CZ EN

Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce

Kdo se na plnění veřejné zakázky podílí v praxi? A za jakých pracovních podmínek? Mají tyto osoby zajištěnou i odpovídající bezpečnost práce? To jsou otázky, které si řada zadavatelů již určitě položila. U některých zakázek se tak stává častěji než u jiných. Je přitom naprosto legitimní, že zadavatel požaduje, aby se při realizaci plnění za veřejné prostředky dodržovaly všechny předpisy v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podporuje dodržování důstojných pracovních podmínek. Jak uvádí například příručka Sociální nakupování, koncept důstojných pracovních podmínek vychází z přesvědčení, že lidé mají právo na produktivní zaměstnání v podmínkách svobody, slušnosti, bezpečnosti a lidské důstojnosti, a propojuje čtyři stejně důležité a vzájemně související části:

V kontextu sociálně odpovědného veřejného zadávání se nejčastěji podporují zejména:

Iniciativa Slavefreetrade pak používá tuto definici slušné práce (viz grafika).

Směrnice  – Zajištění důstojných pracovních podmínek je akcentováno i ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (dále jen „směrnice č. 2014/24/EU“) v čl. 18 odst. 2 Zásady zadávání veřejných zakázek, kde se uvádí: „Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby hospodářské subjekty při plnění veřejných zakázek dodržovaly příslušné povinnosti v oblasti práva životního prostředí a sociálního a pracovního práva, jež vyplývají z práva Unie, vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo z ustanovení mezinárodního sociálního a pracovního práva a práva v oblasti životního prostředí uvedených v příloze X.“  Příloha X směrnice č. 2014/24/EU zmiňuje tyto Úmluvy Mezinárodní organizace práce v sociální oblasti:

ZZVZ –  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) také explicitně požaduje dodržování povinností vyplývajících z předpisů sociálních, pracovněprávních nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, a to při:

Pravidla – Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce je podporována také v rámci pravidla č. 2 usnesení vlády České republiky (dále jen „Usnesení“) ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy (dále jen „Pravidla“), které přispívá k závazku ministerstev, krajů, obcí a dalším subjektům, aby při zadávání veřejných zakázek a obecně při svých nákupech zboží a služeb zohledňovali environmentální i sociální, resp. širší společenské aspekty a o takových nákupech transparentně informovali veřejnost. Více o Pravidlech je možné se dozvědět zde.

Hranice tohoto tématu se v řadě aspektů může prolínat s problematikou etického nakupování.

V zadávacím řízení:

Zadavatel může využít následující varianty postupu v závislosti na specifičnosti předmětu plnění, kontextu reálné situace a cílech zadavatele, a podpořit důstojné pracovní podmínky v rozsahu:

 1. dodržování zákonného minima nebo
 2. dodržování v rozsahu větším, než jen zákonné minimum (např. vyšší odměnu, je-li to relevantní, i přísnější podmínky BOZP nebo lepší pracovní podmínky, než stanovuje zákon apod.).

V praxi se požadavek podporující dodržování důstojných pracovních podmínek v zadávacím řízení může prosazovat následovně:

Ad 1) Jde-li zadavateli pouze o dodržování důstojných pracovních podmínek v rozsahu zákonného minima, je vhodné spojit proklamaci o záměrech zadavatele v zadávací dokumentaci a nápravná a/nebo sankční ujednání ve smluvních podmínkách.  Zadavatel se zejména aktivně podílí na kontrole dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod., a za tím účelem přijímá vhodná opatření. Kontrolu provádí zadavatel sám nebo prostřednictvím veřejných institucí k takové kontrole určených, tedy například Státní úřad inspekce práce, finanční úřad, cizinecká policie atd. Vydání pravomocného rozhodnutí potvrzujícího porušení uvedených předpisů pak může být dle smluvních podmínek důvodem k nápravným opatřením (např. jednání mezi dodavatelem a zadavatelem, jejichž cílem je přijmout taková systémová opatření, aby se situace znovu neopakovala) nebo sankčním opatřením (smluvní pokuty nebo ukončení smlouvy na plnění).

Příklady možných textací pro užití v zadávacích podmínkách:

Varianta  1 – Vychází z interních dokumentů MPSV

Varianta  2 – Textace ze Standardu úklidových služeb (Centrální nákup státu)

Varianta 3 – Vychází z textací užívaných Lesy ČR, s.p. ( přesná formulace na str. 2)

Ad 2) Jde-li zadavateli naopak o dodržování důstojných pracovních podmínek v rozsahu větším, než je stanové zákonné minimum, je vhodné využít multikriteriální hodnocení, kde míra nebo způsob naplnění požadavků zadavatele nad rámec zákonného minima jsou ponechány na rozmyslu a možnostech dodavatele.

I v tomto případě platí, že hodnoty uvedené v nabídce a hodnoty, které byly hodnoceny zadavatelem v hodnocení, musí být v průběhu realizace plnění plněny a jejich nedodržení je důvodem pro přijetí nápravných opatření anebo sankčních ujednání ve smluvních podmínkách.

Většina zadavatelů si zřejmě pod kritériem hodnocení podporujícím důstojné pracovní podmínky představí hodnocení výše odměny nad rámec stanoveného minimálního požadavku na mzdy. Je však vhodné, aby toto kritérium hodnocení nebylo jediným kritériem hodnocení vedle nejnižší nabídkové ceny a zadavatel podpořil v hodnocení celou škálu pozitivních dopadů v oblasti pracovních podmínek. Další kritéria hodnocení souvisí s charakterem a podmínkami daného zaměstnání, může se tak jednat např. o zvláštní péči v době vysokých letních teplot, nadstandardní délku povinných přestávek apod.

K problematice odměňování řidičů regionální autobusové dopravy.

Příklady dobré praxe

Provádění lesnických činností (Lesy ČR)

 • Zadavatel: Lesy ČR
 • Název VZ: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2017+
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 806 610 tis. Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek, BOZP
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek. Zadavatel se také snažil eliminovat rizika spojená s nepřiměřeně nízkými nabídkovými cenami.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 19 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl (Komise pro lesní hospodářství, Velká Británie)

 • Zadavatel: Komise pro lesní hospodářství
 • Název VZ: Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl
 • Širší společenské zájmy: Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce (klade se důraz mimo jiné na zdraví a bezpečnost osob podílejících se na plnění VZ)
 • Hodnocení: Hodnocení probíhá podle „matrice pro hodnocení“, kde kromě ceny jsou předmětem hodnocení i další aspekty z oblasti procesu posuzování rizik, pracovního procesu při osamocené práci, poradenství v oblasti zdraví a bezpečnosti, proces pro hlášení úrazů apod.
 • Předpokládaná hodnota VZ: £ 400 000 (za celé období plnění VZ, až 4 roky)

IT vybavení (Dataport, Německo)

 • Zadavatel: Dataport - pro severní spolkové země Brémy, Hamburg, Šlesvicko-Holštýnsko, Německo
 • Název VZ: IT vybavení - předpokládaný počet 60.tis. počítačů a 12,5 tis. notebooků
 • Širší společenské zájmy: Podpora důstojných pracovních podmínek
 • Hodnocení: Sociální koncept dodavatele – Váha v rámci kritéria kvality: 10% (5% věrohodnost konceptu, 4 % model verifikace, 1% šíře pokrytí sociálních standardů)
 • Předpokládaná hodnota VZ: 70 mil. Euro
 • Druh zadávacího řízení: Jednací řízení. (Rámcová dohoda).

Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian (Město San Sebastian, Španělsko)

 • Zadavatel: Město San Sebastian
 • Název VZ: Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odkazem na úmluvy Mezinárodní organizace práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty byly součástí technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 319 528,80 Eur

Standard úklidových služeb (Centrální nákup státu, Ministerstvo financí)

 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek a ekologicky přístup
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nejsou předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu jsou součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Druh zadávacího řízení: Lze použít pro všechny druhy zadávacích řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Dodávka informační techniky s udržitelnými aspekty (Městský institut pro informatiku, Barcelona)

 • Zadavatel: Městský institut pro informatiku Barcelona
 • Název VZ: Dodávky ICT infrastruktury a profesionálních služeb pro nové Centrum zpracování dat
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci. Zohlednění environmentálních aspektů a externích dopadů zakázky.
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byly tyto aspekty odpovědného zadávání: principy férového obchodu, dopad externalit zakázky, důstojné podmínky ve všech článcích dodavatelského řetězce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1,200,000 EUR
 • Druh zadávacího řízení: otevřené

Rámcová smlouva na dodávky nábytku (Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě Kommentus, Švédsko)

 • Zadavatel: Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě, Kommentus (Švédsko)
 • Název VZ: Rámcová smlouva na dodávky nábytku
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení, na dodržování lidských práv a důstojné podmínky pracovníků podílejících se na zakázce
 • Hodnocení: Zadavatel stanovil tři stupně ekologické šetrnosti, přičemž dosažení nejvyššího stupně znamenalo 20% výhodu při hodnocení nabídek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 470 mil. EUR (na dobu 4 let)
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Úklid – komunikace s dodavateli jako cesta ke kvalitnějšímu zadání zakázky (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Úklidové služby pro Českou televizi
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců). Požadavek na využívání ekologicky šetrných prostředků s certifikací (resp. ochrannou známkou).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení. Kritérium kvality projektu úklidových služeb mělo váhu 45 % a zahrnovalo dílčí kritéria, která souvisela s nízkou fluktuací zaměstnanců a jejich vzdělávání v oblasti BOZP, zásad a postupů úklidu, úklidových prostředků a zařízení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 67 005 443,24 Kč včetně DPH
 • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Ostraha objektu Televizního studia Brno (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Ostraha objektu ČT TS Brno
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení v podobě kritérií, která souvisela se zaručenou mzdou pracovníků a s nízkou fluktuací zaměstnanců.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 25 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.