CZ EN

Podpora přístupu sociálních podniků

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku (viz níže). Souhrnně lze uvést, že sociální podniky vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Sociální podnik tak naplňuje veřejně prospěšný cíl, který má formulován v zakládacích dokumentech. Sociální podniky vznikají a rozvíjejí se na konceptu tzv. trojího prospěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního. Pro sociální podnik je důležité jak dosahování zisku, tak i zvýšení společenského prospěchu. Zisk je pak z větší části použit pro další rozvoj podniku. Sociální podnikání také podporuje solidární chování, sociální začleňování a má důležitou roli v místním rozvoji. Podpora sociálních podniků je totiž, obdobně jako podpora malých a středních podniků, mimo jiné podporou místní zaměstnanosti a ekonomiky.

Cílové skupiny zaměstnanců sociálních podniků jsou nejčastěji:

Sociální podniky lze podle typu činnosti dělit na obecné, integrační a enviro-sociální podniky (více informací naleznete zde).

Obecný sociální podnik se soustředí stejnou měrou na aktivity prospívající společnosti a na zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Integrační sociální podnik sociální prospěch naplňuje zaměstnáváním a sociálním začleňováním osob znevýhodněných na trhu práce.

Roste i počet enviro-sociálních podniků, které se kromě zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce zabývají i ochranou životního prostředí, včetně recyklace, ale také například sdílením (např. car-sharing).

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím svého operačního programu Zaměstnanost podporuje vznik tzv. integračních sociálních podniků, ty proto bývají nejčastějším typem sociálních podniků v České republice. MPSV připravilo seznam rozpoznávacích znaků neboli indikátorů, pomocí kterých lze identifikovat sociální podnik. Vznikly dvě sady těchto rozpoznávacích znaků (indikátorů) – pro obecný sociální podnik a pro integrační sociální podnik. Rozpoznávací znaky pro oba typy sociálních podniků jsou definovány v pěti oblastech: veřejně prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch a místní prospěch. V každé z těchto oblastí je vymezen jeden nebo několik indikátorů včetně způsobu jejich naplnění. V praxi se využívá převážně sada integračního sociálního podniku.

V jakých oborech sociální podniky nejvíce působí

Hlavní oblasti činnosti SP

(zdroj: www.ceske-socialni-podnikani.cz)

Kde je najít?

V současné době je například k dispozici adresář sociálních podniků na www.ceske-socialni-podnikani.cz, kde se mohou sociální podnikatelé registrovat. Databáze umožňuje třídění podle kraje, cílové skupiny, oboru podnikání a společenské prospěšnosti. V adresáři je 225 sociálních podniků. Nejvíce sociálních podniků je v Praze (22 %), Olomouckém kraji (11 %) a shodně v Ústeckém a Moravskoslezském kraji (oba 10 %).

Definice sociálního podniku v zadávací dokumentaci

Kromě případů, kdy zadavatel vyhradí veřejnou zakázku v souladu s § 37 odst. 6 a § 38 ZZVZ podnikům tam specifikovaným, musí zadavatel při neexistenci legální definice sociálního podniku v zadávací dokumentaci definovat, koho za sociální podnik v daném zadávacím řízení považuje a jakým způsobem tuto skutečnost sociální podnik může prokázat. Definování sociálního podniku je nutné proto, aby byla zadávací dokumentace jednoznačná a bylo možné nabídky posoudit a hodnotit.

Integrační sociální podniky lze ve veřejných zakázkách za určitých okolností zvýhodnit jak podle stávajícího, tak i návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Situaci znesnadňuje skutečnost, že není možné použít pojem sociální podnik, protože v ČR zatím není legislativně zakotven. Můžeme však využít stávajících rozpoznávacích znaků. Ačkoli zadavatel není ve stanovení definice sociálního podniku nikterak omezen, je vhodné držet se některé z používaných definicí sociálního podniku. Definice musí být odůvodněná a nesmí být zadavateli „vytvořena“ na míru tak, aby zadavatel poskytl neoprávněnou výhodu některému z dodavatelů a zneužil tak níže popsaný postup k manipulaci s hodnocením a zadávacím řízením.

V evropské legislativě došlo s novou Směrnicí 2014/24/EU k velkému průlomu – tato směrnice umožnila vyhradit veřejné zakázky nebo jejich část přímo sociálním podnikům. Uvádíme přímo citaci z části vymezující rozsah její působnosti:

(36) Zaměstnání a výkon povolání přispívají k začlenění do společnosti a tvoří základní prvky pro zajištění rovných příležitostí pro všechny. V této souvislosti mohou hrát významnou roli chráněné dílny. Totéž platí i pro jiné sociálně zaměřené podniky, jejichž hlavním cílem je podpora sociálního a profesního začlenění nebo opětovného začlenění zdravotně postižených a znevýhodněných osob, jako jsou nezaměstnaní, příslušníci znevýhodněných menšin nebo jinak sociálně vyloučených skupin (Tato věta je jednoznačně identifikována se sociálními podniky. Oficiální definice sociálních podniků na úrovni EU neexistuje, protože se nepodařilo najít sjednocující definici pro různorodou praxi členských států.). Takovéto dílny nebo podniky by však za obvyklých podmínek hospodářské soutěže nemusely být schopny veřejnou zakázku získat. Proto je vhodné stanovit, že by členské státy měly mít možnost vyhradit právo účasti v zadávacích řízeních na veřejné zakázky nebo jejich určité části těmto dílnám nebo podnikům, popřípadě vyhradit plnění veřejných zakázek pro programy chráněného zaměstnání.

I v novém zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) je ponechána právní úprava, která umožňuje zadavateli vyhradit účast v zadávacím řízení pouze dodavatelům, kteří zaměstnávají alespoň 50% osob se zdravotním postižením, a to v souladu ustanovením § 37 odst. 6 a § 38 ZZVZ. Dále  ZZVZ rozšiřuje možnosti, jak zapojit do veřejných zakázek sociální podniky, o předběžné tržní konzultace, vyhrazené veřejné zakázky, štítky, zákaz hodnocení jen podle ceny, posílení sociálních, enviromentálních a inovačních hledisek a zjednodušený režim.  Druhou skutečností, která může změnit podmínky pro zadávání zakázek sociálním podnikům, je připravovaný zákon o sociálním podnikání, jehož věcný záměr je v připomínkovém řízení. Předkladatel zákona, ministr pro lidská práva, se spolupředkladatelem MPSV, by rád docílil toho, aby po jeho schválení došlo k novelizaci NOZV za účelem zvýhodnění sociálních podniků ve výběrových řízeních.

Zadavatel může podpořit:

 1. sociálně zaměřené podniky – podniky zaměstnávající na chráněných pracovních místech alespoň 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců – vyhrazením veřejné zakázky ve smyslu § 37 odst. 6 a 38 ZZVZ,
 2. subjekt sociálního podnikání – „sociální podnik“ v hodnocení veřejné zakázky anebo
 3. zpřístupnit veřejné zakázky sociálním podnikům i dalšími způsoby.

Podpora subjektů sociálního podnikání v hodnocení

Pokud se zadavatel rozhodne podpořit sociální podniky, jeví se jako nejvhodnější způsob zvýhodnění sociálního podniku kombinace proklamace záměru zadavatele v zadávací dokumentaci, která je doplněná o definici sociálního podniku, a využití multikriteriálního hodnocení, kde zadavatel stanoví způsob prokázání splnění definice sociálního podnikání. Zda, případně v jakém rozsahu, prokáže dodavatel, že je sociálním podnikem, je předmětem hodnocení, kdy sociální podnik obdrží předem stanovené body v rámci hodnocení. Výhodou hodnocení je skutečnost, že zadavatel nevylučuje dodavatele, kteří sociální podnikání v rozsahu, v jakém stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci, neprokáží. S ohledem na situaci na trhu je tento postup i praktičtější.

Způsob prokázání

Účastník zadávacího řízení do nabídky předloží:

Text čestného prohlášení:

Účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se podrobně seznámil se sadou rozpoznávacích znaků, které užívá Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Výzvách z Evropského strukturálního fondu a způsobem naplnění těchto znaků, a splňuje je v plném rozsahu.

Přílohou tohoto čestného prohlášení účastník zadávacího řízení předkládá tyto dokumenty (případně jiné vhodné dokumenty):

Hodnocení:

Variant, jakými sociální podnikání lze v hodnocení zvýhodnit, je několik. Zde uvádíme následující dvě:

Zadavatel zvolí poměr dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k dalším hodnotícím kritériím přiměřeně.

Smlouva a kontrola:

Jsou-li sociální podniky zvýhodněny v rámci hodnocení (ať již způsobem dle bodu 1., 2. nebo jiným vhodným způsobem) měly by se osoby znevýhodněné na trhu práce začleněné v předmětném sociálním podniku podílet na plnění. Ve smlouvě musí být tato podmínka zakotvena, včetně možnosti kontroly dodržování takového ujednání pod sankcí odstoupení od smlouvy, příp. též smluvní pokuty.

Další možnosti podpory sociálních podniků

Zadavatel může podniknout i mnoho dalších opatření, která zpřístupní soutěž o veřejnou zakázku i sociálním podnikům. Zejména se jedná o konkrétní kroky vedoucí ke snížení administrativních nároků účasti v řízení, dělení veřejné zakázky na části, které mohou menší firmy snadněji splnit, přičemž obdobně může malým (i sociálním podnikům) zjednodušeným procesem vyhovovat dynamický nákupní systém nebo nastavení či zlepšení komunikace se sociálními podniky. Využít lze předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ, kdy je možné vést konzultace nejen se samotnými zadavateli, ale i s odborníky, včetně asociací, sdružení apod  (TESSEA – jediná členská organizace sociálních podniků, jejíž součástí jsou i dvě regionální sítě SINECKSP, popř. komunikovat s administrátorem webu www.ceske-socialni-podnikani.cz, kde je umístěn Adresář sociálních podniků). Usnadnit přístup sociálních podniků je možné i prostřednictvím školení pořádaného zadavatelem, které by jim v obecné rovině pomohlo získat informace o postupech v zadávacím řízení, jak podávat nabídky apod.

V obecné rovině lze:

Sociální podniky jsou často malými a středními podniky. Více o způsobech, jak je lze v obecné rovině podpořit, je uvedeno v kapitole Podpora malých a středních podniků a Dodavatelské vztahy.

 

Příklady dobré praxe

Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství (Praha 12)

 • Zadavatel: Městská část Praha 12
 • Název VZ: Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve dvou lokalitách městské části Praha 12
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele: zakázka vyhrazena pouze pro dodavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. Minimálně 30 % faktického plnění osobami se zdravotním postižením z celkového plnění zakázky – absolutní zadávací podmínka pod sankcí vyloučení.
 • Hodnocení: Hodnocení procentuální výše podílu účasti osob se zdravotním postižením na celkovém plnění – váha 20 % v hodnocení. Zpracování metodiky řešení veřejné zakázky, kde dodavatelé ukazovali, jak budou pracovat s osobami se zdravotním postižením – váha 20 % v hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 24 917 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Nové nemocnice v jižním Glasgow (NHS Greater Glasgow and Clyde, Velká Británie)

 • Zadavatel: NHS Greater Glasgow and Clyde
 • Název VZ: The New South Glasgow Hospital
 • Širší společenské zájmy: Cílený nábor a školení byl nastaven zejména na místní nové účastníky na trhu, místa pro učňovskou praxi a pracovní stáže. Zapojení a rozvoj sociálních podniků. Zapojení a rozvoj malých a středních podniků.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 842 mil. liber

Recyklace odpadu (Rada hrabství Devon, Velká Británie)

 • Zadavatel: Rada hrabství Devon, Velká Británie
 • Název VZ: Recyklace odpadu
 • Širší společenské zájmy: Upravení podmínek zadávacího řízení tak, aby se mohly účastnit i malé a střední podniky nebo sociální podniky. Důraz na přidanou hodnotu v oblasti udržitelnosti.
 • Hodnocení: Udržitelnost představuje 20 z 60 procent, které v hodnocení připadají na kvalitu. Zbývajících 40 procent představuje cena.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 mil. liber

Těžební a pěstební práce v lesních porostech (Technické služby Havlíčkův Brod)

 • Zadavatel: Technické služby Havlíčkův Brod
 • Název VZ: Těžební a pěstební práce v lesních porostech
 • Širší společenské zájmy: Podpora malých a středních, podpora sociálního podnikání rozdělením veřejné zakázky na části
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného veřejného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 785 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Výběr provozovatele kantýny (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: VÝBĚR PROVOZOVATELE KANTÝNY V BUDOVĚ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, Na Poříčním právu 1, Praha 2
 • Širší společenské zájmy: Podpora sociálních podniků
 • Hodnocení: 80 % nejnižší součet cen vybraného sortimentu, 20 % bude-li plnění provozováno sociálním podnikem
 • Právní předpis: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku v souladu s § 1772 a násl. OZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Více informací k sociálnímu podnikání lze nalézt na stránkách Tematické sítě pro sociální ekonomiku – TESSEA ČR, z.s. , jejíž součástí jsou i dvě regionální sítě SINECKSP:

Dále je možné nalézt informace na webových stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz spravovaných nestátní neziskovou organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., v rámci individuálního projektu MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR. Obsahují i Adresář sociálních podniků.

Informace ke společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek lze nalézt také v příručce Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, kterou vydala P3- People, Planet, Profit, o.p.s.

 

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.