CZ EN

Úklidové služby a potřeby

S potřebou soutěžit úklidové služby se setkává v pravidelných intervalech většina zadavatelů. Veřejné zakázky jsou přitom dobrovolným, ale strategickým nástrojem zadavatele, kterým lze snadno podpořit celou řadu širších společenských zájmů, jako například podporu zaměstnanosti či důstojné a férové pracovní podmínky (zejm. dodržování základních pracovních standardů; důstojné odměny; rovnosti pohlaví a zákazu diskriminace), bezpečnosti a ochrana zdraví při práci.

Úklid je ve velké míře doménou firem zaměstnávajících osoby zdravotně postižené, sociálních podniků, případně skýtá prostor pro využití podmínky zaměstnat určité procento osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Je však vždy nutné pečlivě zvážit, které hledisko bude v dané zakázce nejúčelnější.

V případě centralizovaného zadávání je poté nutné brát v úvahu možnosti dodavatelského řetězce, tj. zvažovat, kdy je vhodné upřednostnit velké dodávky s předpokládaným agregačním efektem a kdy je efektivnější využívat malé a střední podniky (sociální, OZP, apod.) podporující spíše hledisko zaměstnanosti v daném regionu.

Lze také upřednostňovat ekologicky šetrné varianty úklidu odpovídající definici ekologického úklidu, tedy využívající prostředky, spotřební materiál a postupy ekologicky šetrné k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné, včetně řádného ekologického třídění odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky.

V zadávacím řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

V některých případech je však vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení, tedy míru nebo způsob naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele, a toto následně hodnotit. Například lze jako kritérium hodnocení hodnotit počet osob z cílové skupiny (zejm. OZP, dlouhodobě nezaměstnané osoby, osoby ve věku 55+ apod.), které dodavatel po dobu plnění veřejné zakázky zaměstná, s tím, že čím vice osob takto zaměstná, tím vice bodů v hodnocení získá.

Příklady dobré praxe

Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob a Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství v Plzni (Mze)

 • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
 • Název VZ: Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
 • Širší společenské zájmy: Používání ekologicky šetrných prostředků: „Vybraný dodavatel se podáním nabídky zavazuje, že k úklidu bude používat pouze ekologicky šetrné výrobky včetně plnění definice standardu a ekologického úklidu uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace.“ Specifické požadavky na společenskou odpovědnost dodavatele:„Na plnění veřejné zakázky se bude podílet po celou dobu trvání buď alespoň jedna osoba se zdravotním postižením (dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) nebo alespoň jedna osoba z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky evidováni místním úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců, anebo byli dodavatelem najati v posledních dvanácti měsících poté, co byli alespoň 5 měsíců evidováni místním úřadem práce.“
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 920 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: VZMR: otevřená výzva

Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob (Děčín)

 • Zadavatel: Statutární město Děčín
 • Název VZ: Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení (kritérium zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce po celou dobu trvání zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 286 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.