CZ EN

Propagační předměty

Propagační předměty jsou velmi různorodou skupinou výrobků a s potřebou jejich nákupu pro různé účely se setkává mnoho zadavatelů. Veřejné zakázky jsou přitom dobrovolným, zároveň však strategickým nástrojem zadavatele, kterým lze podpořit celou řadu širších společenských zájmů. V první fázi je vhodné zmapovat doposud nakupované propagační předměty a zvážit, jaké společenské zájmy by bylo možné při jejich nákupu podporovat. Priority při nákupech lze zapracovat do vnitřních předpisů zadavatele.
Zadavatel se může zaměřit na sociální aspekty nákupu, když může účast v zadávacím řízení buď vyhradit pro dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením či dodavatele splňující kritéria sociálního podniku, anebo je může v rámci hodnocení bodově zvýhodnit.

Je také možné zavést etické nakupování propagačních předmětů podporující spravedlivý obchod, včetně nákupu fair trade výrobků. Dále je možné zohlednit ekologicky šetrná řešení, ať už nákupem předmětů pocházejících z ekologické produkce nebo eliminací používání nebezpečných látek při jejich výrobě, povrchové úpravě apod.

V zadávacím řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

Zadavatel může stanovit následující podmínky:

Dále lze například upřednostnit výrobky, při jejichž produkci nebylo využito dětské nebo nucené práce, či práce v nebezpečných anebo zdravotně závadných podmínkách. S etickým nakupováním, včetně etického nakupování za využití fair trade, je možné se blíže seznámit v rámci tématu Etické nakupování.

Inspiraci k tomu, jaké environmentální podmínky plnění lze při nákupu propagačních předmětů požadovat a jakým způsobem je specifikovat, včetně způsobů jejich prokazování uchazeči v nabídkách, lze nalézt např. v metodikách a dalších zdrojích, viz níže. Ve vztahu k propagačním předmětům se může jednat o textilní výrobky, u nichž je dodavatel povinen uvést hmotnostní podíl bavlny nebo jiných přírodních vláken z ekologické produkce použitých v konečném výrobku. Plodiny, z nichž vlákna pocházejí, musí být pěstovány v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických produktů (více též v metodikách níže a dále v rámci tématu Ekologicky šetrná řešení a v předmětu plnění Oděvy a obuv). Dále se může jednat o ekologicky šetrné kancelářské potřeby a tisk (více též v metodikách níže a v předmětu plnění Tisk a spotřební materiál).
Zadavatel by měl zvážit, zda je celý rozsah jím specifikovaného předmětu plnění vhodný k uplatnění výše uvedených podmínek. Lze také využít práva rozdělit předmět veřejné zakázky na části ve smyslu § 101 ZZVZ. V některých případech je vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení a tedy míru naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a následně ji hodnotit. Jakožto dílčí hodnotící kritérium lze například hodnotit:

Inspiraci pro nastavení multikriteriálního hodnocení lze nalézt např. v níže uvedených metodikách a dalších zdrojích.

Pro hospodárné, efektivní a účelné zadání zakázky je žádoucí znát trh relevantní danému předmětu plnění, čehož může být dosaženo využitím institutu předběžných tržních konzultací ve smyslu § 33 ZZVZ.

Zadavatel může ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ posuzovat splnění podmínek účasti na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat jejich věrohodnost a může si je i opatřovat sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a může pak vycházet z výsledků těchto zkoušek.

V zadávací dokumentaci je také možné, pokud má zadavatel požadavky na vlastnosti propagačních předmětů z hlediska sociálního nebo environmentálního, požadovat předložení určitého osvědčení (štítku) ve smyslu § 94 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný štítek osvědčující, že propagační předměty splňují rovnocenné požadavky.

Příklady dobré praxe

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

  • Zadavatel: Jihomoravský kraj
  • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.