CZ EN

Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce

Kdo se na plnění veřejné zakázky podílí v praxi? A za jakých pracovních podmínek? Mají tyto osoby zajištěnou i odpovídající bezpečnost práce? To jsou otázky, které si řada zadavatelů již určitě položila. U některých zakázek se tak stává častěji než u jiných. Je přitom naprosto legitimní, že zadavatel požaduje, aby se při realizaci plnění za veřejné prostředky dodržovaly všechny předpisy v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podporuje dodržování důstojných pracovních podmínek. Jak uvádí například příručka Sociální nakupování, koncept důstojných pracovních podmínek vychází z přesvědčení, že lidé mají právo na produktivní zaměstnání v podmínkách svobody, slušnosti, bezpečnosti a lidské důstojnosti, a propojuje čtyři stejně důležité a vzájemně související části:

V kontextu sociálně odpovědného veřejného zadávání se nejčastěji podporují zejména:

Zadavatel se proto aktivně podílí na kontrole dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod., a za tím účelem přijímá vhodná opatření. Kontrolu provádí zadavatel sám nebo prostřednictvím veřejných institucí k takové kontrole určených, tedy například Státní úřad inspekce práce, finanční úřad, cizinecká policie atd. Vydání pravomocného rozhodnutí potvrzujícího porušení uvedených předpisů pak může být dle smluvních podmínek důvodem k nápravným opatřením (např. jednání mezi dodavatelem a zadavatelem, jejichž cílem je přijmout taková systémová opatření, aby se situace znovu neopakovala) nebo sankčním opatřením (smluvní pokuty nebo ukončení smlouvy na plnění).

Zajištění důstojných pracovních podmínek je akcentováno i ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (dále jen „směrnice č. 2014/24/EU“) v čl. 18 odst. 2 Zásady zadávání veřejných zakázek, kde se uvádí: „Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby hospodářské subjekty při plnění veřejných zakázek dodržovaly příslušné povinnosti v oblasti práva životního prostředí a sociálního a pracovního práva, jež vyplývají z práva Unie, vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo z ustanovení mezinárodního sociálního a pracovního práva a práva v oblasti životního prostředí uvedených v příloze X.“

Příloha X směrnice č. 2014/24/EU zmiňuje tyto Úmluvy Mezinárodní organizace práce v sociální oblasti:

Hranice tohoto tématu se v řadě aspektů může prolínat s problematikou etického nakupování.

Pořád si nejste jisti proč se rozhodnout pro podporu důstojných pracovních podmínek ve VZ?

V zadávacím řízení:

Zadavatel může využít následující varianty postupu v závislosti na specifičnosti předmětu plnění, kontextu reálné situace a cílech zadavatele, a podpořit důstojné pracovní podmínky v rozsahu:

 1. dodržování zákonného minima nebo
 2. dodržování v rozsahu větším, než jen zákonné minimum (např. vyšší odměnu, je-li to relevantní, i přísnější podmínky BOZP nebo lepší pracovní podmínky, než stanovuje zákon apod.).

V praxi se požadavek podporující dodržování důstojných pracovních podmínek v zadávacím řízení může prosazovat následovně:

Ad 1) Jde-li zadavateli pouze o dodržování důstojných pracovních podmínek v rozsahu zákonného minima, je vhodné spojit proklamaci o záměrech zadavatele v zadávací dokumentaci a nápravná a/nebo sankční ujednání ve smluvních podmínkách. Příklady možné textace v zadávací dokumentaci a smlouvě, kterou zadavatelé mohou zvolit.

Ad 2) Jde-li zadavateli naopak o dodržování důstojných pracovních podmínek v rozsahu větším, než je stanové zákonné minimum, je vhodné využít multikriteriální hodnocení, kde míra nebo způsob naplnění požadavků zadavatele nad rámec zákonného minima jsou ponechány na rozmyslu a možnostech dodavatele.

I v tomto případě platí, že hodnoty uvedené v nabídce a hodnoty, které byly hodnoceny zadavatelem v hodnocení, musí být v průběhu realizace plnění plněny a jejich nedodržení je důvodem pro přijetí nápravných opatření anebo sankčních ujednání ve smluvních podmínkách.

Většina zadavatelů si zřejmě pod kritériem hodnocení podporujícím důstojné pracovní podmínky představí hodnocení výše odměny nad rámec stanoveného minimálního požadavku na mzdy. Je však vhodné, aby toto kritérium hodnocení nebylo jediným kritériem hodnocení vedle nejnižší nabídkové ceny a zadavatel podpořil v hodnocení celou škálu pozitivních dopadů v oblasti pracovních podmínek. Další kritéria hodnocení souvisí s charakterem a podmínkami daného zaměstnání, může se tak jednat např. o zvláštní péči v době vysokých letních teplot, nadstandardní délku povinných přestávek apod.

Diskuse probíhá  k problematice odměňování řidičů regionální autobusové dopravy.

Pro úplnost upozorňujeme na následující ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Uplatňování kritérií pro vyloučení – § 48 odst. 5 písm. a) ZZVZ:
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů sociálních nebo pracovněprávních nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny – § 113 odst. 4 písm. a) ZZVZ:
Zadavatel v žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny má povinnost požadovat, aby účastník zadávacího řízení potvrdil, mimo samotné odůvodnění své mimořádně nízké nabídkové ceny, také to, že při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Příklady dobré praxe

Provádění lesnických činností (Lesy ČR)

 • Zadavatel: Lesy ČR
 • Název VZ: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2017+
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 806 610 tis. Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob se zdravotním postižením
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 19 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl (Komise pro lesní hospodářství, Velká Británie)

 • Zadavatel: Komise pro lesní hospodářství
 • Název VZ: Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl
 • Širší společenské zájmy: Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce (klade se důraz mimo jiné na zdraví a bezpečnost osob podílejících se na plnění VZ)
 • Hodnocení: Hodnocení probíhá podle „matrice pro hodnocení“, kde kromě ceny jsou předmětem hodnocení i další aspekty z oblasti procesu posuzování rizik, pracovního procesu při osamocené práci, poradenství v oblasti zdraví a bezpečnosti, proces pro hlášení úrazů apod.
 • Předpokládaná hodnota VZ: £ 400 000 (za celé období plnění VZ, až 4 roky)

IT vybavení (Dataport, Německo)

 • Zadavatel: Dataport - pro severní spolkové země Brémy, Hamburg, Šlesvicko-Holštýnsko, Německo
 • Název VZ: IT vybavení - předpokládaný počet 60.tis. počítačů a 12,5 tis. notebooků
 • Širší společenské zájmy: Podpora důstojných pracovních podmínek
 • Hodnocení: Sociální koncept dodavatele – Váha v rámci kritéria kvality: 10% (5% věrohodnost konceptu, 4 % model verifikace, 1% šíře pokrytí sociálních standardů)
 • Předpokládaná hodnota VZ: 70 mil. Euro
 • Druh zadávacího řízení: Jednací řízení. (Rámcová dohoda).

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.