CZ EN

Ostraha a bezpečnostní služby

S potřebou soutěžit strážní službu (ostrahu) se setkává většina zadavatelů a to především ministerstva, magistráty, městské a obecní úřady a v neposlední řadě i velké podniky. Veřejné zakázky jsou přitom dobrovolným, zároveň však strategickým nástrojem zadavatele, kterým lze snadno podpořit celou řadu širších společenských zájmů, jako jsou například podpora zaměstnanosti (zejm. zaměstnání určité procenta osob, z řad dlouhodobě nezaměstnaných nebo osob zdravotně znevýhodněných, což je častý příklad u firem poskytujících tyto služby), nebo férové pracovní podmínky a bezpečnost práce (zejm. zaručení minimální mzdy, zákaz diskriminace a hlavně dodržování pracovních standardů). Vždy je nutné zvážit, které hledisko je pro danou veřejnou zakázku efektivní.

V případě centralizovaného zadávání je poté nutné brát v úvahu možnosti dodavatelů, tj. zvažovat, kdy je vhodné upřednostnit velké firmy a kdy je efektivnější využívat malé a střední podniky (resp. podniky zaměstnávající OZP, apod.), tzn. zaměřit se spíše na hledisko zaměstnanosti v daném regionu.

V zadávacím řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

V některých případech je však vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení a tedy míru nebo způsob naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a toto následně hodnotit. Například lze jako dílčí hodnotící kritérium hodnotit počet osob z cílové skupiny (zejm. OZP, dlouhodobě nezaměstnané osoby, osoby ve věku 55+, apod.), které dodavatel po dobu plnění veřejné zakázky zaměstná, s tím, že čím více osob takto zaměstná, tím více bodů v hodnocení získá.

Příklady dobré praxe

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV (MPSV)

  • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek, BOZP
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek. Zadavatel se také snažil eliminovat rizika spojená s nepřiměřeně nízkými nabídkovými cenami.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 19 000 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.