Partneři

Lesy ČR, s. p. (dále jen „LČR“) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na obecné priority a cíle LČR při nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky.

LČR vyhledávají a ve vhodných případech uplatňují sociální a environmentální aspekty v zakázkách, přičemž mimo jiné usilují o zlepšení postavení pracovníků v lesích v ČR. Cílem je zajištění důstojných pracovních podmínek lesních dělníků a v širších souvislostech obnovení vnímání této práce jako tradiční místní pracovní příležitosti, která je nedílnou součástí podpory života na venkově.

V rámci spolupráce na projektu s MPSV by LČR chtěly dále rozvíjet výše uvedené aspekty odpovědného zadávání v praxi, včetně hledání efektivních postupů, jak tyto aspekty zařadit do multikriteriálního hodnocení.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na obecné priority a cíle konceptu společenské odpovědnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky.

KrÚ JMK odpovědný přístup aktivně integruje do politiky veřejného zadávání a snaží se skloubit nakupování s takovými aspekty jako je například podpora firem zaměstnávajících osob se zdravotním postižením, podpora sociálních podniků či ochrana životního prostředí.

V rámci spolupráce na projektu s MPSV, by se KrÚ JMK rád věnoval systémovému ukotvení konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek a nakupování do podmínek JMK a KrÚ JMK.

Masarykova univerzita (dále jen „MU“) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na obecné priority a cíle při nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky.

Mezi základní hodnoty MU patří zodpovědnost, chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role univerzity zdůrazňující její úlohu spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuze, a úcta k pravidlům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost fungování instituce.

MU využívá efektivní postupy, které jí pomáhají cílit na kvalitu poptávaného plnění a zohledňovat také sociální a environmentální aspekty v zakázkách, například zavedení několika Dynamických nákupních systémů (dále jen „DNS“) pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží a služeb. DNS umožňuje flexibilně reagovat na aktuální potřeby zadavatele při dodržení pravidla o sčítání předpokládaných hodnot obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb. DNS navíc otevírá možnost účastnit se dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS i malým a středním dodavatelům.

Městská část Praha 8 v rámci svého strategického plánu udržitelného rozvoje, programového prohlášení Rady MČ Praha 8 a deklarací prohlašuje, že je odpovědným úřadem, který má zájem plnit a realizovat aktivity, které vedou k udržitelnému rozvoji.

MČ Praha 8 usiluje o postupnou integraci principů sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti. Příkladem snahy o udržitelný rozvoj je zpracování studie Možnosti udržitelné spotřeby MČ Praha 8. Studie obsahuje doporučení a směr, kterým se může do budoucna Úřad městské části Praha 8 ubírat, a přispívat tak k naplňování cílů udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Tato studie představuje první krok na cestě k systematickému zadávání veřejných zakázek. Cílem je, aby byly veřejné finance využity ve prospěch ekologicky šetrných produktů, na podporu znevýhodněných, podporu lokální ekonomiky anebo naopak férového obchodu s tzv. rozvojovými zeměmi.

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) jako jeden z prvních zadavatelů začalo prosazovat užívání aspektů odpovědného zadávání v praxi.

Ministr Marian Jurečka již na jaře 2014 oznámil, že MZe a jím řízené resortní organizace budou tento koncept ve veřejném zadávání užívat a dále rozvíjet. Toto předsevzetí se Mze daří plnit a spolu s resortními organizacemi vytvořilo celou řadu příkladů dobré praxe, zohledňující nejrůznější sociální a environmentální aspekty v zakázkách.