CZ EN

Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce

Zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky je jedním z nejtypičtějších sociálních aspektů, který lze odpovědným veřejným zadáváním podpořit. Takový postup umožňoval předchozí zákon a tím spíše jej umožňuje ZZVZ, do něhož jsou transponovány evropské směrnice v oblasti veřejných zakázek (zejména směrnice č. 2014/24/EU). Zadavatel například může ve veřejných zakázkách poměrně jednoduše požadovat, aby dodavatel zapojil určitý počet či procento osob znevýhodněných na trhu práce či obecně dlouhodobě nezaměstnaných do plnění veřejné zakázky (při předpokladu vzniku nových pracovních míst).

Skupin osob znevýhodněných na trhu práce je přitom široká škála. Pouze pro inspiraci přikládáme tabulku s přehledem některých cílových skupin, které jsou z hlediska Operačního programu Zaměstnanost, jakož i dalších dokumentů na úrovni národní i evropské považovány za skupiny osob, jimž je ve věci přístupu k zaměstnání namístě věnovat zvláštní pozornost. Uvedené příklady nejsou jakkoli závazné a záleží na zadavateli, jaké skupiny osob znevýhodněných na trhu práce zvolí a jakým způsobem je (i s ohledem na místní specifika) nadefinuje.

Vedle toho se může jednat o skupiny osob, které z různých důvodů nemohou vykonávat práci ve standardně předpokládaném rozsahu stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ačkoli v rozsahu nižším by zaměstnání vykonávat mohly, jako např. rodiče na rodičovské dovolené, matky s dětmi do 15 let, apod. Specifickou skupinou jsou osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, pro něž může zařazení do pracovního procesu znamenat významný příspěvek k prevenci opakování společensky závadného chování.

Pokud zadavatel pojme záměr podpory zaměstnávání znevýhodněných osob, měl by si stanovit konkrétní cíle a prostředky, jichž chce prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání dosáhnout. Jako optimální se jeví, aby jednotlivé zakázky vycházely ze strategie zadavatele v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob, opíraly se o data z hlediska struktury (ne)zaměstnanosti v daném místě a propojily tak investované prostředky s podporou zaměstnanosti v daném regionu.

Zadavatel by dále měl v rámci přípravy zjišťovat, které veřejné zakázky je možné pro podporu zaměstnanosti využít. Obzvláště vhodné se pro podporu zaměstnanosti jeví rozsáhlejší veřejné zakázky na stavební práce a některé služby (např. úklid, péče o zeleň), jejichž plnění probíhá po delší dobu. U těchto zakázek lze totiž předpokládat, že dodavatel (případně poddodavatel) by osoby podílející se přímo na plnění veřejné zakázky hledal mimo své stávající personální kapacity, a tedy, že by vytvořil nová pracovní místa.

Zadavatel může také stanovit požadavky na formu a délku spolupráce dodavatele s osobami znevýhodněnými na trhu práce. Preferovat by přitom měl spolupráci ve formě pracovního poměru nebo na bázi dohody o pracovní činnosti, pokud je to možné s trváním po celou dobu plnění veřejné zakázky tak, aby se vliv podpory osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím veřejné zakázky projevil co nejvýrazněji.

Důraz na zaměstnávání je možné propojit rovněž se vzděláváním, zvyšováním kvalifikace či rekvalifikací. Pokud bude zadavatel požadovat kromě zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce také jejich proškolování a zvyšování kvalifikace, může tím přispět k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce v případě skončení zaměstnání u dodavatele. Podpoře vzdělávání se věnuje téma Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací.

Veřejné zakázky zvýhodňující zapojení sociálních podniků, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo jinak znevýhodněné na trhu práce, jsou rozpracovány v tématu Sociální podniky.

Podmínka zaměstnání místních nezaměstnaných

Zejména subjekty územní samosprávy často potřebují řešit otázku nezaměstnanosti nebo ztíženého přístupu některých skupin osob na trh práce ve svém regionu. Proto se objevují snahy některých zadavatelů podmínku zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce omezit v zadávací dokumentaci na zaměstnání „místních“.

Jakkoli je snaha subjektů územní samosprávy řešit místní nezaměstnanost pochopitelná, je dle názoru Úřadu pro hospodářskou soutěž (též „ÚOHS“), Ministerstva pro místní rozvoj, ale též Evropské komise, podmínka zaměstnání místních nezaměstnaných problematická. Argumentace Evropské komise proti takovéto podmínce spočívá v otázce omezení základních komunitárních svobod, v případě ÚOHS pak jde o otázku rovného zacházení ve smyslu ustanovení § 6 ZZVZ.

To však neznamená, že zadavatel nemůže využít dalších možností, jak napomoci vlastní investiční aktivitou místní zaměstnanosti, aniž by se dopustil porušení právních předpisů.

Zadavatel tak může stanovit cíle odpovědného veřejného zadávání s ohledem na místní specifika (například cílovou skupinu nebo cílové skupiny zvolit tak, aby dodavatel měl v místě samém dostatek uchazečů, z nichž si může vybírat), intenzivně, dlouhodobě a široce komunikovat své záměry ohledně požadavku na zapojení uvedených osob, dále může požadovat zveřejnění inzerce volných pracovních příležitostí souvisejících s plněním veřejné zakázky v daném místě, čímž umožní lokálním zájemcům přístup k informacím o pracovních příležitostech s plněním veřejné zakázky spojených a může tak zvýšit jejich šanci na uplatnění. Stejně tak lze požadovat, aby byly veškeré případné volné pracovní pozice související s plněním veřejné zakázky hlášeny dodavatelem kontaktnímu pracovišti Úřadu práce České republiky.

Pro některé zadavatele může být vhodným nepřímým podpůrným krokem pro řešení otázek zaměstnávání místních obyvatel zvýšení zapojení místních, zejména pak drobných, dodavatelů do veřejných zakázek, přičemž lze očekávat, že tito dodavatelé budou pro plnění veřejné zakázky využívat lokální pracovní sílu. Zvyšování informovanosti zejména menších hráčů na trhu a zlepšování jejich možností přístupu k veřejným zakázkám přitom není opatřením zacíleným na podporu konkrétního dodavatele, ale cílí na odstranění potenciálních bariér účasti menších místních dodavatelů na veřejných zakázkách. Tímto postupem navíc může dojít k rozšíření okruhu dodavatelů/uchazečů a tedy k zintenzivnění soutěže.

V každém případě je vhodné podrobně analyzovat jak potřeby zadavatele (situaci na trhu práce, skladbu osob znevýhodněných na trhu práce v jeho územním obvodu), tak znát možnosti trhu.

V zadávacím řízení:

V obecné rovině je nutné, aby parametry veřejné zakázky směřující k zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo znevýhodněných na trhu práce byly v zadávací dokumentaci stanoveny dostatečně jasně, souvisely s plněním veřejné zakázky, nezakládaly mezi dodavateli nedůvodnou nerovnost a nebyly diskriminační.

Příslušné podmínky je namístě zakomponovat do veškerých významných dokumentů (zadávací dokumentace, smlouvy) tak, aby byla garantována povinnost plnění podmínky nejen v okamžiku zadání veřejné zakázky, ale po celou dobu jejího plnění.

V zadávací dokumentaci je namístě stanovit prostředky pro prokázání splnění příslušného požadavku zadavatele. Ve smlouvě je pak nezbytné stanovit systém kontroly dodržování podmínek. Vhodné je rovněž nastavit mechanismus pro nahrazení osob z cílové skupiny v případě potřeby, jakož i sankce za nedodržování podmínek (zpravidla v podobě smluvní pokuty či možnosti odstoupení zadavatele od smlouvy).

Plnění zadavatelem stanovených podmínek společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek je namístě kontrolovat. V samotném průběhu zadávacího řízení obecně postačí čestné prohlášení. Před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem by již měl zadavatel k prokázání splnění podmínky odpovědné veřejné zakázky požadovat konkrétní doklady, jako seznamy zaměstnanců, kteří se mají podílet na plnění veřejné zakázky, a způsob prokázání příslušnosti těchto osob ke skupině znevýhodněné na trhu práce. Dále je vhodné si ve smlouvě vyhradit možnost sdělení a prokázání aktuálního stavu zaměstnaných osob z cílové skupiny v průběhu plnění veřejné zakázky a způsob jejich nahrazení pro případ potřeby.

Je dobré mít na paměti, že údaje o příslušnosti osob ke skupině osob znevýhodněných na trhu práce mohou představovat osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel ani dodavatel se přitom musí vyvarovat porušení povinností stanovených českým právním řádem.

Možnosti uplatnění hlediska zaměstnanosti v zadávání veřejných zakázek

Předběžné tržní konzultace

Předběžné tržní konzultace (§ 33 ZZVZ) jsou zejména v případě rozsáhlých a komplexních veřejných zakázek vhodným nástrojem pro ověření, jaké požadavky zadavatele je trh s to splnit. Při té příležitosti navíc může zadavatel identifikovat další možnosti či alternativy týkající se jak samotného předmětu veřejné zakázky, tak i aspektů SOVZ. 

Vyhrazení veřejné zakázky

Dle ustanovení § 37 odst. 6 a § 38 ZZVZ je možné veřejnou zakázku v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhradit pro dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Tomuto tématu je věnována pozornost také v kapitole Sociální podniky.

Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky

V praxi lze dále v zadávacím řízení využít formu zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky v oblasti zaměstnanosti v souladu s § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ, tedy požadavku, aby určitý počet nebo procento osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky (nikoli procento osob z celkového počtu zaměstnanců) pocházelo z řad osob znevýhodněných na trhu práce.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Podle obecného ustanovení § 39 odst. 3 písm. a) ZZVZ zadavatel stanoví pro hodnocení nabídek kritéria, která vyjadřují objektivní a ověřitelné skutečnosti související s předmětem veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 116 ZZVZ je zadavatel oprávněn stanovit kritéria kvality. Odst. 2 písm. d) tohoto ustanovení pak upřesňuje, že kritériem kvality mohou mj. být sociální aspekty. Odst. 3 § 116 ZZVZ stanoví, že tato kritéria musí být „vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné“. V souladu s ustanovením odst. 5 § 116 ZZVZ se má přitom „za to, že kritéria kvality souvisejí s předmětem veřejné zakázky, pokud se vztahují k jakékoliv fázi životního cyklu předmětu veřejné zakázky“.

V některých případech je také vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení a tedy míru nebo způsob naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele. Například lze jako dílčí hodnotící kritérium hodnotit počet osob z cílové skupiny (zejm. osob se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnaných osob, osob ve věku nad 55 let, apod.), které dodavatel po dobu plnění veřejné zakázky zaměstná, s tím, že čím více osob takto zaměstná, tím více bodů v hodnocení získá. Hodnotící kritéria uvedená v nabídce a následně hodnocená zadavatelem v hodnocení musí být v průběhu realizace veřejné zakázky plněna a jejich nedodržení je důvodem pro odstoupení zadavatele od smlouvy.

Řízení se soutěžním dialogem

Je také možné využít řízení se soutěžním dialogem, a to za předpokladu a v takových situacích, kdy by použití otevřeného či užšího řízení pro zadavatele pravděpodobně nevedlo k uspokojivým výsledkům zadávacího řízení. Použití řízení se soutěžním dialogem ve smyslu § 68 a § 69 ZZVZ je podmíněno splněním taxativních zákonných podmínek uvedených v § 60 ZZVZ. Pokud je splněna jedna z taxativních podmínek ve vztahu k předmětu plnění, může zadavatel při hledání vhodného řešení plnění veřejné zakázky požadovat po uchazečích doplnění příslušné nabídky o návrhy podpory zaměstnanosti, ale i jiných aspektů, které mohou být při plnění zakázky podpořeny. Jedná se o příležitost, jak ponechat na samotných dodavatelích, aby sami promysleli a navrhli vlastní řešení s ohledem na společenský přínos, přičemž, jak se ukazuje v zahraničních příkladech, řešení navržená samotnými dodavateli mohou být komplexnější a pro zadavatele přínosnější, než kdyby konkrétní řešení taxativně určil sám.

Výjimka pro podlimitní veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 30 písm. b) ZZVZ nemusí být v zadávacím řízení zadávány podlimitní zakázky na dodávky, služby ani stavební práce poskytované Vězeňskou službou České republiky České republice. Odběrem zboží, služeb nebo stavebních prací od tohoto dodavatele může zadavatel podpořit zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, čímž přispěje k tvorbě a upevňování jejich pracovních návyků a tedy k lepším podmínkám pro jejich resocializaci a adaptaci na podmínky po skončení výkonu trestu.

Podpis smlouvy

Obecně je vhodné požadovat, aby dodavatel předložil požadované doklady a dokumenty před podpisem smlouvy. Nepředložení těchto dokladů a dokumentů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení podle ustanovení § 48 ZZVZ s možností výběru jiného účastníka bez nutnosti zahajování nového zadávacího řízení.

U některých veřejných zakázek se může ukázat vhodnější dokládat splnění zvláštní podmínky i v rámci určené lhůty po uzavření smlouvy. Takovýto postup je teoreticky možný, jakkoli méně praktický oproti doložení dokladů do uzavření smlouvy. Takováto možnost by měla být rozvážena před zahájením řízení. V případě nedoložení dokladů ve stanovené lhůtě je namístě ošetřit možnost ukončení či nezahájení smluvní spolupráce prostřednictvím stanovení podmínky odkládací či negativní podmínky rozvazovací, případně výslovně sjednat možnost odstoupení od smlouvy či výpovědi (včetně následků).

Garance plnění podmínky

Je namístě, aby zvláštní podmínka byla plněna po celou dobu plnění veřejné zakázky. V průběhu plnění veřejné zakázky může přirozeně docházet ke změnám v sestavě osob, které se na plnění podílejí. Je zbytečné bazírovat na zaměstnávání konkrétních osob, ale je namístě, aby smluvní dokumentace ošetřovala i možnost dočasného výpadku plnění podmínky zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, resp. řešení takovéhoto výpadku a s tím související lhůty.

Kontrola plnění a eventuální sankce

Zadavatel by měl průběžně kontrolovat, zda plnění probíhá v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou, tj. včetně ověřování, zda se na plnění podílejí osoby z řad dlouhodobě nezaměstnaných v počtu smlouvou stanoveném. V případě zjištění porušení smlouvy by zadavatel měl striktně uplatňovat sankce stanovené pro tyto účely ve smlouvě.

Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání

Zakázky na dodávky

Podpořit zaměstnanost v rámci zakázek na dodávky je možné podporou sociálních podniků i malých a středních podniků, které mají často vliv na místní zaměstnanost. V podrobnostech odkazujeme na téma Sociální podniky a Podpora malých a středních podniků a Dodavatelské vztahy.

Do této oblasti rovněž typicky spadá postup podle ustanovení § 30 písm. b) ZZVZ, tedy přímý nákup od Vězeňské služby České republiky (zákon předpokládá využití této možnosti i při veřejných zakázkách na služby, jakož i na stavební práce)

Zakázky na služby

Zakládání, údržba veřejné zeleně a záležitosti související se zahradnickými či technickými potřebami a službami jsou zejména na úrovni místních samospráv běžnou oblastí zadávání veřejných zakázek, při kterých lze podpořit zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce. Dobře využitelné pro odpovědné veřejné zadávání jsou také služby spočívající v ostraze, bezpečnostní služby, úklidové služby, služby spočívající v praní a čištění, oprava a údržba kancelářských strojů, osobních počítačů a telekomunikačních zařízení, apod.

V této oblasti lze velmi dobře použít výhradu dle § 37 odst. 6 a § 38 ZZVZ, tj. zadávacího řízení se může účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. Zadavatel může ale stanovit jako zadávací podmínku i minimální podíl rozsahu faktického plnění osobami znevýhodněnými na trhu práce (určité procento z celkového plnění nebo počet), přičemž v případě nabídky menšího podílu osob z cílové skupiny je povinen nabídku vyřadit. Další variantou je pojmout požadavek zaměstnávání jako kritérium hodnocení, kdy v případě nesplnění nedojde k vyřazení nabídky, nýbrž k neobdržení bodů v hodnocení, které byly v zadávací dokumentaci takovému dílčímu hodnotícímu kritériu přiřazeny.

Zakázky na stavební práce

Veřejné zakázky na stavební činnost mohou být významným nástrojem zadavatele, kterým lze snadno podpořit zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, resp. dlouhodobě nezaměstnaných. Zejména v případě, že plnění probíhá po delší dobu.

Příklady dobré praxe

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob se zdravotním postižením
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 19 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Poskytování ostrahy a úklidových služeb v budově KS ČSÚ v Brně (ČSÚ)

 • Zadavatel: Česká republika – Český statistický úřad
 • Název VZ: Poskytování ostrahy a úklidových služeb v budově KS ČSÚ v Brně
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání více jak 50% osob se zdravotním postižením
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 6 679 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov (Město Most)

 • Zadavatel: Město Most
 • Název VZ: IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 350 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Nové nemocnice v jižním Glasgow (NHS Greater Glasgow and Clyde, Velká Británie)

 • Zadavatel: NHS Greater Glasgow and Clyde
 • Název VZ: The New South Glasgow Hospital
 • Širší společenské zájmy: Cílený nábor a školení byl nastaven zejména na místní nové účastníky na trhu, místa pro učňovskou praxi a pracovní stáže. Zapojení a rozvoj sociálních podniků. Zapojení a rozvoj malých a středních podniků.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 842 mil. liber

Budování škol pro budoucnost (Londýnská městská část Islington, Velká Británie)

 • Zadavatel: Londýnská městská část Islington, Velká Británie
 • Název VZ: Budování škol pro budoucnost
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob a zvýšení kvalifikace pracovníků, podílejících se na realizaci zakázky
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byl návrh řešení uchazečů pro maximální sociální prospěch zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 140 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Ostraha a úklid sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a péče o zeleň (ÚOHS, Brno)

 • Zadavatel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Název VZ: Ostraha a úklid sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a péče o zeleň na období 2016 až 2020
 • Širší společenské zájmy: Zaměstnání OZP – požadavek zadavatele, aby dodavatel zaměstnával více než 50 % osob se zdravotním postižením
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 700 000 Kč bez DPH (17 800 000 Kč s opčním právem)
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Rekonstrukce Studentského náměstí (Město Kadaň)

 • Zadavatel: Město Kadaň
 • Název VZ: Kadaň, Studentské náměstí
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání nezaměstnaných absolventů škol
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 28 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Opravy reagující na potřeby bytového fondu (Croydon Council, Velká Británie)

 • Zadavatel: Croydon Council (městský obvod Londýn)
 • Název VZ: Opravy reagující na potřeby bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: Podpora zaměstnanosti a dovedností, podpora místní ekonomiky, zapojení místní komunity.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 180 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Bytová zástavba R3 v městské části Raploch (Raploch URC, Velká Británie)

 • Zadavatel: Společnost pro regeneraci městské části Raploch (Raploch URC)
 • Název VZ: Bytová zástavba R3 v městské části Raploch
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity pro místní komunitu spočívající zejména v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti, dále pak v podpoře malých a sociálních podniků
 • Hodnocení: Ano – sociální benefity pro místní komunity představovaly 10 % celkového hodnocení.

Regenerace bytového fondu (Bytové družstvo města Glasgow, Velká Británie)

 • Zadavatel: Bytové družstvo města Glasgow (GHA)
 • Název VZ: Regenerace bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity spočívající v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti
 • Hodnocení: Ano - oddílu týkajícího se metodického výkazu zaměstnanosti a odborné přípravy bylo přiřazeno 5% – 12.5% bodů za kvalitu, což je přibližně 1.5% – 3% z celkového počtu možných dosažených bodů
 • Předpokládaná hodnota VZ: 750 milionů liber

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.