZZVZ).

Náklady životního cyklu musí v souladu s § 117 ZZVZ zahrnovat nabídkovou cenu a mohou také zahrnovat ostatní pořizovací náklady, náklady související s užíváním předmětu plnění, náklady na údržbu, nebo náklady spojené s koncem životnosti (např. náklady na jeho recyklaci nebo likvidaci poté, co doslouží), přičemž se jedná o neuzavřený výčet. Dále mohou zahrnovat náklady způsobené dopady na životní prostředí (tzv. environmentální externality), které jsou spojeny s předmětem plnění kdykoli v průběhu jeho životního cyklu (mohou se vyskytovat i pouze v části životního cyklu). Podmínkou je, že lze vyčíslit jejich peněžní hodnotu. Mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu apod.

ZZVZ tak dle své důvodové zprávy jednoznačně podporuje zadavatele v možnosti hodnotit předmět veřejné zakázky co nejkomplexněji z pohledu nákladů životního cyklu. Jde o reakci na dosavadní preferenci zadavatelů hodnotit pouze pořizovací cenu a nezahrnovat do hodnocení provozních náklady. Provozní náklady přitom v mnoha případech ve své výši převyšují pořizovací cenu; v některých případech dokonce nižší pořizovací náklady vedou ke zvýšeným nákladům, které bude muset zadavatel vynaložit v průběhu životního cyklu předmětu plnění, například na jeho údržbu. Je namístě požadované náklady životního cyklu promítnout do ustanovení smlouvy a stanovit i smluvní sankce pro případ, že náklady nebudou odpovídat nabídce vybraného dodavatele, na jejímž základě zvítězil v zadávacím řízení.

Požadavky na metody pro stanovení nákladů životního cyklu jsou stanoveny v § 118 ZZVZ. V jeho 2. odstavci je pro případ nákladů životního cyklu způsobených dopady na životní prostředí stanovena povinnost zadavatele použít metodu, která je založena na objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritériích, přístupná všem dodavatelům, a je založena na údajích, které mohou dodavatelé poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, tj. shromáždění a poskytnutí těchto údajů by nemělo být pro dodavatele nepřiměřeně komplikované. Vláda může nařízením stanovit společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu a rozsah jejich používání, což dosud učinila pro určité kategorie vozidel v nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

V případě výslovného připuštění nebo požadování variant v souladu s § 102 ZZVZ lze bodově zvýhodnit ekologicky šetrné varianty. Zadavatel je pak povinen v zadávací dokumentaci uvést minimální technické podmínky, které musí varianty splňovat. Zadavatel také musí stanovit taková kritéria hodnocení, jejichž prostřednictvím je možné hodnotit jak nabídky s variantami, tak nabídky, které varianty neobsahují (viz § 102 odst. 4 ZZVZ).

Zadavatel může ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ posuzovat splnění podmínek účasti na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat jejich věrohodnost a může si je i opatřovat sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a může pak vycházet z výsledků těchto zkoušek.

V souladu s § 79 odst. 1 a odst. 2 písm. h) ZZVZ zadavatel může k prokázání technické kvalifikace požadovat opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. Typickým opatřením podle tohoto ustanovení bude požadavek na zavedení systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) či jiného systému environmentálního řízení v souladu s § 80 odst. 2 ZZVZ. Využití těchto ustanovení přichází v úvahu pouze tehdy, pokud je prokázání technické kvalifikace nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě (viz § 79 odst. 1 první věta ZZVZ). K požadavku na prokázání certifikace EMAS se vyjádřil ÚOHS ve svém rozhodnutí ÚOHS-S71/2011/VZ-9370/2011/540/MKr, ze dne 24. 10. 2011, viz Právní úprava odpovědného veřejného zadávání.

V zadávací dokumentaci je také možné, pokud má zadavatel požadavky na vlastnosti předmětu plnění z hlediska environmentálního, požadovat předložení určitého osvědčení (štítek) ve smyslu § 94 odst. 1 ZZVZ. Takovými štítky mohou být například ekoznačky, pokud splňují požadavky tohoto ustanovení. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný štítek osvědčující, že nábytek splňuje rovnocenné požadavky, případně, v souladu s § 94 odst. 3 ZZVZ, jiný rovnocenný důkaz.

Ekologicky šetrná řešení lze zohledňovat ve veřejných zakázkách s nejrůznějšími předměty plnění. Pro inspiraci lze nabídnout následující příležitosti:

1) Nákup nábytku
Při nákupu nábytku můžete upřednostnit produkty, které neobsahují nebezpečné látky, barvy a mořidla. V dokumentaci si lze vymínit nábytek bez formaldehydu a těkavých organických látek (nebo alespoň s jejich velmi nízkým obsahem). Produkty označené jako ekologicky šetrné výrobky (EŠV) mohou obsahovat určitý objem zmíněných látek, především formaldehydu. Proto je lepší požadovat přímo výrobky s nulovým obsahem této škodlivé látky. Zároveň můžete vybírat nábytek ze dřeva, které pochází z udržitelně spravovaných lesů (splňuje požadavky na certifikaci FSC nebo PEFC), případně částečně nebo úplně nahradit dřevotřísku výrobky z aglomerovaného dřeva.

 2) Investice do oprav škol, dalších budov a jiných staveb
Jde o jedny z klíčových položek rozpočtů ve veřejné správě a místní samosprávě a nabízejí tedy příležitosti s velkým dopadem. Významným prvním krokem by měl být požadavek na technickou kapacitu a především adekvátní zkušenosti dodavatele stavby v oboru nízkoenergetické a pasivní výstavby, eventuálně výstavby jiných požadovaných staveb (např. infrastruktury).

Zadavatelé zakázky můžou například požadovat projekty s určitým počtem materiálů s označením ekologicky šetrný výrobek (EŠV) nebo s certifikátem Environmentální prohlášení typu III (EPD, jak tomu bylo například u projektů v rámci výzvy Zelená úsporám). Ekologické značení, případně nulový obsah formaldehydu a minimální obsah těkavých organických látek je rovněž možné požadovat při nákupu materiálů pro povrchové úpravy (omítky, malby, podlahové krytiny).

Kromě ekoznačení použitých stavebních materiálů je vhodné požadovat velmi nízkou úroveň energetické náročnosti budovy – a to včetně stanovení spotřeby primárních energií. Tímto způsobem dojde k zásadnímu snížení spotřeby energie, produkce emisí a také k dlouhodobé finanční úspoře. Stanovením hranice spotřeby primární energie se podpoří využívání obnovitelných a environmentálně šetrnějších zdrojů energie.

Požadovat lze také co největší využití zeleně na pozemku, fasádě, či střeše budov. Další environmentální přínosy má využití dešťové, eventuálně odpadní vody na pozemku, instalace úsporných baterií a energeticky úsporných zařízení a úsporného osvětlení. Nedílnou součástí požadavků může být přiměřeně prodloužená záruční doba na zhotovení stavby, která může vést k větší motivaci dodavatele stavby postavit budovu co nejlépe a s využitím co nejkvalitnějších materiálů a zařízení.

3) Úklid budov
Při nákupu služeb spočívajících v úklidu lze požadovat takové dodavatele, kteří se zavážou používat pouze ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné úklidové prostředky, poskytovat služby za použití energeticky účinných strojů a zároveň dodávat pouze ekologicky šetrný a zdravotně nezávadný spotřební materiál a zboží. Požadovat lze rovněž řádné ekologické třídění odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky.

4) Počítače a kancelářská technika
Při nákupech počítačů a kancelářské techniky může zadavatel zohledňovat nejen spotřebu energií těchto zařízení, ale také postupy a materiály, ze kterých byly vyrobené. Lze tak požadovat výrobky splňující nejnovější normy ENERGY STAR pro energetický výkon, případně rovnou Ekologicky šetrné výrobky.

5) Svoz odpadu
Při výběru společností, které budou zajišťovat svoz odpadu lze hodnotit, případně stanovit, míru emisí vozového parku dodavatele a upřednostnit či přímo požadovat auta s nižšími emisemi. Je například možné požadovat určitý limit CO2 na svezenou tunu odpadu.

6) Stavby autobusových zastávek/hřišť/laviček
Při realizaci těchto drobných staveb lze využívat dřevostavby, jejichž dopad na životní prostředí je méně problematický než v případě jiných materiálů. I zde je dále možno aplikovat kritéria z bodu 1) a 2), pokud jsou relevantní.

7) Nákup elektrické energie
Při nákupu elektrické energie lze požadovat povinný podíl z obnovitelných zdrojů. Eventuální volba dodavatele elektrické energie by měla být realizována s přihlédnutím ke složení tzv. energetického mixu a na základě jím deklarovaných environmentálních parametrů výroby. Informace týkající se podílu zdrojů elektřiny pro výrobu jsou výrobci povinni dodávat dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.

8) Veřejné osvětlení
V případě nákupu či obnovy veřejného osvětlení lze hodnotit nebo požadovat energeticky úsporné varianty. Spotřeba energie, kterou lze snadno doložit, by potom byla jedním z kritérií ekonomické výhodnosti nabídky. Lze požadovat energeticky úsporné osvětlení z LED zdrojů nebo s energetickou třídou A, max. B, s dlouhou životností a vysokou hodnotou počtu spínacích cyklů. V rámci technické kvalifikace lze také při dodržení podmínek ZZVZ požadovat opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, tedy požadovat, aby výrobce měl certifikát EMAS, ISO 14001 nebo obdobný.

9) Vodovodní instalace
Při nákupu vodovodních instalací (baterie, záchody apod.) lze vedle ceny hodnotit také spotřebu vody a upřednostnit výrobky s nižší spotřebou, tzn. úsporné baterie. Racionální hospodaření s vodou zahrnuje především maximální/minimální dosažitelný průtok vody, ovládání teploty a časovou regulaci zdravotně technických armatur pro více uživatelů s vysokou frekvencí používání. Pokud je to reálné, lze rovněž mezi požadavky zahrnout využívání dešťové vody na pozemku, eventuálně využívání odpadní vody.

10) Nákup vozidel
Při nákupu vozidel doporučujeme v rámci technických podmínek zohledňovat jak náklady na jejich provoz, tak i v prvé řadě množství emisí CO2, případně další parametry, a vyžadovat přísnější hodnoty, než jsou povinně stanoveny. Uvedené hodnoty je možné stanovit buď absolutně, případně využít hodnotících kritérií pro výběr.

11) Obaly
V obecné rovině, s možností využití u různých předmětů plnění lze zmínit také požadavek, aby dodavatel odebíral zpět a recykloval, případně znovu používal, všechny obaly dodané s produktem. To může pomoci, aby se dodavatel snažil minimalizovat veškeré zbytečné balení.

Příklady dobré praxe

Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob a Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Hodnoceno formou elektronické aukce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 98 000 000 Kč bez DPH (48 měsíců, rámcová smlouva)
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění stravování ve školách (město Řím, Itálie)

 • Zadavatel: Město Řím (Roma Capitale)
 • Název VZ: Zajištění stravování ve školách
 • Širší společenské zájmy: kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: Požadavek separace odpadu potravinového a nepotravinového, použití mycích prostředků s nízkými environmentálními dopady a biologickou rozložitelnost materiálů výrobků pro jedno použití. Mezi kritéria uplatňovaní na potraviny a jídla patřil např. požadavek kontrolovaného ekologického zemědělství, zákaz geneticky modifikovaných surovin, garance čerstvosti potravin
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn (Dopravní podnik Londýn, Velká Británie)

 • Zadavatel: Dopravní podnik Londýn (Transport for London – TfL)
 • Název VZ: Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na udržitelnou spotřebu, zejména etické nakupování (fairly traded products) a ekologicky šetrná řešení, konkrétně 1) aby byl všechen odpad z jídla kompostován, 2) další odpad recyklován, 3) všechno jednorázové balení musí být z recyklovatelného materiálu a všechen použitý olej musí být sebrán a druhotně využit. Jídlo musí být nejméně 50% jídla z lokálních potravin, všechna použitá vajíčka od slepic z volných výběhů, maso ze zvířat chovaných v certifikovaných chovech. Požadovány jsou sezónní a certifikované potraviny (vč. etického nakupování), nesmí se používat ryby ze seznamu těch, kterým hrozí vyhynutí.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Recyklace odpadu (Rada hrabství Devon, Velká Británie)

 • Zadavatel: Rada hrabství Devon, Velká Británie
 • Název VZ: Recyklace odpadu
 • Širší společenské zájmy: Upravení podmínek zadávacího řízení tak, aby se mohly účastnit i malé a střední podniky nebo sociální podniky. Důraz na přidanou hodnotu v oblasti udržitelnosti.
 • Hodnocení: Udržitelnost představuje 20 z 60 procent, které v hodnocení připadají na kvalitu. Zbývajících 40 procent představuje cena.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 mil. liber

Zajištění projektových konferencí (Národní ústav pro vzdělávání)

 • Zadavatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Název VZ: Zajištění projektových konferencí
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 5 685 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 36 743 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno (Lužánky – středisko volného času Brno)

 • Zadavatel: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
 • Název VZ: Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 950 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění občerstvení a biopotraviny do škol (Město Lens, Francie)

 • Zadavatel: Město Lens, Francie
 • Název VZ: Zajištění občerstvení a biopotraviny do škol
 • Širší společenské zájmy: Požadavek bio potraviny, ekologicky šetrná řešení, konkrétně 20% dodaných potravin musí pocházet z ekologického zemědělství, musí být respektována sezónnost potravin, snížení environmentální stopy služeb spojených s provozem školních jídelen, a to zejména prostřednictvím snížení odpadu z potravin, zvýšením povědomí dětí o udržitelném rozvoji a poskytnutím školení o udržitelnosti zaměstnancům školních jídelen.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2,2 mil. EUR

Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Technická specifikace díla byla stanovena jako minimální standard. Nadto byla hodnocena technická úroveň (použití kvalitnějších materiálů) – váha 80 % a nabídková cena – váha 20 %.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 635 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Tisk měsíčníku MUNI (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Tisk měsíčníku MUNI
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byla nabídková cena společně s náklady dojezdnosti s váhou 85 % a ekologicky šetrné plnění s váhou 15 % (papír z udržitelných zdrojů a šetrná polygrafická výroba)
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Dodávka mikin z organické bavlny (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka mikin z organické bavlny
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Bavlna produkovaná v souladu s: 1) nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 2) produkce šetrná k životnímu prostředí, 3) kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 4) dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU; nabídková cena 45%, kvalita zpracování 40% (vyžádány vzorky), výrobní proces 15% (Při výrobním procesu nabízeného produktu dodržena kritéria: transparentní dodavatelský řetězec; vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky; zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby; platné pracovní smlouvy.)
 • Předpokládaná hodnota VZ: VZMR
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství v Plzni (Mze)

 • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
 • Název VZ: Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
 • Širší společenské zájmy: Používání ekologicky šetrných prostředků: „Vybraný dodavatel se podáním nabídky zavazuje, že k úklidu bude používat pouze ekologicky šetrné výrobky včetně plnění definice standardu a ekologického úklidu uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace.“ Specifické požadavky na společenskou odpovědnost dodavatele:„Na plnění veřejné zakázky se bude podílet po celou dobu trvání buď alespoň jedna osoba se zdravotním postižením (dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) nebo alespoň jedna osoba z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky evidováni místním úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců, anebo byli dodavatelem najati v posledních dvanácti měsících poté, co byli alespoň 5 měsíců evidováni místním úřadem práce.“
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 920 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: VZMR: otevřená výzva

Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken (Ministerstvo obrany, Holandsko)

 • Zadavatel: Ministerstvo obrany, Holandsko
 • Název VZ: Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken
 • Širší společenské zájmy: Podpora ekologicky šetrných řešení, podpora oběhové ekonomiky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení – mj. se hodnotilo procento recyklovaného obsahu

Catering – kvalitně, udržitelně, jednoduše (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Catering ve veřejných zakázkách
 • Širší společenské zájmy: Požadavky zadavatele podporující etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty jsou podporovány formou § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ a jsou uvedeny ve specifikaci předmětu smlouvy
 • Druh zadávacího řízení: dílčí veřejné zakázky v rámci DNS
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Standard úklidových služeb (Centrální nákup státu, Ministerstvo financí)

 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek a ekologicky přístup
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nejsou předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu jsou součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Druh zadávacího řízení: Lze použít pro všechny druhy zadávacích řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Dodávka informační techniky s udržitelnými aspekty (Městský institut pro informatiku, Barcelona)

 • Zadavatel: Městský institut pro informatiku Barcelona
 • Název VZ: Dodávky ICT infrastruktury a profesionálních služeb pro nové Centrum zpracování dat
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci. Zohlednění environmentálních aspektů a externích dopadů zakázky.
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byly tyto aspekty odpovědného zadávání: principy férového obchodu, dopad externalit zakázky, důstojné podmínky ve všech článcích dodavatelského řetězce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1,200,000 EUR
 • Druh zadávacího řízení: otevřené

Rámcová smlouva na dodávky nábytku (Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě Kommentus, Švédsko)

 • Zadavatel: Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě, Kommentus (Švédsko)
 • Název VZ: Rámcová smlouva na dodávky nábytku
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení, na dodržování lidských práv a důstojné podmínky pracovníků podílejících se na zakázce
 • Hodnocení: Zadavatel stanovil tři stupně ekologické šetrnosti, přičemž dosažení nejvyššího stupně znamenalo 20% výhodu při hodnocení nabídek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 470 mil. EUR (na dobu 4 let)
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Úklid – komunikace s dodavateli jako cesta ke kvalitnějšímu zadání zakázky (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Úklidové služby pro Českou televizi
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců). Požadavek na využívání ekologicky šetrných prostředků s certifikací (resp. ochrannou známkou).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení. Kritérium kvality projektu úklidových služeb mělo váhu 45 % a zahrnovalo dílčí kritéria, která souvisela s nízkou fluktuací zaměstnanců a jejich vzdělávání v oblasti BOZP, zásad a postupů úklidu, úklidových prostředků a zařízení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 67 005 443,24 Kč včetně DPH
 • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Centrální nákup elektřiny na rok 2020
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele, aby část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí spotřebuje v roce 2020, bude vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke změně klimatu s jejími negativními důsledky.
 • Druh zadávacího řízení: Centrální nákup

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy vypracovalo Metodiku pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy dostupnou zde: https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava

Evropské komise zpracovala formulace vhodné pro uplatnění environmentálních kritérií u vybraných komodit, služeb a stavebních prací, a to jak základních (jednoduchých) požadavků, tak i požadavků komplexních, které volí spíše zadavatelé, pro něž je ohled na životní prostředí skutečně prioritou, dostupné v českém jazyce na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Evropské komise také vydala publikaci „Nakupujte zeleně! Příručka o zadávání zelených veřejných zakázek“, která se také komplexně věnuje tématu tzv. zeleného zadávání, dostupná v českém jazyce na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_cs.pdf

Síť ekologických poraden připravila řadu metodik pod souhrnným názvem Zelené úřadování, které nabízejí technické specifikace pro řadu nakupovaných komodit, mj. i pro nákup různých kancelářských potřeb, papíru, kancelářskou a výpočetní techniku apod.: http://www.zeleneuradovani.cz/verejne-zakazky

Česká rada pro šetrné budovy připravila Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy, který nabízí zadavatelům možné cesty, jak postupovat při zadávání zakázek na energeticky úsporné i šetrné, tedy kvalitní a dlouhodobě efektivní nové i rekonstruované budovy s nižšími provozními náklady a šetrnější k životnímu prostředí.

Informace k zeleným zakázkám v oblasti stavebnictví lze nalézt také v Příloze publikace „Co je ekologicky šetrné veřejné zadávání“, Nová ekonomika, o.p.s.

Inspirace, zdroje a metodiky k cirkulárnímu zadávání: 

Konkrétní návod, jak se při koupi nových elektrospotřebičů orientovat podle energetických štítků a konkrétní a pravidelně aktualizovanou databázi energeticky nejúspornějších spotřebičů, které jsou v prodeji v České republice naleznete zde: http://www.uspornespotrebice.cz/. Můžete v ní vyhledávat podle energetické náročnosti jednotlivých druhů výrobků i dalších parametrů.

Průvodce k oběhové ekonomice včetně dobré praxe je ke stažení zde: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf.      

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.