Co je OVZ

Veřejné zakázky, na něž je v ČR ročně vynakládáno více než 550 mld. Kč, vytvářejí významný prostor pro naplnění širokého spektra potřeb, přičemž současně z veřejných zadavatelů činí významné zákazníky, kteří mají potenciál ovlivnit trh s ohledem na obecnější společenské/sociální cíle či priority v oblasti udržitelného rozvoje.

Základním principem odpovědného veřejného zadávání (OVZ) je zohledňování více hledisek najednou. Vedle běžně užívané nejnižší ceny lze zahrnout i konkrétní společenské téma, které chce daný zadavatel řešit. Může jít o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, podporu místní ekonomiky, zohledňování aspektů etického nakupování nebo například snahu o snížení zátěže životního prostředí. Veřejné zakázky lze tedy zadávat tak, že budou přinášet i další společenské benefity.

Jedná se tak spíše o inovativní přístup k nakupování ze strany veřejných zadavatelů, při kterém je vedle pořízení požadované služby, dodávky či stavební práce přispíváno i k řešení dalších, zadavatelem preferovaných, společenských výzev a priorit.

Užití sociálních a jiných společenských hledisek ve veřejném zadávání je legální, a to jak z pohledu platného práva Evropské unie, tak i České republiky. Odpovědné veřejné zadávání v jakékoli fázi zadávacího procesu respektuje základní zásady postupu zadavatele, současně však přispívá k širšímu pohledu na vynakládání veřejných prostředků.

Fakticky může zadavatel sociální/společenská hlediska zahrnout mezi zadávací podmínky, smluvní podmínky, kvalifikační předpoklady dodavatelů či kritéria hodnocení nabídek.

Dosavadní zkušenosti (nejen ze zahraničí, ale i tuzemské) ukázaly, že odpovědné veřejné zadávání není pouze teorií, ale že je především praktickým klíčem k dosažení celé řady pozitivních výsledků.

Veřejní zadavatelé by dále měli v každém jednotlivém případě rozhodovat, které společenské aspekty jsou pro jejich zadávání relevantní v závislosti na předmětu zakázky a na jejich strategických cílech a preferencích.

Ne za každou cenu – odpovědné veřejné zadávání (motivační video agentury difi, dostupné také na Vimeo)

 

Vhodná témata k řešení prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání:

Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce

Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací

Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce

Podpora přístupu sociálních podniků

Podpora malých a středních podniků a dodavatelské vztahy

Etické nakupování

Ekologicky šetrná řešení