CZ EN

Stavební práce a projektové a architektonické činnosti

Veřejné zakázky na projektovou a stavební činnost mohou být nástrojem zadavatele, kterým lze snadno podpořit celou řadu širších společenských zájmů, především s ohledem na priority zaměstnanosti a sociálního začleňování a priority životního prostředí.

Kromě využívání nástrojů na podporu zaměstnanosti, může veřejný zadavatel nahlížet na své veřejné zakázky na stavební práce jako na další potenciál na podporu zaměstnanosti. Ve veřejných zakázkách na stavební práce se nabízí využití tzv. zvláštní podmínky zadavatele, že určité % (nejčastěji je využíváno minimálně 10%) nebo určitý počet osob podílejících se na dané zakázce přijme dodavatel do pracovního poměru z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, a to minimálně na dobu celého trvání veřejné zakázky. Počet takto zapojených osob se odvíjí od charakteru veřejné zakázky.

Zadavateli se v rámci veřejného zadávání nabízí nástroj pro kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů. Nástroj je sice preventivního rázu, ale aktivně směřuje proti porušování pracovněprávní legislativy a bezpečnosti práce při realizaci veřejných zakázek. Prostřednictvím veřejného zadávání lze takto podpořit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce a zajistit dodržování základních pracovních standardů, důstojné odměny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a omezit nelegální práci v rámci plnění veřejných zakázek. V praxi lze tento požadavek v zadávacím řízení nejčastěji podporovat formou kombinace proklamace v zadávacích podmínkách a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

Příklad textace pro účely zadávací dokumentace:„Dodavatel (zhotovitel …atd.) si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10%. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Dodavatel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10%. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit dodavateli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.“

V rámci veřejných zakázek na projektovou činnost a veřejných zakázek na stavební práce lze také podpořit vzdělávání, praxi a rekvalifikace. Do vybraných veřejných zakázek lze zahrnout podmínku podporující pracovní integraci „osob se ztíženým přístupem na trh práce“, přičemž sem řadíme nejen osoby dlouhodobě nezaměstnané, ale také absolventy bez praxe, studenty, osoby s nízkou kvalifikací či bez kvalifikace.  Ve veřejných zakázkách na projektovou činnost lze tak požadovat zapojení absolventů, studentů, kteří si v rámci realizace zakázek mohou zvýšit či získat svou kvalifikaci i zácvik v dovednostech v projektové činnosti a zajistit jim lepší uplatnění na trhu práce. V rámci veřejných zakázek na stavební práce je pak vhodné využití podmínky zapojení učňů k získání praxe či zapojení nekvalifikovaných osob, kteří si v rámci realizace zakázek mohou zvýšit či získat svou kvalifikaci i zácvik v dovednostech ve stavebnictví. Podmínku zaměstnávání osob se ztíženým přístupem na trh práce zdaleka nelze zahrnout do jakékoli zadávací dokumentace. Pro použití podmínky je vhodné vybírat především akce probíhající delší dobu, které nejsou v průběhu realizace přerušovány. Pokud je pro akci nezbytná odbornost osob se na ni podílejících, je možné aplikovat podmínku účasti studenta.

Zadavatel může také podpořit malé a střední podnikání vhodným využitím práva rozdělit předmět veřejné zakázky na části (ve smyslu § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)). Veřejný zadavatel může například postupovat tak, že při vyhlašování rozsáhlých zakázek rozdělí zakázku na části a vyhlásí a udělí zakázky na určité specializované oblasti odděleně hospodářským subjektům, které jsou poté povinny spolupracovat se subjektem, který získal zakázku na koordinaci celého projektu. Tento postup usnadňuje přístup malých a středních podniků a zároveň není zadavatel zakázky vystaven možným potížím souvisejícím s koordinací provádění jednotlivých částí. Rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky na části lze alternovat takovým způsobem, kdy každá z uvažovaných částí bude zadána jakožto samostatné zadávací řízení (avšak zcela v souladu s § 18 ZZVZ).

Řada potenciálně problematických prvků existuje v dodavatelských vztazích, což má vliv na plnění veřejné zakázky nebo v širším pojetí na společnost i životní prostředí. K těmto potenciálně problematickým oblastem patří např. včasné placení poddodavatelům za provedenou službu nebo dodané produkty, důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce či ochrana životního prostředí v posledních článcích dodavatelského řetězce. Komplikované vztahy v dodavatelském řetězci mohou být pro malé a střední podniky  bariérou pro jejich zájem o podílení se na plnění veřejných zakázek. Téma vztahů s dodavatelem, resp. hlavním dodavatelem veřejné zakázky a jeho poddodavateli první i nižších úrovní, stojí proto za pozornost.

Pro účely výše uvedeného je žádoucí znát trh relevantní danému předmětu plnění, čehož může být dosaženo využitím institutu předběžných tržních konzultací ve smyslu § 33 ZZVZ. Konzultace mohou zadavateli pomoci s definováním požadavků na předmět veřejné zakázky a seznámit jej s možnostmi, jak výsledku dosáhnout. Konzultace musí být dokumentované a transparentní.

Stavebnictví, včetně výstavby a provozu budov, je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí a spotřebovává významné energetické a materiálové zdroje. Zároveň je ale i odvětvím s ohromným potenciálem pro snižování environmentálních dopadů lidské činnosti za relativně malých finančních nákladů ve srovnání s výsledným efektem opatření a dosaženým zlepšením. Zadavatel tak může v rámci veřejných zakázek na projektovou a stavební činnost upřednostňovat ekologicky šetrná řešení. Soustředíme-li se na environmentální dopady budov a možnosti jejich snížení, můžeme je rozdělit do čtyř hlavních skupin (inspirováno ČSN EN 15978):

Pro všechny tyto skupiny lze v rámci zelených zakázek nalézt kritéria vedoucí ke zlepšení „standardních“ přístupů, používaných aktuálně v našem stavebnictví. V Evropě existuje několik nejčastěji aplikovaných skupin kritérií:

 1. Energetická náročnost budov – snížení spotřeb energie při provozu budovy; výstavba pasivních a nízkoenergetických domů; využívání obnovitelných zdrojů energie a monitorování energetické náročnosti.
 2. Stavební materiály – vyřazení určitých materiálů nesplňujících požadavky na zdravotní nezávadnost; používání materiálů majících zpracované posouzení životního cyklu (LCA); použití materiálů s dlouhou životností; používání tepelně izolačních materiálů; použití obnovitelných a recyklovaných materiálů a materiálů nové generace (např. vysokopevnostní beton, nanomateriály apod.).
 3. Odpadové hospodářství – snižování produkce odpadů při provozu i při demolici budovy – recyklace, opětovné použití.
 4. Spotřeba vody – použití odpadní a dešťové vody v budově; instalace snižující spotřebu vody.

Zadavatel by měl vždy posoudit dané příležitosti s ohledem na parametry daných stavebních prací a definovat a vyžadovat varianty šetrné k životnímu prostředí s ohledem na charakter dané veřejné zakázky. Více k zeleným zakázkám ve stavebnictví zde.

Česká rada pro šetrné budovy připravila Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy, který nabízí zadavatelům možné cesty, jak postupovat při zadávání zakázek na energeticky úsporné i šetrné, tedy kvalitní a dlouhodobě efektivní nové i rekonstruované budovy s nižšími provozními náklady, příjemnějším prostředím pro jejich uživatele, šetrnější k životnímu prostředí a přitom usnadnit realizaci díla. Cílem je motivovat zadavatele a ukázat mu cestu k přípravě kvalitních projektů, které jsou z dlouhodobějšího pohledu efektivní a ekonomičtější. Průvodce je plně v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Publikace vznikla ve spolupráci týmu pracovní skupiny Veřejné zakázky České rady pro šetrné budovy s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Je však vždy nutné pečlivě zvážit, které hledisko bude v dané zakázce nejvíce účelné.

V zadávacím řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d)  ZZVZ) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

V některých případech je však vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení a tedy míru nebo způsob naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a toto následně hodnotit. Například lze jako dílčí hodnotící kritérium hodnotit počet osob z cílové skupiny (dlouhodobě nezaměstnané osoby, studenti, absolventi apod.), které dodavatel po dobu plnění veřejné zakázky zaměstná/zapojí, s tím, že čím více osob takto zaměstná/zapojí, tím více bodů v hodnocení získá.

S účinností od 1. 10. 2016 ve smyslu § 114 odst. 3 písm. b) ZZVZ zadavatel nesmí stanovit v případě veřejné zakázky  na služby projektantů a architektů ekonomickou výhodnost nabídek pouze na základě nejnižší nabídkové ceny.

Příklady dobré praxe

IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov (Město Most)

 • Zadavatel: Město Most
 • Název VZ: IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 350 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby (Povodí Moravy, s. p.)

 • Zadavatel: Povodí Moravy, s. p.
 • Název VZ: VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání osob se ztíženým přístupem na trh práce
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 4 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Nové nemocnice v jižním Glasgow (NHS Greater Glasgow and Clyde, Velká Británie)

 • Zadavatel: NHS Greater Glasgow and Clyde
 • Název VZ: The New South Glasgow Hospital
 • Širší společenské zájmy: Cílený nábor a školení byl nastaven zejména na místní nové účastníky na trhu, místa pro učňovskou praxi a pracovní stáže. Zapojení a rozvoj sociálních podniků. Zapojení a rozvoj malých a středních podniků.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 842 mil. liber

Vodní dílo Letovice – rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení (Povodí Moravy, s. p.)

 • Zadavatel: Povodí Moravy s. p.
 • Název VZ: Vodní dílo Letovice - rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení
 • Širší společenské zájmy: Podpora odborné praxe - povinnost zajistit, aby se v rámci studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student magisterského stupně studia v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 510 000 Kč​ bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Budování škol pro budoucnost (Londýnská městská část Islington, Velká Británie)

 • Zadavatel: Londýnská městská část Islington, Velká Británie
 • Název VZ: Budování škol pro budoucnost
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob a zvýšení kvalifikace pracovníků, podílejících se na realizaci zakázky
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byl návrh řešení uchazečů pro maximální sociální prospěch zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 140 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Rekonstrukce Studentského náměstí (Město Kadaň)

 • Zadavatel: Město Kadaň
 • Název VZ: Kadaň, Studentské náměstí
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání nezaměstnaných absolventů škol
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 28 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Opravy reagující na potřeby bytového fondu (Croydon Council, Velká Británie)

 • Zadavatel: Croydon Council (městský obvod Londýn)
 • Název VZ: Opravy reagující na potřeby bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: Podpora zaměstnanosti a dovedností, podpora místní ekonomiky, zapojení místní komunity.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 180 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Bytová zástavba R3 v městské části Raploch (Raploch URC, Velká Británie)

 • Zadavatel: Společnost pro regeneraci městské části Raploch (Raploch URC)
 • Název VZ: Bytová zástavba R3 v městské části Raploch
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity pro místní komunitu spočívající zejména v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti, dále pak v podpoře malých a sociálních podniků
 • Hodnocení: Ano – sociální benefity pro místní komunity představovaly 10 % celkového hodnocení.

Regenerace bytového fondu (Bytové družstvo města Glasgow, Velká Británie)

 • Zadavatel: Bytové družstvo města Glasgow (GHA)
 • Název VZ: Regenerace bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity spočívající v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti
 • Hodnocení: Ano - oddílu týkajícího se metodického výkazu zaměstnanosti a odborné přípravy bylo přiřazeno 5% – 12.5% bodů za kvalitu, což je přibližně 1.5% – 3% z celkového počtu možných dosažených bodů
 • Předpokládaná hodnota VZ: 750 milionů liber

Sázava ř.km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu (Povodí Vltavy, státní podnik)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 • Název VZ: Sázava ř.km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (jmenovitě osob po skončení výkonu trestu).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zohledněny jako zvláštní podmínka.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 40 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené zadávací řízení na stavební práce, podlimitní
 • Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Podpora technického vzdělávání prostřednictvím veřejné zakázky na stavební práce (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa
 • Širší společenské zájmy: Zakázka obsahovala prohlášení ke společensky odpovědnému plnění. Povinnou součástí zakázky je také exkurze pro děti ze základních škol s cílem podpořit zájem o technické vzdělávání.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 16 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Transparentní účet jako nástroj ke zlepšení platebních podmínek v dodavatelském řetězci (Povodí Vl.)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p.
 • Název VZ: Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice výstavba rybího přechodu a vodácké propusti
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zřízení transparentního účtu umožňujícího sledovat sledování včasných plateb poddodavatelům, závazek o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 22 847 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.